Showing 41 results

Archival description
Papurau Mary Silyn Roberts (Archif Menywod Cymru) = Mary Silyn Roberts Papers (Women's Archive of Wales)
Print preview View:

Cerddi'r Bugail

Copi llawysgrif ddrafft o Cerddi'r Bugail, sef cyfrol goffa o farddoniaeth Hedd Wyn (Ellis Humphrey Evans) (1887-1917), wedi'i olygu gan y Parchedig J. J. Williams ac o bosib yn ei lawysgrifen. = Draft manuscript copy of Cerddi'r Bugail, a commemorative anthology of poetry by Hedd Wyn (Ellis Humphrey Evans) (1887-1917), edited by the Reverend J. J. Williams and possibly written in his hand.

Cerdyn post at Mary Silyn Roberts oddi wrth [?Metgradt] = Postcard to Mary Silyn Roberts from [?Metgradt]

Cerdyn post wedi'i gyfeirio at Mary Silyn Roberts oddi wrth [?Metgradt]. Mae'r cerdyn yn dangos ffotograff o wraig a gŵr ifanc yn sefyll dan arwyddbost yn Iwerddon wedi'i ludo dros gerdyn post yn dangos cestyll Cymreig. Marc post Iwerddon; dyddiad yn annarllenadwy. = Postcard addressed to Mary Silyn Roberts from [?Metgradt]. The card comprises a photograph of a woman and young man standing under a signpost in Ireland sellotaped onto a postcard showing Welsh castles. Postmarked in Ireland; date illegible.

Deunydd amrywiol arall

Deunydd amrywiol nad sy'n ymwneud yn uniongyrchol â Mary na Robert (Silyn) Roberts. Un o'r eitemau mwyaf nodedig yw copi llawysgrif ddrafft o Cerddi'r Bugail, sef cyfrol goffa o farddoniaeth Hedd Wyn (Ellis Humphrey Evans) (1887-1917) wedi'i olygu gan y Parchedig J. J. Williams, ac o bosib yn ei lawysgrifen. = Miscellaneous material not directly related to either Mary or Robert (Silyn) Roberts. One of the most notable items is a draft manuscript copy of Cerddi'r Bugail ('Poems of the Shepherd'), a commemorative anthology of poetry by Hedd Wyn (Ellis Humphrey Evans) (1887-1917) edited by the Reverend J. J. Williams and possibly written in his hand.

Deunydd amrywiol yn ymwneud â Choleg Harlech = Miscellaneous Coleg Harlech material

Deunydd amrywiol yn ymwneud â Choleg Harlech, gan gynnwys: manylion am ysgol haf a gynhaliwyd 17-24 Awst 1929; cofnodion cyfarfod is-bwyllgor yr ysgol haf a gynhaliwyd 12 Rhagfyr 1929; cerdyn post yn dangos ffotograff o staff a myfyrwyr Coleg Harlech ar gyfer sesiwn academaidd 1929-1930; a rhestr o lyfrau ac adroddiadau a fenthycwyd gan Goleg Harlech (sy'n cynnwys llythyr oddi wrth Robert (Silyn) Roberts at Mary Silyn Roberts) = Miscellaneous material relating to Coleg Harlech, comprising: details of a summer school held 17-24 August 1929; records of a summer school sub-committee meeting held 12 December 1929; postcard showing a photograph of Coleg Harlech staff and students for the 1929-30 academic session; and a list of books and reports borrowed by Coleg Harlech (which includes a letter from Robert (Silyn) Roberts to Mary Silyn Roberts).

Ffurflen enwebu Cymdeithas Addysg y Gweithwyr = Workers' Educational Association nomination form

Ffurflen enwebu swyddogion ar gyfer pwyllgor gweithredol rhanbarthol cangen Gogledd Cymru o Gymdeithas Addysg y Gweithwyr. = Nomination form for the election of district executive committee officials for the North Wales branch of the Workers' Educational Association.

Gohebiaeth = Correspondence

Gohebiaeth bersonol a swyddogol Mary Silyn Roberts a'i gŵr Robert (Silyn) Roberts, gan gynnwys gohebiaeth rhwng Mary a Silyn yn dyddio o'u perthynas cynnar ym mlynyddoedd olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at fis cyn marw Silyn ym 1930; gohebiaeth gydag aelodau teuluol a chyda chyfeillion a chydnabod ledled y byd; a gohebiaeth rhwng cangen Gogledd Cymru o Gymdeithas Addysg y Gweithwyr a Choleg Harlech; ynghyd â llythyr oddi wrth y bardd R. Williams Parry at y newyddlen Y Dinesydd Cymreig. = Personal and official correspondence of Mary Silyn Roberts and of her husband Robert (Silyn) Roberts, which includes correspondence between Mary and Silyn dating from their early relationship in the closing years of the nineteenth century to a month prior to Silyn's death in 1930; correspondence with family members and with friends and acquaintances worldwide; and correspondence between the Workers' Educational Association and Coleg Harlech; together with a letter from the poet R. Williams Parry to the Welsh newspaper Y Dinesydd Cymreig.

Gohebiaeth bersonol Mary Silyn Roberts = Personal correspondence of Mary Silyn Roberts

Gohebiaeth bersonol Mary Silyn Roberts oddieithr rhyngddi hi a'i gŵr, Robert (Silyn) Roberts, y gohebwyr yn cynnwys ei mab, Glynn Silyn Roberts; y gwleidydd Llafur a'r ohebwraig Eirene Lloyd Jones (wedyn Eirene White, y Farwnes White); a'r ffeminydd, addysgwraig ac ymgyrchwraig heddwch Danaidd Henni Forchhammer. = Personal correspondence of Mary Silyn Roberts other than that between her and her husband, Robert (Silyn) Roberts, the correspondents including her son Glynn Silyn Roberts; the Labour politician and journalist Eirene Lloyd Jones (later Eirene White, Baroness White); and the Danish feminist, educator and peace activist Henni Forchhammer.

Gohebiaeth bersonol Robert (Silyn) Roberts = Personal correspondence of Robert (Silyn) Roberts

Gohebiaeth bersonol Robert (Silyn) Roberts oddieithr rhyngddo ef a'i wraig, Mary Silyn Roberts, y gohebwyr yn cynnwys Jane Parry ac Evan Parry, mam a brawd Mary Silyn Roberts; y bardd a'r ysgolhaig W. J. Gruffydd; a chasgliad pwysig o lythyrau o'i gyfnod yn y Rhyfel Byd Cyntaf oddi wrth y bardd R. Williams Parry. = Personal correspondence of Robert (Silyn) Roberts other than that between him and his wife, Mary Silyn Roberts, the correspondents including Jane Parry and Evan Parry, mother and brother of Mary Silyn Roberts; the poet and academic W. J. Gruffydd; and an important collection of First World War letters from the poet R. Williams Parry.

Gohebiaeth rhwng Mary a Robert (Silyn) Roberts = Correspondence between Mary and Robert (Silyn) Roberts

Llythyr, 22 Medi 1897, at Robert (Silyn) Roberts oddi wrth Mary Parry (wedyn Mary Silyn Roberts), Balmoral House, Neuadd Alexandra, Aberystwyth, lle 'roedd Mary (yn ugain oed) yn lletya tra'n darlithio ym Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Cyfeiria at ei bywyd a'i gwaith yn Aberystwyth; at ei hewyrth, y Parchedig John Williams, Corwen [arnod yn llaw Mary Silyn Roberts: 'Rev. J. Wms Corwen'], a'i wraig, a fu'n gwmni iddi hyd Amwythig; at Tom, ei chefnder; ac yn gresynu nad oes cyfle ganddi ar hyn o bryd i gyfarfod â Silyn, ac y byddai'n well ganddi na fyddai ef yn dod i Aberystwyth i'w gweld. = Letter, 22 September 1897, to Robert (Silyn) Roberts from Mary Parry (afterwards Mary Silyn Roberts), Balmoral House, Alexandra Hall, Aberystwyth, where Mary (aged twenty) was staying while lecturing at Aberystwyth University. References to her life and work in Aberystwyth; to her uncle, the Reverend John Williams, Corwen [annotation in Mary Silyn Roberts' hand: 'Rev. J. Wms Corwen'], and his wife, who accompanied her on her journey as far as Shrewsbury; to her cousin Tom; and regrets that she has no opportunity to meet up with Silyn for a while, and that it would be best if he didn't visit her at Aberystwyth.

Llythyr, 14 Mai 1899, at Robert (Silyn) Roberts oddi wrth Mary Parry (wedyn Mary Silyn Roberts), Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, yn cyfeirio at nodiadau llenyddol a fenthycwyd iddi gan Silyn, at iechyd Silyn, ac at ei ddewisiadau gyrfäol yn ôl capeli a cholegau; yn poeni am iechyd meddwl un 'R. C. Allen'; cyfeiriad at fynychu darlith dan ofal yr Athro Syr Edward Anwyl (1866-1914) ac at ei gwaith academaidd; ei dymuniad i ddysgu chwarae tennis; cyfeiriad at ei brodyr, Evan a Henry, yn arbennig beth a ddylai cam nesaf Evan fod o ran astudiaeth a gyrfa. Arnodiad yn llaw Mary Silyn Roberts. = Letter, 14 May 1899, to Robert (Silyn) Roberts from Mary Parry (afterwards Mary Silyn Roberts), University College of Wales, Aberystwyth. References to literary notes lent her by Silyn, to Silyn's health, and to his career choices in terms of chapels and colleges; her concern for the mental health of one 'R. C. Allen'; her attendance at a lecture given by Professor Sir Edward Anwyl (1866-1914), and her academic work; her wish to learn to play tennis; mentions her brothers, Evan and Henry, with particular reference to Evan's study and career options. Annotation in the hand of Mary Silyn Roberts.

Dau gopi o lythyr, 15 Chwefror 1925, a ysgrifennwyd gan Robert (Silyn) Roberts at ei wraig Mary Silyn Roberts. Cyfeirir at gynhadledd [?Cymdeithas Addysg y Gweithwyr] y bu Silyn yn rhan ohoni ym Mae Colwyn, a sut y ffurfiwyd pwyllgor yno i greu cangen Gogledd Cymru o'r Gymdeithas yn rhanbarth annibynnol, gyda Silyn yn ysgrifennydd iddo. Awgryma geiriau clo Silyn nad oedd Mary wedi bod yn dda yn ddiweddar. Ceir mân wahaniaethau rhwng y ddau gopi, ond mae hanfod y llythyr yn aros yr un fath. Gweler hefyd Gohebiaeth rhwng Swyddfa Ranbarthol Cymdeithas Addysg y Gweithwyr, Bangor a Choleg Harlech = Two copies of a letter, 15 February 1925, written by Robert (Silyn) Roberts to his wife Mary Silyn Roberts, referencing a [?Workers' Educational Association] conference in which he took part, and the formation there of a committee to establish the North Wales branch of the WEA as an independent district, with Silyn as its secretary. Silyn's closing words suggest that Mary had recently been unwell. There are some minor differences between the two copies, but the essence of their contents remains the same. See also Correspondence between the Workers' Educational Association District Office, Bangor and Coleg Harlech.

Nodiadau ynghylch gwaith gweinyddol Cymdeithas Addysg y Gweithwyr ysgrifennwyd, 1 Gorffennaf 1930, gan Mary Silyn Roberts at ei gŵr Robert (Silyn) Roberts ar gyfer ei ddychweliad o daith i Rwsia, tra 'roedd hithau ar fîn cychwyn ar daith i Ddenmarc, ynghyd â chyfeiriadau Mary Silyn Roberts tra byddai'n aros yn Nenmarc. Bu farw Silyn ar y 15fed o Awst y flwyddyn honno. Gweler hefyd Gohebiaeth rhwng Swyddfa Ranbarthol Cymdeithas Addysg y Gweithwyr, Bangor a Choleg Harlech = Notes regarding administrative work relating to the Workers' Educational Association (WEA) written, 1 July 1930, by Mary Silyn Roberts to her husband Robert (Silyn) Roberts, to be read on his return from a visit to Russia, while she was about to depart for a visit to Denmark, together with a note of Mary Silyn Roberts' addresses during her stay in Denmark. Silyn died on 15th August of that year. See also Correspondence between the Workers' Educational Association District Office, Bangor and Coleg Harlech.

Gohebiaeth rhwng Mary a Robert (Silyn) Roberts = Correspondence between Mary and Robert (Silyn) Roberts

Gohebiaeth rhwng Mary a Robert (Silyn) Roberts yn dyddio o'u perthynas cynnar ym mlynyddoedd olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at fis cyn marw Silyn ym 1930. = Correspondence between Mary and Robert (Silyn) Roberts dating from their early relationship during the closing years of the nineteenth century until a month prior to Silyn's death in 1930.

Gohebiaeth rhwng Robert (Silyn) Roberts ac R. Williams Parry = Correspondence between Robert (Silyn) Roberts and R. Williams Parry

Gohebiaeth, 1913-1928, yn bennaf at Robert (Silyn) Roberts oddi wrth y bardd a'r darlithydd prifysgol R. Williams Parry, y llythyrau cynharaf wedi'u hanfon tra 'roedd Williams Parry yn athro yn ysgol Cefnddwysarn ger y Bala a'r rhan helaeth o'r ohebiaeth ddilynol yn olrhain ei hynt yn y fyddin yn ystod Rhyfel 1914-18. 'Roedd Williams Parry ar y cychwyn yn hynod anhapus yn ei yrfa milwrol ac mae'n erfyn ar Silyn, yn sgîl ei swydd fel ysgrifennydd Bwrdd Penodiadau Prifysgol Cymru, i'w symud i gatrawd sy'n cynnwys milwyr Cymreig (ceir tystiolaeth o ymgais Silyn i gyflawni ei ddymuniad). Cafodd Williams Parry air o'r diwedd (llythyr dyddiedig 24 Ebrill 1917) ei fod am gael ei drosglwyddo i'r '1st Welsh (Caernarvon) Battery Royal Garrison Artillery'. Serch annedwyddwch Williams Parry, ceir enghreifftiau yn ei lythyrau o farddoniaeth a ysgrifennodd ar faes y gâd, sy'n cynnwys ei englynion coffa i'w gyfaill Robert Pritchard Evans (1884-1917) (llythyr dyddiedig 26 Ebrill 1917) a'i soned 'Mater Mea' (llythyr dyddiedig 3 Rhagfyr 1917). Yn ei lythyr dyddiedig 11 Tachwedd 1918, mae Williams Parry yn datgan ei orfoledd ar derfyn y rhyfel. Arwyddir sawl un o'r llythyrau oddi wrth Williams Parry â'r enw 'Llion', sef y ffugenw a ddefnyddiodd ar gyfer ei ymgais lwyddiannus i gipio cadair Eisteddfod Genedlaethol 1910. Arnodir dau lythyr yn llaw Mary Silyn Roberts.
Ceir hefyd y canlynol:
Llythyr, 1 Mai 1915, at Robert (Silyn) Roberts oddi wrth W. J. Williams (1878-1952), sy'n ymddangos fel pe bai'n adrodd hanes dyfarnu cymhwyster R. Williams Parry ac eraill ar gyfer gwaith rhyfel.
Copi o lythyr, 10 Ionawr 1917, oddi wrth Robert (Silyn) Roberts at Capten Hamlet Roberts, 6ed Bataliwn y Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol, mewn ymgais i drosglwyddo R. Williams Parry i gatrawd Gymreig.
Llythyrau, Ebrill 1917, rhwng Robert (Silyn) Roberts a'r bardd Eingl-Gymraeg, llenor ac addysgwr Arthur Glyn Prys-Jones (1888-1987) ynghylch cyhoeddi cyfrol o farddoniaeth Eingl-Gymreig; yn un llythyr, ceir barn Silyn ar feirdd Cymreig cyfoes.
Llythyr, 3 Gorffennaf 1918, oddi wrth 'Kitty' yn Llundain, yn holi am gyhoeddiadau'n ymwneud ag R. Williams Parry ac â'r addysgwraig Lydewig Marie Souvestre (1830-1905).
Cerdyn post, 16 Mai 1930, wedi'i gyfeirio at Robert (Silyn) Roberts ond sydd â rhan helaeth ohono wedi'i dorri'i ffwrdd.

Ynghyd ag atodiad teipysgrif: 'Datganiad gan Angharad Tomos [un o roddwyr y casgliad] Mai 2022', sy'n cynnig sylwadau ynghylch llythyrau R. Williams Parry at Robert (Silyn) Roberts.

= Correspondence, 1913-1928, largely to Robert (Silyn) Roberts from the poet and university lecturer R. Williams Parry, the earliest letters sent whilst Williams Parry was teaching at Cefnddwysarn school, near Bala, with subsequent correspondence following, in the main, his military career during the First World War. Williams Parry's wartime experience was initially extremely unhappy and he begs Silyn, as secretary of the Welsh Appointments Board of the University of Wales, to transfer him to a regiment which includes Welsh soldiers (there is evidence of Silyn's attempts to fulfil his wishes). Williams Parry would finally receive word (letter dated 24 April 1917) of his transfer to the 1st Welsh (Caernarvon) Battery Royal Garrison Artillery. However, despite his melancholy, the war letters contain poetry written at the time by Williams Parry, which includes his commemorative 'englynion' (strict-metre verses) to his friend Robert Pritchard Evans (1884-1917) (letter dated 26 April 1917) and his sonnet 'Mater Mea' (letter dated 3 December 1917). Williams Parry expresses his joy at the end of the war in a letter dated 11 November 1918. Many of Williams Parry's letters are signed 'Llion', which was the pseudonym he used in his successful attempt to win the bardic chair at the 1910 National Eisteddfod. Two letters are annotated in the hand of Mary Silyn Roberts.
The following are also included:
Letter, 1 May 1915, to Robert (Silyn) Roberts from W. J. Williams (1878-1952), which appears to relate an account of how R. Williams Parry and others were assessed for war work.
Copy of a letter, 10 January 1917, from Robert (Silyn) Roberts to Captain Hamlet Roberts of the 6th Battalion of Royal Welsh Fusiliers in an attempt to obtain R. Williams Parry's transfer to a Welsh regiment.
Letters, April 1917, between Robert (Silyn) Roberts and the Anglo-Welsh poet, author and educator Arthur Glyn Prys-Jones (1888-1987) regarding the publication of a volume of Anglo-Welsh poetry; in one letter, Silyn expresses his opinion of contemporary Welsh poets.
Letter, 3 July 1918, from 'Kitty' in London, enquiring about publications relating to R. Williams Parry and to the Breton educator Marie Souvestre (1830-1905).
Postcard, 16 May 1930, addressed to Robert (Silyn) Roberts, a substantial part of which has been torn away.

Together with a typescript supplement comprising a statement made May 2022 by Angharad Tomos, one of the donors of the collection, containing observations on R. Williams' Parry's letters to Robert (Silyn) Roberts.

Gohebiaeth rhwng Robert (Silyn) Roberts a'r Holiday Fellowship a rhwng Mary Silyn Roberts a'r Holiday Fellowship = Correspondence between Robert (Silyn) Roberts and the Holiday Fellowship and between Mary Silyn Roberts and the Holiday Fellowship

Gohebiaeth a chopïau o ohebiaeth, 1930-1946, yn bennaf rhwng Robert (Silyn) Roberts a'r Holiday Fellowship, sef y corff a drefnodd taith Silyn i Rwsia ym 1930, ac, yn dilyn marwolaeth Silyn ym 1930, rhwng Mary Silyn Roberts a'r Holiday Fellowship; ynghyd â llythyrau, 10 & 14 Rhagfyr 1931, rhwng Mary Silyn Roberts ac Ernest Green, ysgrifennydd cyffredinol Cymdeithas Addysg y Gweithwyr, ynghylch yr Holiday Fellowship; a chopi o rifyn Hydref 1931 o Over the Hills, cylchgrawn yr Holiday Fellowship. Gohebydd yr Holiday Fellowship cyn 1934 yw'r diwygiwr cymdeithasol Thomas Arthur Leonard (1864-1948). Mae'n amlwg oddi wrth ei sylwadau nad yw Silyn yn credu'r adroddiadau negyddol yn y wasg ynghylch safiad cymdeithasol-wleidyddol Rwsia = Correspondence and copies of correspondence, 1930-1946, mainly between Robert (Silyn) Roberts and the Holiday Fellowship, which body organised Silyn's Russian trip in 1930, and, following Silyn's death in 1930, between Mary Silyn Roberts and the Holiday Fellowship; together with letters, 10 & 14 December 1931, between Mary Silyn Roberts and Ernest Green, general secretary of the Workers' Educational Association, regarding the Holiday Fellowship; and a copy of the Autumn 1931 edition of the Holiday Fellowship magazine Over the Hills. The Holiday Fellowship's correspondent prior to 1934 is the social reformer Thomas Arthur Leonard (1864-1948). It is obvious from his observations that Silyn does not believe the negative reports in the press concerning Russia's socio-political stance.

Gohebiaeth rhwng Swyddfa Ranbarthol Cymdeithas Addysg y Gweithwyr, Bangor a Choleg Harlech = Correspondence between the Workers' Educational Association District Office, Bangor and Coleg Harlech

Gohebiaeth a chopïau o ohebiaeth, 1929-1944, yn bennaf rhwng Swyddfa Ranbarthol Cymdeithas Addysg y Gweithwyr, a leolwyd yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Bangor, a Choleg Harlech, ynghyd â gohebiaeth oddi wrth bencadlys Cymdeithas Addysg y Gweithwyr yn Llundain (prif ohebydd Ernest Green, ysgrifennydd cyffredinol y Gymdeithas) at y Swyddfa Ranbarthol a gohebiaeth rhwng y Swyddfa Ranbarthol a darpar-fyfyrwyr Coleg Harlech. Bu'r Swyddfa Ranbarthol dan ysgrifenyddiaeth Robert (Silyn) Roberts hyd ei farwolaeth ar 15 Awst 1930, pryd y cymerwyd yr awennau gan Mary Silyn Roberts. Bu cysylltiad agos erioed rhwng Cymdeithas Addysg y Gweithwyr a Choleg Harlech hyd nes, yn 2001, fe gyfunwyd y ddau fudiad. Prif ohebwyr Coleg Harlech yw'r warden, Ben Bowen Thomas, a'r cadeirydd, Dr Thomas Jones. Sefydlwyd yr ysgoloriaeth a gyfeirir ati gan Dr Thomas Jones yn ei lythyr dyddiedig 25 Tachwedd 1934 er cof am ei fab, Elphin Lloyd Jones, a fu farw trwy ddamwain yn ddeuddeg oed (gweler, er enghraifft, Eirene White Papers yn LlGC). = Correspondence and copies of correspondence, 1929-1944, primarily between the District Office of the Workers' Educational Association, located at the University College of Wales, Bangor, and Coleg Harlech, together with correspondence from the Workers' Educational Association headquarters in London (main correspondent Ernest Green, general secretary of the Association) to the District Office and correspondence between the District Office and prospective Coleg Harlech students. The District Office was under the secretaryship of Robert (Silyn) Roberts until his death on 15 August 1930, after which the rôle was taken over by Mary Silyn Roberts. A close alliance had always existed between the Workers' Educational Association (WEA) and Coleg Harlech, the two bodies eventually merging in 2001. Coleg Harlech's primary correspondents are its warden, Ben Bowen Thomas, and its chairman, Dr Thomas Jones. The scholarship referenced by Dr Thomas Jones in his letter dated 25 November 1934 was established in memory of Dr Jones' son, Elphin Lloyd Jones, who died in an accident aged twelve years old (see, for example, Eirene White Papers at NLW).

Gohebiaeth swyddogol Mary a Robert (Silyn) Roberts (Cymdeithas Addysg y Gweithwyr) = Official correspondence of Mary and Robert (Silyn) Roberts (Workers' Educational Association)

Gohebiaeth a chopïau o ohebiaeth, 1929-1944, yn bennaf rhwng Swyddfa Ranbarthol Cymdeithas Addysg y Gweithwyr, a leolwyd yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Bangor, a Choleg Harlech, ynghyd â gohebiaeth oddi wrth bencadlys Cymdeithas Addysg y Gweithwyr yn Llundain (prif ohebydd Ernest Green, ysgrifennydd cyffredinol y Gymdeithas) at y Swyddfa Ranbarthol a gohebiaeth rhwng y Swyddfa Ranbarthol a darpar-fyfyrwyr Coleg Harlech. = Correspondence and copies of correspondence, 1929-1944, primarily between the District Office of the Workers' Educational Association, located at the University College of Wales, Bangor, and Coleg Harlech, together with correspondence from the Workers' Educational Association headquarters in London (main correspondent Ernest Green, general secretary of the Association) to the District Office and correspondence between the District Office and prospective Coleg Harlech students.

Llun yn y wasg o Sion Silyn Roberts = Press photograph of Sion Silyn Roberts

Toriad o gylchgrawn The Navy (Cyf. LVII, rhif 7) (Gorffennaf 1952) yn cynnwys llun o Sion Silyn Roberts, mab Glynn Silyn Roberts, yn trin cwch hwylio. Pennawd y llun yw 'A Yachting World Cadet'. Arnodir y toriad yn llaw Mary Silyn Roberts: '"SION" on his ear nearly!! (mab Glynn Silyn Roberts)'. = Press cutting from The Navy magazine (Vol. LVII, no. 7) (July 1952) showing a photograph of Sion Silyn Roberts, son of Glynn Silyn Roberts, handling a sailing boat. The photograph is headed 'A Yachting World Cadet'. The cutting is annotated in Mary Silyn Roberts' hand: '"SION" on his ear nearly!! (mab [son of] Glynn Silyn Roberts)'.

Results 1 to 20 of 41