Fonds GB 0210 MCCCM - Mesurau a Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales Measures and Acts,

Identity area

Reference code

GB 0210 MCCCM

Title

Mesurau a Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales Measures and Acts,

Date(s)

  • 2008-2019 (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

12 bocs bach & 1 bocs mawr = 12 small boxes & 1 large box; 0.137 metrau ciwbig = 0.137 cubic metres.

Context area

Name of creator

Administrative history

Sefydlwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1998 fel corfforaeth. Dim ond pwerau i greu deddfwriaeth eilradd, a hynny gyda chaniatâd Senedd y DU, oedd ganddo ar y cychwyn. Yn 2007 daeth Deddf Llywodraeth Cymru 2006 i rym a chynyddwyd pwerau deddfu'r Cynulliad. Bellach roedd gan y Cynulliad y pwerau i basio deddfau, a alwyd yn Fesurau'r Cynulliad, i Gymru mewn meysydd penodol gyda chydsyniad llywodraeth y DU. Yn dilyn pleidlais 'ie' yn refferendwm 2011 rhoddwyd pwerau deddfu ychwanegol i'r Cynulliad ac mae bellach yn gallu pasio deddfau ar yr holl bynciau yn yr ugain maes datganoledig heb ofyn am ganiatâd Senedd y DU. Bellach, nid yw cyfreithiau'r Cynulliad yn cael eu hadnabod fel Mesurau Cynulliad, ond yn hytrach mae cyfreithiau arfaethedig yn cael eu galw'n 'Biliau', a bydd cyfreithiau sydd wedi'u pasio yn cael eu galw'n 'Deddfau'. Y Trydydd Cynulliad (2007-2011), felly, oedd yr unig gynulliad i basio Mesurau. = Established in 1998 as a corporate body, the National Assembly for Wales initially only had powers to initiate secondary legislation when authorised by the UK Parliament. In 2007 the Government of Wales Act 2006 came into force and the law making powers of the Assembly were increased. The National Assembly now had the powers to make laws, called Assembly Measures, for Wales in defined areas with the permission of the UK Parliament. Following a 'yes' vote in the 2011 referendum further law making powers were given to the Assembly and it is now able to pass laws on all subjects in the twenty devolved areas without needing the agreement of the UK Parliament. Assembly laws now ceased to be called Assembly Measures and proposed laws are called Bills and the enacted laws are called Acts. Thus the Third Assembly (2007-2011) was the only Welsh Assembly to pass measures.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Tachwedd 2011 = November 2011; 006191211.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Mehefin 2013 = June 2013

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Tachwedd 2013 = November 2013

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Chwefror 2014 = February 2014

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Mawrth 2013 = March 2013

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Mehefin 2015 = June 2015

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Caerydd = Cardiff; Rhodd = Donation; Mai 2019 = May 2019

Content and structure area

Scope and content

Mesurau Trydydd Cynulliad Cymru, 2008-2011 a Deddfau Pedwerydd Cynulliad Cymru, 2011-. Arwyddwyd pob mesur a deddf gan Brif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru. = Measures of the Third Welsh Assembly, 2008-2011 and Acts of the Fourth Welsh Assembly 2011-. All the measures and acts are signed by the Chief Executive and Clerk of the National Assembly for Wales.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a roddwyd i'r Llyfrgell. = All records donated to the National Library of Wales have been retained..

Accruals

Mae ychwanegiadau yn debygol. = Accruals are likely.

System of arrangement

Trefnwyd yn LlGC yn dri grŵp: Mesurau'r Trydydd Cynulliad; Deddfau'r Pedwerydd Cynulliad a Deddfau'r Pumed Cynulliad. = Arranged at NLW into three groups: Third Assembly Measures; Fourth Assembly Acts and Fifth Assembly Acts.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen. = Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol. = Usual copyright laws apply.

Language of material

  • English
  • Welsh

Script of material

Language and script notes

Cymraeg a Saesneg. = Welsh and English.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Ceir copïau caled eraill o'r mesurau a'r deddfau yn LlGC. = Other hard copies of the measures and acts are held at NLW.

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

Ceir copïau electronig o'r mesurau a'r deddfau ar wefan Deddfwriaeth DU: http://www.legislation.gov.uk/cy/mwa & http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw. = Electronic versions of the measures and acts can be viewed on the UK Legislation website: http://www.legislation.gov.uk/mwa & http://www.legislation.gov.uk/anaw.

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. = Title supplied from contents of fonds.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls006191211

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; reolau AACR2; ac LCSH = Description follows NLW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; and LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Rhagfyr 2011 & Mawrth 2014 = December 2011 & March 2014.

Language(s)

  • English

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Nia Wyn Dafydd. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: gwefan Cynulliad Cenedaethol Cymru (http://www.assemblywales.org/) a gwefan Wales/Cymru (http://www.wales.com), edrychwyd 21 Rhagfyr 2011. = Compiled by Nia Wyn Dafydd. The following sources were used in the compilation of this description: National Assembly for Wales website (http://www.assemblywales.org/) and Wales/Cymru website (http://www.wales.com), viewed 21 December 2011;

Accession area

Related people and organizations

Related genres

Related places