Dangos 177 canlyniad

Disgrifiad archifol
Wales.
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

Achos Brewer-Spinks,

 • NLW ex 2566.
 • ffeil
 • 1965.

Cyfrol yn cynnwys llythyrau o gefnofaeth yn ymwneud â safiad dau weithiwr ffatri ym Mlaenau Ffestiniog, wedi iddynt golli'u swyddi am siarad Cymraeg yn y gweithle yn 1965, a thorion o'r wasg yn ymwneud â'r achos. Enwyd yr achos ar ôl perchennog y ffatri sef Brewer-Spinks. = A scrapbook containing letters of support following the sacking of two factory workers in 1965 in Blaenau Ffestiniog for speaking Welsh in the workplace, and press cuttings relating to the case. It was named after the owner of the factory, Brewer-Spinks.

Aelwyd lân a gwraig lon,

Cerdd o'r enw 'Aelwyd lan a gwraig lon' gan 'Gwr Mwyn' [o Lanfair Caereinion?], anfonwyd i 'Mr W. P.', Pwllheli, Ionawr 1863. = A poem entitled 'Aelwyd lan a gwraig lon' by 'Gwr Mwyn' [of Llanfair Caereinion?], sent to 'Mr W. P.', Pwllheli, January 1863.

Gwr Mwyn

Anerchiad gan Cranogwen

 • NLW MS 23895A.
 • Ffeil
 • [?1891]

Llyfr nodiadau, [?1891], yn cynnwys rhan o anerchiad gan Sarah Jane Rees (Cranogwen) ar yr Ysgolion Sul Cymreig a'r diffygion ymddangosiadol yn y dulliau dysgu a arferwyd ynddynt. = Notebook, [?1891], containing part of an address by Sarah Jane Rees (Cranogwen), on Welsh Sunday Schools and perceived deficiencies in the teaching methods employed in them.
Mae rhan cyntaf y testun ar gefn y dail yn unig (ff. 1-9), wedi hynny mae wedi ei ysgrifennu ar draws pob agoriad (ff. 9 verso-16 verso); mae'r diwedd, ac o bosib y dechrau, yn eisiau. = The first half of the text is on the rectos only (ff. 1-9), thereafter it is written across each opening (ff. 9 verso-16 verso); the end, and possibly the beginning, is missing.

Cranogwen, 1839-1916

Anerchiadau a darlithiau,

Drafftiau o anerchiadau a darlithiau amrywiol gan Marion Eames, [1970]-[2007], yn sôn am ei nofelau a'i bywyd, ac yn trafod pynciau megis hanes y Crynwyr yng Nghymru. = Drafts of various speeches and lectures by Marion Eames, [1970]-[2007], discussing her life, her writing and topics such as the history of the Quakers in Wales.

Archif Mudiad Ysgolion Meithrin,

 • GB 0210 MUDYSGMEI
 • Fonds
 • 1971-2018

Papurau gweinyddol Mudiad Ysgolion Meithrin, 1971-1996, yn cynnwys cofnodion, ffeiliau gohebiaeth, papurau cyllidol, a deunydd yn ymwneud â chyhoeddiadau, cyrsiau a digwyddiadau = Administrative papers, 1971-1996, of Mudiad Ysgolion Meithrin, including minutes, correspondence files, financial papers, and material relating to publications, courses and events.

Papurau ychwanegol yn perthyn i Fudiad Ysgolion Meithrin, gan gynnwys cofnodion y Cyngor Cenedlaethol, 1971-1999; cofnodion Isbwyllgor Anghenion Arbennig, 1991-2005; cofnodion y Pwyllgor Cyhoeddi, 1975-1986; cofnodion is-bwyllgorau Ansawdd a Hyfforddiant, Cyllid a Staffio, Anghenion Arbennig, Cyhoeddusrwydd a Marchnata, 1991-1999; cofnodion y Bwrdd Cyfarwyddwyr Mabon a mabli, 1991-2003; cofnodion y Pwyllgor Gwaith, 1986-1990 a 1991-1999; papurau gweinyddol; cofnodion Is-bwyllgor Polisi, 1994-2004; a cofnodion y Pwyllgor Gweithredol, 1979-1985; ynghyd â ffeil yn cynnwys ffotograffau a sleidiau. Nid yw'r casgliad hwn wedi ei gatalogio eto.

Mudiad Ysgolion Meithrin.

Archif Plaid Cymru,

 • GB 0210 PLAMRU
 • fonds
 • 1915-2016

Cofnodion Plaid Cymru, 1915-1999, yn cynnwys cofnodion, agenda and gohebiaeth y pwyllgor gwaith a phwyllgorau eraill, 1925-1997; gohebiaeth gyffredinol, 1925-1998, gyda nifer o aelodau a swyddogion blaenllaw y blaid; cofnodion, gohebiaeth a phapurau eraill y gwahanol bwyllgorau rhanbarthol, 1925-1997, a changhennau,1930-1992; cofnodion a dogfennaeth y Cyngor Cenedlaethol, 1967-1997; cofnodion ariannol, yn cynnwys rhai papur newydd misol y blaid Y Ddraig Goch a Welsh Nation a Chronfa Gŵyl Ddewi, 1927-1996; rhaglenni a threfniadau ar gyfer cynadleddau ac Ysgolion Haf, 1933-1998; cofnodion aelodaeth, 1930-1996; papurau y Grŵp Ymchwil, [c.1960]-1995; papurau, yn cynnwys areithiau ac effemera, yn ymwneud ag etholiadau, 1929-1999; papurau yn ymwneud ag Adran y Menywod, 1924-1996, a'r Mudiad Ieuenctid, 1964-1998; papurau yn ymwneud â refferendwm datganoli 1979,1969-1983, a refferendwm 1997, a Chynulliad Cymru,1992-1998; papurau yn ymwneud â Y Ddraig Goch, Welsh Nation a chyhoeddiadau eraill, 1932-1996; deunydd printiedig gan Blaid Cymru ac eraill yn cynnwys llyfrau, cyfnodolion a phamffledi,1913-1996; torion o'r wasg, 1924-1996; cylchlythyron, 1938-1992; papurau yn ymwneud â'r Blaid Seneddol,1980-1996; papurau unigolion ac rhai ar wahanol bynciau amrywiol, 1926-1998 = Records of Plaid Cymru, 1915-1999, including minutes, agendas and correspondence of the executive and other committees, 1925-1997; general correspondence, 1925-1998, with many prominent party members and officials; minutes, correspondence and other papers of the various regional committees, 1925-1997, and branches, 1930-1992; minutes and records of the National Council, 1967-1997; financial records, including those of the party's monthly newspaper Y Ddraig Goch and Welsh Nation and Cronfa Gwyl Dewi, 1927-1996; arrangements for and programmes of conferences and Summer Schools, 1933-1998; membership records, 1930-1996; papers of the Grŵp Ymchwil (research group), [c.1960]-1995; papers, including speeches and ephemera, relating to elections, 1929-1999; papers relating to the Adran Menywod (Women's Section), 1934-1996, and the Mudiad Ieuenctid (Youth Movement), 1964-1998; papers relating to the 1979 devolution referendum, 1969-1983, and the 1997 referendum and Welsh Assembly, 1992-1998; papers relating to Y Ddraig Goch, Welsh Nation and other publications, 1932-1996; printed matter by Plaid Cymru and others including books, periodicals and pamphlets, 1913-1996; press cuttings, 1924-1996; circulars, 1938-1992; papers relating to the Parliamentary Party, 1980-1996; papers of individuals and to various miscellaneous topics, 1926-1998.

Plaid Cymru

Archif sioeau cerdd Cymru,

 • NLW ex 2863.
 • ffeil

Casgliad o sgriptiau a geiriau sioeau cerdd, gwreiddiol ac addasiadau, a berfformiwyd yng Nghymru mewn eisteddfodau cenedlaethol a'r Urdd yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys 'Ffantasmagoria', 'Olifar', 'Streic!', 'Wilco', 'Inc yn y gwaed', 'Hersprê' a 'Y seren ddwyfol'. Aled Lloyd Davies a fu'n gyfrifol am lawer iawn o'r geiriau.

Davies, Aled Lloyd.

Archif Y Lolfa,

 • GB 0210 LOLFA
 • fonds
 • 1964-2000 /

Gohebiaeth yn ymwneud â gwaith dydd i ddydd Y Lolfa yn trafod cynigion am gyhoeddiadau, y broses gyhoeddi ei hun, offer argraffu'r Lolfa, staff, grantiau Cyngor Llyfrau Cymru a materion yn codi o gyhoeddiadau'r Lolfa. Ymhlith y gohebwyr mae artistiaid, awduron, gwleidyddion a ffigyrau blaenllaw Cymru, ac yn aml yn y llythyrau cymysgir trafodaethau busnes a materion cyfoes, hynt yr iaith Gymraeg, yr angen am gyhoeddiadau Cymraeg a Chymreig, a naws wleidyddol Cymru. = Correspondence relating to the daily work of the publishing firm Y Lolfa including offers of publications, the publishing process, publishing equipment, staff, Welsh Books Council grants and matters arising from Lolfa publications. The correspondents include artists, authors, politicians and prominent figures in Wales, and the letters often contain a mixture of business discussions and current affairs, news concerning the Welsh language, the need for publications in Welsh and about Wales, and politics in Wales.

Papurau ychwanegol o'r Lolfa yn cynnwys papurau yn ymwneud a 'Y Byd' a 'Cymuned'.

Lolfa (Firm)

Cenedlaetholdeb a'r clasuron (1997),

Papurau'n ymwneud â threfniadau Cyngres Canmlwyddiant Urdd y Graddedigion a gynhaliwyd yng Ngregynog, Mawrth 1994, gan gynnwys llythyr oddi wrth Telfryn [Pritchard], 1994, a'r ddarlith mewn teipysgrif.

Pritchard, R. Telfryn (Roger Telfryn), 1940-

Cerddi Caersallwg,

 • NLW MS 16306A.
 • ffeil
 • 1849-1862 /

Llyfr poced masnachol, 1849-1862, yn cynnwys cerddi gan, ac yn llaw, W. J. Roberts ('Caersallwg'), dilledydd, Caernarfon, ynghyd â nodiadau ganddo yn ymwneud â dirwest. = Commercial pocket book, 1849-1862, containing poems by, and in the hand of, W. J. Roberts ('Caersallwg'), draper, Caernarfon, together with notes by him relating to temperance.

Roberts, W. J. (William J.).

Clychau mebyd,

Caneuon i blant gan Catherine H. Cooke a gyfansoddodd y gerddoriaeth mewn llawysgrif ac wedi'u darlunio [mae rhai o'r caneuon wedi'u cynnwys yn ei chyfol Caneuon glannau Hesbin : llyfr adrodd a chanu i blant (Lerwpl : Gwasg y Brython, 1960)].

Cooke, Catherine H.

Cymdeithas yr Iaith : : Eisteddfod Genedlaethol Sir y Fflint a'r Cyffiniau,

 • NLW ex 2501.
 • ffeil
 • 2007.

Papur a gyhoeddwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol a gynhaliwyd yn yr Wyddgrug, Awst 2007, yn dwyn y teitl 'Ardal yr Wyddgrug. Gwers i Gymru gyfan. Astudiaeth achos o ddatblygiadau tai anaddas', ynghyd â thaflen yn hysbysebu protest 'Coleg Cymraeg NAWR' ar y maes.

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Dogfennau'n ymwneud â mudiad Adfer,

 • NLW ex 2586.
 • ffeil
 • [1970]-[1971].

Tystysgrif y rhoddwr Huw Ceiriog Jones yn dangos ei fod yn berchen ar gyfranddaliadau yng nghwmni Adfer Cyf Ltd, papur ysgrifennu swyddogol yn dangos swyddogion y cwmni, ynghyd â chopi o Femorandwm ac Erthyglau'r cwmni, 9 Medi 1970. = A share certificate in Adfer Cyf Ltd which belonged to the donor Huw Ceiriog Jones, official headed notepaper with names of company officials, together with a copy of the Memorandum and Articles of Association of Adfer Limited, 9 September 1970.

Adfer.

Erthyglau printiedig

Mae'r ffeil yn cynnwys erthyglau gan Islwyn Ffowc Elis, ar faterion Cristnogol a chenedlaetholaidd, a ymddangosodd yn y cylchgronau Y Wawr (Cangen Prifysgol Cymru Aberystwyth o'r Blaid Genedlaethol), Y Greal (Coleg Diwinyddol Aberystwyth), Yr Efrydydd (Mudiad Cristnogol y Myfyrwyr), Y Crynhoad, a'r Drysorfa (Methodistiaid Calfinaidd), 1949-1955, a dim dyddiad.

Plaid Cymru lctgm -- Meetings

Hunaniaeth Gymreig/Welsh identity,

 • NLW ex 2390.
 • ffeil
 • 2004 /

Copi o'r cyhoeddiad Hunaniaeth Gymreig/Welsh identity (Rhiwfawr : Grŵp Ysgrifennu Rhiwfawr, 2004), wedi ei lofnodi gan y cyfranwyr, ac eraill. = A copy of Hunaniaeth Gymreig/Welsh identity (Rhiwfawr Writers' Group, 2004), autographed by the contributors and others.

golygydd/editor: T. Graham Williams.

Llawysgrifau Canolfan Llenyddiaeth Plant Cymru,

 • GB 0210 CANCYMRU
 • fonds
 • [c. 1953]-[c. 1975] (crynhowyd 1979-1990) /

Copiau llawysgrif a theipysgrif o lyfrau plant gan Dafydd Parri, Mary Vaughan Jones, J. Selwyn Lloyd, R. Lloyd Jones, Irma Chilton, Gweneth Lilly a nifer o awduron eraill a gasglwyd gan Ganolfan Llenyddiaeth Plant Cymru, [c. 1953]-[c. 1975] = Manuscripts and typescripts of children's books by Dafydd Parri, Mary Vaughan Jones, J. Selwyn Lloyd, R. Lloyd Jones, Irma Chilton, Gweneth Lilly and many others collected by Canolfan Llenyddiaeth Plant Cymru, [c. 1953]-[c.1975].

Llawysgrifau ychwanegol gan gynnwys llyfr lloffion yn eiddo i Jennie Thomas, un o gyd-awduron 'Llyfr Mawr y Plant', yn cynnwys toriadau o'r wasg yn ymwneud a chyhoeddi'r llyfr; nodiadau a theipysgrif yn llaw Mary Vaughan Jones ar 'Llyfr Bach Culhwch'; llawysgrif yn llaw Mary Vaughan Jones o 'Llyfr Mawr Culhwch' a chyfieithiad yn ei llaw o 'Dan Hwyaden', a llythyron oddi wrthi hi at wahanol bobl. Nid yw'r papurau hyn wedi eu catalogio eto (Awst 2011).

Welsh National Centre for Children's Literature.

Llawysgrifau cerddorol Llanofer,

 • NLW MS 15168D.
 • Ffeil
 • [1830x1871].

Llawysgrifau cerddorol yn tarddu o blas Llanofer, [1830x1871], yn cynnwys yn bennaf alawon gwerin, rhai gyda geiriau. Cofnodwyd rhai yn llaw Augusta Hall, Arglwyddes Llanofer (ff. 8-13), ac yn eu plith ceir alawon a gyhoeddwyd yng nghyfrol Maria Jane Williams, Ancient and National Airs of Gwent and Morganwg (Llandovery, 1844). = Music manuscripts originating from Llanover, [1830x1871], containing mainly folk tunes, some with words. Some are in the hand of Augusta Hall, Lady Llanover (ff. 8-13), and include tunes which were published in Maria Jane Williams, Ancient and National Airs of Gwent and Morganwg (Llandovery, 1844).
Nodir geiriau'r gân 'Agoriad y wawr' (f. 12 verso) yn llaw Thomas Price ('Carnhuanawc'). = The words of 'Agoriad y wawr' (f. 12 verso) are in the hand of Thomas Price ('Carnhuanawc').

Llythyr o Wisconsin,

 • NLW Facs 1009.
 • ffeil
 • [2006].

Llungopïau o lythyr, 1879, oddi wrth J. a W. James at eu teulu yn Nhalybont. Ymfudodd y pâr o Bontrhydfendigaid i Wisconsin yn 1847, ynghyd â throsiad i'r Saesneg. = Photocopies of a letter from J. and W. James, 1879, to their family in Talybont. The couple emigrated from Pontrhydfendigaid to Wisconsin in 1847, together with an English translation.

Llythyrau oddi wrth Islwyn Ffowc Elis,

 • NLW ex 2560.
 • ffeil
 • 1972.

Llythyrau oddi wrth Islwyn Ffowc Elis at y rhoddwr Huw Ceiriog Jones, 1972, yn ymwneud â threfnu i'w gwmni Gwasg yr Arad Goch argraffu a rhwymo nofel argraffedig y llenor yn seiliedig ar y gyfres deledu Tre-sarn a ddarlledwyd gan y BBC.

Elis, Islwyn Ffowc

Canlyniadau 1 i 20 o 177