Showing 38 results

Archival description
Papurau John Meirion Morris = John Meirion Morris Papers
Print preview View:

Celtica

Deunydd yn ymwneud â chomisiwn John Meirion Morris i greu crochan ar gyfer arddangosfa am fyd y Celtiaid yng Nghanolfan Celtica (safle'r Plas), Machynlleth. = Material relating to John Meirion Morris' commission to create a cauldron for an exhibition about the world of the Celts at the Celtica Centre (on the site of the Plas), Machynlleth.

Curricula vitae, tystysgrifau a thystlythyrau = Curricula vitae, certificates and testimonials

Tystysgrifau hyfforddiant dysgu, curricula vitae a thystlythyron - yr olaf oddi wrth Goleg Celf Lerpwl, Prifysgol Lerpwl ac Ysgol Uwchradd Llanidloes - yn deillio yn bennaf o'r cyfnodau hynny pan oedd John Meirion Morris yn ceisio am swyddi darlithio; ynghyd ag un curriculum vitae o gyfnod llawer mwy diweddar. Arnodir y curricula vitae yn llaw John Meirion Morris. = Teacher training certificates, curricula vitae and testimonials - the latter from Liverpool Art College, Liverpool University and Llanidloes Secondary School - dating mainly from the period when John Meirion Morris was applying for lecturing positions; together with a curriculum vitae of a much more recent date. The curricula vitae are annotated in John Meirion Morris' hand.

Cynhyrchiadau llwyfan = Stage productions

Deunydd yn ymwneud â dyletswyddau achlysurol John Meirion Morris fel cynhyrchydd llwyfan tra 'roedd yn athro celf yn Ysgol Uwchradd Llanidloes, 1961-1964, a thra 'roedd yn ddarlithydd yn Adran Addysg Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth, 1968-1978. Y cynhyrchiadau dan sylw yw: 'The Pirates of Penzance' gan Arthur Sullivan a W. S. Gilbert (cynhyrchwyd gan John Meirion Morris a perfformwyd gan Gymdeithas Operatig Amatur Llanidloes, 1963); 'Iolanthe' gan Arthur Sullivan a W. S. Gilbert (cynhyrchwyd gan John Meirion Morris a perfformwyd gan Gymdeithas Operatig Amatur Llanidloes, 1964); 'Y Llyffantod'' gan y dramodydd, athro a darlithydd Hugh Lloyd Edwards (cynhyrchwyd gan John Meirion Morris a perfformwyd gan Gymdeithas Drama Myfyrwyr Cymraeg Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth, 1975); a 'Pryderi' gan y prifardd, llenor a chyhoeddwr Myrddin ap Dafydd, oedd ar y pryd yn fyfyriwr yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth (cynhyrchwyd gan John Meirion Morris a perfformwyd gan Gymdeithas Ddrama Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth, 1976). Ceir hefyd lythyrau, 1968 ac annyddiedig, at John Meirion Morris oddi wrth H. Pierce Jones, Y Ficerdy, Pwllheli yn ymwneud â drama anhysbys (?'Y Gweilch'); deunydd yn ymwneud â drama 'Blodeuwedd' gan y gwleidydd, bardd, dramodydd a beirniad llenyddol Saunders Lewis, lle nodir John Meirion Morris fel 'cynllunydd' (perfformwyd gan Gwmni Drama Myfyrwyr Cymraeg Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth, 1978); a llythyrau annyddiedig at John Meirion Morris oddi wrth y gweithredydd gwleidyddol Emyr Llywelyn (Emyr Llew) ynghylch drama o'r enw 'Heledd'. Mae'r deunydd yn cynnwys gohebiaeth, rhaglenni printiedig, torion o'r wasg a ffotograffau. Ymysg y gohebwyr mae Myrddin ap Dafydd; Emyr Llywelyn; y cynhyrchydd, cyfarwyddwr a sefydlwr cwmnïau teledu Wil Aaron; a'r gantores, llenor a'r darlledydd Amy Parry-Williams. Ceir nodiadau cefndirol ar y deunydd yn llaw Gwawr Morris, gweddw John Meirion Morris.
= Material relating to John Meirion Morris' occasional duties as a stage producer while he was working as an art teacher at Llanidloes Secondary School, 1961-1964, and as a lecturer in the Education Department of University College of Wales Aberystwyth, 1968-1978. The productions are: 'The Pirates of Penzance' by Arthur Sullivan and W. S. Gilbert (produced by John Meirion Morris and performed by Llanidloes Amateur Operatic Society, 1963); 'Iolanthe' by Arthur Sullivan and W. S. Gilbert (produced by John Meirion Morris and performed by Llanidloes Amateur Operatic Society, 1964); 'Y Llyffantod' ('The Frogs') by the dramatist, teacher and lecturer Hugh Lloyd Edwards (produced by John Meirion Morris and performed by University College of Wales Aberystwyth Welsh Students' Drama Society, 1975); and 'Pryderi' by the chaired bard, writer and publisher Myrddin ap Dafydd, who was at the time a student at University College of Wales Aberystwyth (produced by John Meirion Morris and performed by University College of Wales Aberystwyth Welsh Students' Drama Society, 1976). Also included are letters, 1968 and undated, to John Meirion Morris from H. Pierce Jones, The Vicarage, Pwllheli relating to an unnamed play (?'Y Gweilch' ('The Hawks')); material relating to the play 'Blodeuwedd' by Welsh politician, poet, dramatist and literary critic Saunders Lewis, where John Meirion Morris is noted as 'designer' (performed bu University College of Wales Aberystwyth Welsh Students' Drama Society, 1978); and undated letters to John Meirion Morris from the political activist Emyr Llywelyn (Emyr Llew) regarding a play titled 'Heledd'. The material includes correspondence, printed programmes, press cuttings and photographs. Amongst the correspondents are Myrddin ap Dafydd; Emyr Llywelyn; the producer, director and television company founder Wil Aaron, and the singer, writer and broadcaster Amy Parry-Williams. Also included are background notes on the material in the hand of Gwawr Morris, widow of John Meirion Morris.

Cynhyrchiadau llwyfan = Stage productions

Deunydd yn ymwneud â dyletswyddau achlysurol John Meirion Morris fel cynhyrchydd llwyfan tra 'roedd yn athro Celf yn Ysgol Uwchradd Llanidloes, 1961-1964, a thra 'roedd yn ddarlithydd yn Adran Addysg Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth, 1968-1978.
= Material relating to John Meirion Morris' occasional work as stage producer during his time as Art teacher at Llanidloes Secondary School, 1961-1964, and while he was a lecturer in the Education Department of University College of Wales Aberystwyth, 1968-1978.

Darlithoedd = Lectures

Deunydd yn ymwneud â darlithoedd a draddodwyd gan John Meirion Morris ym Mhrifysgol Sussex, 1994, ac yng nghanolfan y Morlan, Aberystwyth, 2006. = Material relating to lectures given by John Meirion Morris at Sussex University, 1994, and at the Morlan centre, Aberystwyth, 2006.

Darlithoedd gan John Meirion Morris = Lectures by John Meirion Morris

Rhaglen brintiedig ar gyfer seminarau agored i'w cynnal ym Mhrifysgol Sussex, 25 Ionawr - 15 Chwefror 1994, a oedd yn cynnwys manylion am ddarlith gan John Meirion Morris ac am arddangosfa o'i waith; a nodiadau ar gyfer darlith a draddodwyd gan John Meirion Morris yng nghanolfan y Morlan, Aberystwyth, 23 Mehefin 2006, gyda nodyn ar wahân yn llaw Gwawr Morris, gweddw John Meirion Morris. Y ddwy eitem wedi'u arnodi yn llaw John Meirion Morris.
= Printed programme with details of open seminars to be held at Sussex University, 25 January - 15 February 1994, which included a lecture by John Meirion Morris and an exhibition of his work; and notes for a lecture given by John Meirion Morris at the Morlan centre, Abersystwyth, 23 June 2006, with a separate note in the hand of Gwawr Morris, widow of John Meirion Morris. Both items are annotated in the hand of John Meirion Morris.

Deunydd amrywiol = Miscellaneous material

Ysgrif yn llaw'r arlunydd Cymreig Aneurin Jones (arnodwyd ar frig yr ysgrif yn llaw John Meirion Morris: 'Ysgrif Aneurin Jones'); ac allbrint o gyfweliad gyda'r archaeolegydd a'r anthropolegydd Lithwanaidd Marija Gimbutas. = Article in the hand of the Welsh artist Aneurin Jones (annotated at the top of the article in John Meirion Morris' hand [translated]: 'Aneurin Jones' article'); and printout of an interview with the Lithuanian archaeologist and anthropologist Marija Gimbutas.

Deunydd amrywiol = Miscellaneous material

Ysgrif yn llaw'r arlunydd Cymreig Aneurin Jones (arnodwyd ar frig yr ysgrif yn llaw John Meirion Morris: 'Ysgrif Aneurin Jones'); ac allbrint o gyfweliad gyda'r archaeolegydd a'r anthropolegydd Lithwanaidd Marija Gimbutas, awdur y gyfrol The Language of the Goddess: Unearthing the Hidden Symbols of Western Civilization (HarperCollins, 1989), gyda thanlinelliadau o bosib yn llaw John Meirion Morris.
= Article in the hand of the Welsh artist Aneurin Jones (annotated at top of article in John Meirion Morris' hand [translated]: 'Aneurin Jones' article'); and printout of an interview with the Lithuanian archaeologist and anthropologist Marija Gimbutas, author of The Language of the Goddess: Unearthing the Hidden Symbols of Western Civilization (HarperCollins, 1989), with underlinings possibly in John Meirion Morris' hand.

Erthyglau = Articles

Llungopïau ac allbrintiau o erthyglau printiedig a drafft-nodiadau llawysgrif ar gyfer erthyglau gan John Meirion Morris; llungopïau, allbrintiau ac erthyglau a nodiadau gwreiddiol o bapurau newydd, cylchgronau a llyfrau am John Meirion Morris a'i waith; ac erthyglau gan y bardd a'r academydd Peter Abbs (1942-2020), a fu'n gyfaill i John Meirion Morris dros gyfnod o hanner can mlynedd. Ceir rhestrau o'r erthyglau, ynghyd â manylion am y cylchgronau, llyfrau ac yn y blaen lle'u cyhoeddwyd, yn llaw Gwawr Morris, gweddw John Meirion Morris.
= Photocopies and printouts of printed articles and draft manuscript notes for articles by John Meirion Morris; photocopies, printouts and original articles and notes taken from newspapers, periodicals and books about John Meirion Morris and his work; and articles by the poet and academic Peter Abbs (1942-2020), whose friendship with John Meirion Morris spanned a period of fifty years. Together with an accompanying list of the articles, along with details relating to the periodicals, books, etc in which they were published, in the hand of Gwawr Morris, widow of John Meirion Morris.

Erthyglau am John Meirion Morris = Articles about John Meirion Morris

Llungopïau, allbrintiau ac erthyglau gwreiddiol o bapurau newydd, cylchgronau a llyfrau am John Meirion Morris a'i waith. Ceir rhestr o'r erthyglau, ynghyd â manylion am y cylchgronau, llyfrau ac yn y blaen lle'u cyhoeddwyd, yn llaw Gwawr Morris, gweddw John Meirion Morris. Mae'r rhestr cyhoeddiadau'n cynnwys Planet, Resurgence, Barn, Y Casglwr, Golwg, Y Cymro a'r Faner Newydd.
= Photocopies, printouts and original articles taken from newspapers, periodicals and books about John Meirion Morris and his work. Together with an accompanying list of the articles, along with details relating to the periodicals and books in which they were published, in the hand of Gwawr Morris, widow of John Meirion Morris. The list of publications includes Planet, Resurgence, Barn, Y Casglwr, Golwg, Y Cymro and Y Faner Newydd.

Erthyglau am John Meirion Morris = Articles about John Meirion Morris

Llungopïau, allbrintiau ac erthyglau gwreiddiol o bapurau newydd, cylchgronau a llyfrau am John Meirion Morris a'i waith, ynghyd ag adolygiadau o'r cyfrolau The Celtic Vision gan John Meirion Morris (Y Lolfa, 2003) a John Meirion Morris: artist gan Gwyn Thomas (Y Lolfa, 2011) a nodiadau ar John Meirion Morris fel rhan o gynnwys rhaglen arddangosfa gelf. Ceir rhestr o'r erthyglau, ynghyd â manylion am gylchgronau a llyfrau lle'u cyhoeddwyd, yn llaw Gwawr Morris, gweddw John Meirion Morris. Mae'r cyhoeddiadau'n cynnwys Planet, Resurgence, Barn, Y Casglwr, Golwg, y Western Mail, Y Cymro a'r Faner Newydd. Mae dwy eitem yn cynnwys sylwadau gan y bardd a'r academydd Peter Abbs (1942-2020), a fu'n gyfaill i John Meirion Morris dros gyfnod o hanner can mlynedd.
= Photocopies, printouts and original articles taken from newspapers, periodicals and books about John Meirion Morris and his work, together with reviews of the publications The Celtic Vision by John Meirion Morris (Y Lolfa, 2003) and John Meirion Morris: artist by Gwyn Thomas (Y Lolfa, 2011) and notes on John Meirion Morris as part of an art exhibition programme. Together with an accompanying list of the articles, along with details relating to the periodicals and books in which they were published, in the hand of Gwawr Morris, widow of John Meirion Morris. The publications include Planet, Resurgence, Barn, Y Casglwr, Golwg, the Western Mail, Y Cymro and Y Faner Newydd. Two items include observations by the poet and academic Peter Abbs (1942-2020), whose friendship with John Meirion Morris spanned fifty years.

Erthyglau gan John Meirion Morris = Articles by John Meirion Morris

Llungopïau ac allbrintiau o erthyglau printiedig a drafft-nodiadau llawysgrif ar gyfer erthyglau gan John Meirion Morris. Ceir rhestr o'r erthyglau, ynghyd â theitlau a rhifynnau'r cylchgronau lle'u cyhoeddwyd, yn llaw Gwawr Morris, gweddw John Meirion Morris. Mae'r rhestr cyhoeddiadau'n cynnwys Llais Llyfrau, Taliesin, Barn, Golwg a'r Faner Newydd.
= Photocopies and printouts of printed articles and draft manuscript notes for articles by John Meirion Morris. Together with an accompanying list of the articles, along with details relating to the periodicals, books, etc in which they were published, in the hand of Gwawr Morris, widow of John Meirion Morris. The list of publications includes Llais Llyfrau, Taliesin, Barn, Golwg and Y Faner Newydd.

Erthyglau gan John Meirion Morris am ei waith ei hun = Articles by John Meirion Morris about his own work

Llungopïau ac allbrintiau o erthyglau printiedig a drafft-nodiadau llawysgrif ar gyfer erthyglau gan John Meirion Morris yn ymwneud â'i waith celf ei hunan. Yn yr erthygl sy'n dwyn y teitl 'Imagination and The Magic of Tradition', ceir cyfeiriad at y bardd a'r academydd Peter Abbs (1942-2020), a fu'n gyfaill i John Meirion Morris dros gyfnod o hanner can mlynedd.
= Photocopies and printouts of printed articles and draft manuscript notes for articles by John Meirion Morris relating to his own art work. In the article entitled 'Imagination and The Magic of Tradition', there is a reference to the poet and academic Peter Abbs (1942-2020), whose friendship with John Meirion Morris spanned fifty years.

Erthyglau gan John Meirion Morris ar gelfyddyd ac addysg yn gyffredinol = Articles by John Meirion Morris on art and educaton in general

Llungopïau ac allbrintiau o erthyglau printiedig a drafft-nodiadau llawysgrif ar gyfer erthyglau mwy cyffredinol gan John Meirion Morris ar themâu celfyddyd ac addysg, nifer o'r allbrintiau wedi'u arnodi/cywiro yn llaw John Meirion Morris. Mae un eitem yn cynnwys llythyr atodedig o ganmoliaeth i erthygl John Meirion Morris yn rhifyn Chwefror 1973 o'r cylchgrawn Bulletin oddi wrth Archesgob Cymru ar y pryd, Gwilym Williams. Ynghyd ag eitem yn cynnwys datganiad ynghylch cynnwys a strwythur Cwrs Sail Adran Gelf y brifysgol lle'r oedd John Meirion Morris yn ddarlithydd ar y pryd (eitem yn annyddiedig, felly nid oes modd cyfeirio'n bendant at unrhyw sefydliad arbennig) (oherwydd ei chyflwr eitha bregus, cedwir yr eitem hon mewn amlen wedi'i nodi).
= Photocopies and printouts of printed articles and draft manuscript notes for more general articles by John Meirion Morris on art and education, many of the printouts including annotations/corrections in the hand of John Meirion Morris. One item includes an attached letter of praise for John Meirion Morris' article in the February 1973 edition of the periodical Bulletin from the then Archbishop of Wales, Gwilym Williams. Together with an item containing a statement relating to the content and structure of the Art Department Foundation Course of the university at which John Meirion Morris was then lecturing (item undated so no means of definite identification of the establishment) (due to its somewhat fragile condition, this item is kept in a marked envelope).

Erthyglau gan Peter Abbs = Articles by Peter Abbs

Allbrintiau a llungopïau o erthyglau gan y bardd a'r academydd Peter Abbs (1942-2020), a fu'n gyfaill i John Meirion Morris dros gyfnod o hanner can mlynedd. Mae'r casgliad yn cynnwys un erthygl ar gerflunwaith John Meirion Morris. = Printouts and photocopies of articles by the poet and academic Peter Abbs (1942-2020), whose friendship with John Meirion Morris spanned fifty years. One item contains an article on John Meirion Morris' sculpture work.

Results 1 to 20 of 38