Fonds GB 0210 DSOWEN - Papurau'r Parchedig D. S. Owen = Reverend D. S. Owen Papers

Identity area

Reference code

GB 0210 DSOWEN

Title

Papurau'r Parchedig D. S. Owen = Reverend D. S. Owen Papers

Date(s)

  • 1874-[2022] (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

1 bocs bach (0.009 mᶟ) + 1 bocs hirsgwar o faint arbennig + 1 bocs bach o faint arbennig = 1 small box (0.009 mᶟ) + 1 special-sized rectangular box + 1 small special-sized box

Context area

Name of creator

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Rhoddwyd gan Nerys Owen, Conwy, wyres D. S. Owen, Mehefin a Gorffennaf 2021 ac Awst 2022. = Donated by Nerys Owen, Conwy, granddaughter of D. S. Owen, June and July 2021 and August 2022.

Content and structure area

Scope and content

Papurau'r Parchedig David Samuel Owen (1887-1959), gweinidog Capel Jewin, Llundain, yr eitemau'n cynnwys deunydd yn ymwneud á chyhoeddiadau, digwyddiadau a dathliadau yn hanes Capel Jewin ac o fewn y gymuned Fethodistaidd Galfinaidd/Bresbyteraidd ehangach yn bennaf yn Llundain a Chymru, = Papers of the Reverend David Samuel Owen (1887-1959), minister of Jewin Chapel, London, the items comprising material relating to publications, events and celebrations in the history of Jewin Chapel and within the wider Calvinistic Methodist/Presbyterian community mainly in London and Wales.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Trefnwyd yn ól dyddiad = Items arranged chronologically.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen. = Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library.

Conditions governing reproduction

Rheolau hawlfraint arferol mewn grym = Usual copyright laws apply.

Language of material

  • English
  • Welsh

Script of material

Language and script notes

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Am D. S. Owen, gweler hefyd y canlynol yng nghasgliadau LlGC = For D. S. Owen, see also the following collections at NLW: Calvinistic Methodist Archive; Papurau Kate Roberts; Papurau Thomas Gwynn Jones; Clement Davies (LIberal MP) Papers; Papurau T. H. Parry-Williams ac Amy Parry-Williams.

Am Gapel Jewin, gweler hefyd y canlynol yng nghasgliadau LlGC. = For Jewin Chapel, see also the following collections at NLW: Calvinistic Methodist Archive; Papurau Emlyn Evans; Mân Adnau 1626.

Am Gymdeithas Ddiwylliannol Jewin, gweler hefyd Papurau Emlyn Evans yng nghasgliadau LlGC. = For Jewin Cultural Society, see also Papurau Emlyn Evans in NLW collections.

Cedwir ffotograffau sy'n gysylltiedig â'r casgliad hwn ar wahân; ceir mynediad atynt trwy gais. = Photographs relating to this archive are filed separately, and may be accessed on request.

Related descriptions

Notes area

Note

Ganed David Samuel Owen (1887-1959) yn Rhuthun, yn fab i Samuel a Harriet Owen. Derbyniodd ei addysg yn ysgolion elfennol Rhuthun ac Abergele, ysgol sir Abergele, Coleg y Brifysgol, Bangor a Choleg Diwinyddol Aberystwyth. Dechreuodd bregethu ym 1905 yng Nghapel Bethlehem, Bae Colwyn, a'i ordeinio ym 1913. Bu'n weinidog yng Nghapel Siloh, Llanelli o 1913 hyd 1915 cyn ei alw i Gapel Jewin, Llundain, lle y gwasanaethodd am weddill ei oes. Priododd Gracy (ganed Jones), Glan Conwy a ganed iddynt dair merch a dau fab. Bu farw ar y 26ain o Fawrth 1959 a'i gladdu ym Mae Colwyn. = David Samuel Owen (1887-1959) was born in Rhuthun, the son of Samuel and Harriet Owen, and was educated at Rhuthun and Abergele elementary schools, Abergele county school, University College, Bangor and Aberystwyth Theological College. He began his preaching career in Bethlehem Chapel, Colwyn Bay, and was ordained in 1913. Following a period at Siloh Chapel, Llanelli from 1913 until 1915, he was called to Jewin Chapel, London, where he served for the remainder of his life. He married Gracy (née Jones) of Glan Conwy, with whom he had three daughters and two sons. Owen died on the 26th of March 1959 and was buried in Colwyn Bay.

Note

Fe sefydlwyd Capel Methodistaidd Calfinaidd Jewin, y capel Cymreig hynaf yn Llundain, o bosib oddeutu 1774 yn ardal Smithfield o'r ddinas. Erbyn 1785, 'roedd yr achos wedi tyfu'n rhy fawr i'w safle cychwynnol ac fe'i ail-leolwyd am gyfnod i Wilderness Row, Clerkenwell, cyn symud drachefn i Jewin Crescent, gyda James Hughes ('Iago Trichrug') yn weinidog. Yn ystod ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg gweinyddwyd yr achos gan, ymysg eraill, Dr Owen Thomas (1812-1891), David Charles Davies (1826-1891) a John Evan Davies ('Rhuddwawr') (1850-1929). Cymaint oedd y cynnydd yn yr aelodaeth erbyn hyn fel y gwelwyd yr angen i godi adeilad gwbl newydd ar gornel Fann Street yn nwyrain Llundain. Pan ddinistrwyd Jewin bron yn llwyr yn ystod Blitz yr Ail Ryfel Byd, ymroddodd D. S. Owen ei holl egni a'i adnoddau i ail-adeiladu'r capel, prosiect na fu fyw i weld ei chyflawni pan agorwyd yr addoldy presennol ym 1960. = Jewin Calvinistic Methodist Chapel, the oldest Welsh chapel in London, was established possibly around 1774 in the Smithfield area of the city. By 1785, the cause had outgrown its primary site and had relocated for a period to Wilderness Row, Clerkenwell, prior to moving to Jewin Crescent under the ministry of James Hughes ('Iago Trichrug'). During the second half of the nineteenth century the cause was ministered by, amongst others, Dr Owen Thomas (1812-1891), David Charles Davies (1826-1891) and John Evan Davies (bardic name 'Rhuddwawr') (1850-1929). Membership had by this time increased to such an extent that it necessitated the erection of a new building on the corner of Fann Street in east London. When Jewin was virtually destroyed during the Second World War Blitz, D. S. Owen devoted all his energy and resources into restoring the chapel, a project he did not live to see realised at the opening of the present place of worship in 1960.

Alternative identifier(s)

Alma system control number

994292005902419

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

WlAbNL

Rules and/or conventions used

Mae'r disgrifiad yn dilyn canllawiau LlGC yn seiliedig ar ISAD(G) 2ail arg.; AACR2; RDA NACO; a LCSH. = Description follows NLW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; RDA NACO; and LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd y disgrifiad gan Bethan Ifan, Medi 2022. Defnyddwyd y ffynhonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad: deunydd o ffynonellau uniongyrchol; ffwythiannau chwilio arlein. = Description compiled by Bethan Ifan, September 2022. The following sources were used in the compilation of this description: primary source material; online search engines.

Accession area