Showing 14958 results

Archival description
Only top-level descriptions
Print preview View:

Welsh Beekeepers' Association Records

 • GB 0210 WELBEES
 • Fonds
 • 1943-2023

Papers of Cymdeithas Gwenynwyr Cymru (CGC) / the Welsh Beekeepers' Association (WBKA), comprising WBKA constitutional and administrative papers, the latter including a significant amount of correspondence dating from the WBKA's establishment in 1943 to 2021; copies of WBKA periodicals and newsletters dating from the 1940s to the present day; material relating to grant applications, training and assessment, summer schools and conventions and to eisteddfodau and shows; documents and papers relating to the genetically modified (GM) crop debate and to pesticide control; items relating to the WBKA's 75th anniversary events in 2018; and a certain amount of miscellaneous material relating to the WBKA.
Additional papers, containing similar material, were donated May 2023, for which see under relevant heading.

Welsh Beekeepers' Association

Welsh Political Ephemera Collection,

 • GB 0210 EPHEMERA
 • Fonds
 • 1837-2023 (accumulated [1911]-2022)

The collection consists of election addresses, leaflets, circulars and other printed matter, 1837-1991, generally acquired before the establishment of the Welsh Political Archive; election addresses, leaflets etc., 1905-2019, collected by the WPA; and printed materials, 1887-2019, concerning the political parties in Wales, various pressure groups and organisations, subject files, and other miscellaneous papers.

Welsh Political Archive.

Cofnodion Pwyllgor Cymreig Dydd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd

 • NLW ex 3076
 • Ffeil / File
 • 1979-2023

Llyfr Cofnodion, Medi 1979-Ionawr 2022, y Pwyllgor sy'n trefnu digwyddiadau Cymreig Dydd Gweddi blynyddol Byd-eang y Chwiorydd. Gyda'r llyfr cofnodion, ceir copiau o'r rhaglenni neu lyfrynnau Cymraeg blynyddol a ddarparwyd ar gyfer gwasanaethau y Dydd Gweddi o 1979 i 2023. Ceir rhaglenni 2008-2023 mewn bwndel yn un blwch.

Pwyllgor Cymreig Dydd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd

Mesurau a Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales Measures and Acts,

 • GB 0210 MCCCM
 • Fonds
 • 2008-2023

Mesurau Cynulliad Cymru, 2008-2011 Deddfau, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011-20 a Actau Senedd Cymru 2021-. Arwyddwyd pob mesur a deddf gan Brif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru/Senedd Cymru. = Measures of the National Assembly for Wales, 2008-2011, Acts of the National Assembly for Wales 2011-2021, Acts of the Welsh Parliament 2021-. All the Measures and Acts are signed by the Chief Executive and Clerk of the National Assembly for Wales/Welsh Parliament.

Wales. National Assembly

Siân Phillips Papers

 • GB 0210 SIANPHIL
 • Fonds
 • 1934-2022

Papers and other material relating to the personal life and professional career of the Welsh actress Siân Phillips, which include material relating to her early education and training and to her subsequent many and varied stage and screen rôles; correspondence from family members and from her myriad friends and colleagues in the world of theatre and film; press articles, etc relating to her stormy marriage to legendary actor Peter O'Toole; notebooks and diaries containing day-to-day schedules and personal reflections; and the copious preparatory material which went into the publication of her two-volume autobiography, Private Faces (1999) and Public Places (2001).

Material donated March 2023, which includes diaries, notebooks and press cuttings, have been amalgamated within the existing archive.

Phillips, Sian, 1933-

Archif Brwydr Llangyndeyrn = Llangyndeyrn's Fight for Victory Archive

 • GB 0210 BRWYLLAN
 • Fonds
 • 1960[x2022]

Deunydd yn ymwneud â'r frwydr ar ran y trigolion yn ystod hanner cyntaf y 1960au i achub Llangyndeyrn a phentrefi eraill Cwm Gwendraeth Fach rhag eu boddi gan Gorfforaeth Abertawe er mwyn creu cronfa ddŵr i ddiwallu anghenion cartrefol a diwydiannol Gorllewin Morgannwg. Casglwyd y deunydd gan y Parchedig William Merfyn Rees, ysgrifennydd Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn, a'i fab Hywel Gealy Rees, golygydd y gyfrol Sefyll yn y Bwlch: Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965 (Y Lolfa, 2013) (gweler nodyn isod). Mae'r eitemau'n cynnwys dwy ffeil o dorion o'r wasg o'r 1960au yn olrhain hanes y frwydr, ynghyd â thorion mwy diweddar; llythyrau a anfonwyd at y Parchedig W. M. Rees yn cefnogi safiad trigolion Llangyndeyrn yn erbyn Corfforaeth Abertawe; deunydd yn ymwneud â dyddiadau a dathliadau nodedig yn hanes brwydr Llangyndeyrn; a chyfeiriadau at lyfrau a cherddi sy'n dathlu llwyddiant y frwydr. Sawl eitem wedi'u harnodi, yn ôl pob tebyg yn llaw Hywel Gealy Rees.

Yn atodol, ceir nodiadau printiedig yn manylu ar natur a lleoliad deunydd di-brint sy'n perthyn i'r casgliad ac sydd wedi'i drosglwyddo i adrannau eraill o LlGC; ynghyd â rhestr printiedig o ddyddiadau nodedig yn hanes brwydr Llangyndeyrn.

= Material relating to the struggle on the part of the residents of the village of Llangyndeyrn during the first half of the 1960s to save theirs and other communities in the Gwendraeth Valley from being drowned by Swansea Corporation in order to create a reservoir to meet the domestic and industrial needs of West Glamorgan. The material was collated by the Reverend William Merfyn Rees, secretary of the Llangyndeyrn Defence Committee, and his son, Hywel Gealy Rees, editor of the book Sefyll yn y Bwlch: Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965 (Y Lolfa, 2013) (see note below). The items include two files containing 1960s press cuttings chronicling the Llangyndeyrn residents' struggle, together with more recent press cuttings; letters of support for the stand taken by Llangyndeyrn's residents against Swansea Corporation sent to Reverend W. M. Rees; material relating to notable dates, celebrations and anniversaries in the history of Llangyndeyrn's fight for justice; and references to books and poems commemorating the success of the fight. Several items are annotated, most likely in the hand of Hywel Gealy Rees.

Appended are printed notes detailing the nature and location of non-print material which forms part of this archive and which has been transferred to other departments within NLW; together with a printed list of notable dates in the history of Llangyndeyrn's fight for victory.

Rees, William Merfyn, Reverend, d. 1977

Keith Mills Fire Services Research Papers

 • GB 0210 KEITHMILLSFIRE
 • Fonds
 • 1914-2022

Original records, copies of official records, copies of press cuttings, copies of photographs, research notes and draft publications, 1914-2022, relating to fire services in south, west and central Wales, collected and compiled by Keith Mills and including the work of a number of research collaborators (mostly former firefighters), as well as correspondence between them and Keith Mills.

Mills, Keith, 1945-

Hywel Ceri Jones Papers

 • GB 0210 HCJONS
 • Fonds
 • 1971-2022

The archive comprises speeches, papers and presentations, 1973-1999, on educational issues given by Hywel Ceri Jones, mainly while he was an official with the European Commission with responsibility for education and training. A list of speeches is included in box 1.

Jones, Hywel Ceri

Papurau Ned Thomas

 • GB 0210 NEDMAS
 • Fonds
 • 1962-2022

Papurau Ned Thomas, 1962-2022, yn cynnwys llythyrau a phapurau eraill yn ymwneud ag awduron, beirdd, cyfieithwyr, newyddiadurwyr ac eraill o'i gydnabod yn gweithio yn bennaf yn Gymraeg, Saesneg, ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd megis Basgeg a Chatalaneg, a Rwsieg, gan gynnwys Esyllt T. Lawrence, Emyr Humphreys, R. S. Thomas, Jan Morris, Iris Murdoch, y cenedlaetholwr Basgaidd Txillardegi a'r awduron Rwsiaidd Nawm Odnoposof a Nicita Sabolotsci. = Papers of Ned Thomas, 1962-2022, comprising letters and other papers relating to writers, poets, translators, journalists and other figures of his acquaintance working mostly in Welsh, English, minority European languages such as Basque and Catalan, and Russian, including Esyllt T. Lawrence, Emyr Humphreys, R. S. Thomas, Jan Morris, Iris Murdoch, the Basque nationalist Txillardegi and the Russian writers Naoum Odnopozov and Nikita Zabolotsky.

Thomas, Ned, 1936-

Aber Research Papers

 • GB 0210 ABRRSH
 • Fonds
 • 1985-2022

Papers of Aber Research, an organisation founded by the donor to conduct opinion polls and gather statistical information on behalf of Plaid Cymru during the 1990s, including a background paper, opinion poll reports, General Election statistical reports, correspondence, press cuttings and related documents.

Aber Research

Papurau'r Parchedig D. S. Owen = Reverend D. S. Owen Papers

 • GB 0210 DSOWEN
 • Fonds
 • 1874-[2022]

Papurau'r Parchedig David Samuel Owen (1887-1959), gweinidog Capel Jewin, Llundain, yr eitemau'n cynnwys deunydd yn ymwneud á chyhoeddiadau, digwyddiadau a dathliadau yn hanes Capel Jewin ac o fewn y gymuned Fethodistaidd Galfinaidd/Bresbyteraidd ehangach yn bennaf yn Llundain a Chymru, = Papers of the Reverend David Samuel Owen (1887-1959), minister of Jewin Chapel, London, the items comprising material relating to publications, events and celebrations in the history of Jewin Chapel and within the wider Calvinistic Methodist/Presbyterian community mainly in London and Wales.

Owen, David Samuel, Reverend, 1887-1959

Archif Yes Cymru = Yes Cymru archive

 • GB 0210 YESCYM
 • Fonds
 • 2011-2022

Papurau mudiad Yes Cymru, sy'n cynnwys posteri a thaflenni'n hysbysebu ralïau a gorymdeithiau a drefnwyd gan Yes Cymru; cofnodion cyfarfodydd pwyllgorau Yes Cymru; taflenni ymgyrch a gyhoeddwyd gan Yes Cymru; deunydd yn ymwneud â Radio Yes Cymru; a deunydd amrywiol, sy'n cynnwys The Flotilla Effect, sef adroddiad a gyhoeddwyd gan Adam Price a Ben Levinger, a chopi o The National, papur newydd sy'n cefnogi annibyniaeth i'r Alban = Papers of the Yes Cymru movement, comprising posters and flyers giving notice of rallies and marches organised by Yes Cymru; records of Yes Cymru committee meetings; campaign leaflets published by Yes Cymru; material relating to Radio Yes Cymru; and miscellaneous material which comprises The Flotilla Effect, a report published by Adam Price and Ben Livinger, and a copy of The National newspaper, which supports Scottish independance.

Yes Cymru

Archif John Eilian

 • GB 0210 JOHIAN
 • Fonds
 • 1911-2018, 2022

Papurau John Eilian, 1911-2018, 2022, yn cynnwys gohebiaeth, ei awdl ‘Maelgwn Gwynedd’, awdl fuddugol Eisteddfod Genedlaethol Bae Colwyn 1947, a'r bryddest ‘Meirionnydd’ y dyfarnwyd iddo'r goron yn Eisteddfod Genedlaethol Dolgellau 1949, a cherddi eraill ganddo; papurau’n deillio o’i gyfnod fel newyddiadurwr; ac erthyglau ganddo a gyhoeddwyd mewn cylchgronau. = Papers, 1911-2018, 2022, of John Eilian, comprising correspondence, his poem in strict metre ‘Maelgwn Gwynedd’ which was awarded the chair at The National Eisteddfod held at Colwyn Bay in 1947, and the winning crown poem ‘Meirionnydd’ at The National Eisteddfod at Dolgellau in 1949 and other poems by him; papers relating to his work as a journalist; and articles published in periodicals.

Jones, J. T. (John Tudor), 1904-1985

Papurau Menna Elfyn

 • GB 0210 MENFYN
 • Fonds
 • 1950-2017, 2022

Papurau Dr Menna Elfyn, 1950-2017, sy'n adlewyrchu ei bywyd a'i gwaith llenyddol a gwleidyddol, gan gynnwys deunydd yn ymwneud â'r meysydd canlynol: barddoniaeth, rhyddiaith, dramâu ar gyfer y llwyfan a'r cyfryngau a phrosiectau cerddorol a chelfyddydol ar y cyd, ynghyd â chyfieithiadau o'i gwaith barddonol i amryw ieithoedd; ei mynych deithiau i ŵyliau barddonol, seminarau a darlleniadau ac i gynnal gweithdai; gyrfa academaidd Menna Elfyn, gan gynnwys ei chyfnodau fel awdur preswyl; anrhydeddau a gwobrau a ddaeth i'w rhan yn ystod ei gyrfa; cyfnodau ymgyrchu a charcharu Menna Elfyn a'i gŵr Wynfford James fel aelodau o Gymdeithas yr Iaith, ac ymgyrchoedd dros heddwch, cyfiawnder a hawliau merched; yn ogystal ag ystod sylweddol o ohebiaeth, yn bennaf gyda beirdd a llenorion eraill.

Daeth ychwanegiad i'r archif i law ym mis Mai 2023, a atodwyd i'r archif fel cyfres 'Y' (Deunydd ychwanegol Mai 2023).
Mae'r deunydd ychwanegol hyn yn cynnwys xxxxxxxx

Elfyn, Menna

Research relating to Rowland Huw Prichard of Bala

 • NLW ex 3058
 • File
 • 2021

Research by Dr. Clive Gareth Grey on the work of Rowland Huw Prichard, namely: 1) 'The 'Other' Hymn Tunes of Rowland Huw Prichard of Bala (1811-1887)'; 2) 'Sixteen Hymn Tunes including 'Hyfrydol'. Arranged and reharmonised by Clive Gareth Grey. Revised 2021'; 3) 'Un deg chwech o donau. Trefnwyd ac ail-harmoneiddwyd gan Clive Gareth Grey. 2021'. Copies of the above were printed and bound at NLW.

Grey, Dr. Clive

Greg Hill Papers

 • GB 0210 GREILL
 • Fonds
 • 1930-2021 (with gaps)

Papers of the writer, poet, and literary editor Greg Hill (1949-), including personal and editorial correspondence from various poets and literary figures mainly from Wales and of Welsh interest, and related papers (1952; 1980-2010); papers relating to both published and some unpublished works, including poems, essays, translations, and typescripts (1930-2012); papers relating to the journal Materion Dwyieithiog/Bilingual Matters published by the Media Studies Group, Coleg Ceredigion, including correspondence and typescripts (1989-1992); reviews and press cuttings from various literary journals of Welsh interest (1977-2021); and papers relating to the organisation of the ‘Poets on Poets’ event at Coleg Harlech (1993-1994).

Hill, Greg, 1949-

Enid Lewis Collection

 • NLW ex 3060
 • File
 • 1939-1947, 2021

Nine diaries, 1939-1947, compiled by Enid Lewis (née Lloyd), of the Auxiliary Territorial Service (ATS), together with related papers, letters and photographs, 1943-1947, and a commemorative booklet entitled Our Greatest Generation: A celebration of WW2 veterans in West Wales, 6 June 2021, held at The Penrallt Hotel, Aberporth, including a biography of Enid Lewis.

Lewis, Enid 1920-2017

Sir Guildhaume Myrddin-Evans Papers

 • GB 0210 GMEVNS
 • Fonds
 • 1917-2021

Personal and professional papers of Sir Guildhaume Myrddin-Evans, a senior civil servant, industrial relations expect and British representative to the International Labour Organisation. The papers comprise material relating to Guildhaume Myrddin-Evans' professional interests including correspondence with officers and representatives of the International Labour Organisation (ILO) and ILO member states, politicians and civil servants within the UK Government relating to industrial relations, correspondence and papers relating to his chairmanship of the Local Government Commission for Wales along with his personal correspondence and ephemera, and notes on research undertaken by members of his family into his life and career.

Myrddin-Evans, G.

John Metcalf (Composer) Papers,

 • GB 0210 JOCALF
 • Fonds
 • 1948-2016, 2021

Papers of the Welsh-Canadian composer John Metcalf (1946- ) of Llanfair Clydogau, Ceredigion. The collection includes pencil scores of compositions, papers relating to the Banff Centre in Alberta, Canada, a set of programmes for the Swansea Festival of Music and the Arts (1968 onward), and audio-visual materials.

Additional papers were donated by John Metcalf, December 2021.

Metcalf, John (1946- )

Results 1 to 20 of 14958