Dangos 3791 canlyniad

Disgrifiad archifol
ffeil
Rhagolwg argraffu Gweld:

A Penny for your Dreams,

Drafft terfynol o'r ddrama A Penny for your Dreams, 1987, gan Gwenlyn Parry a Ken Howard, yn olrhain hanes un o arloeswyr y diwydiant ffilm, William Haggar. Ceir hefyd gopi o 'Biography of William Haggar: Actor, Showman and Pioneer of the Film Industry' gan Mrs Lily May Richards.

A Private Language?,

Gwaith ymchwil ar gyfer A Private Language?, [1992x1997], gan gynnwys erthyglau gan R. Geraint Gruffydd ar waith Dafydd ap Gwilym; copïau o nifer o gerddi Cymraeg a'u cyfieithiadau Saesneg; nodiadau ar y gynghanedd; a drafft o bennod fer ar William Williams, Pantycelyn, ac Ann Griffiths. = Research for A Private Language?, [1992x1997], including articles by R. Geraint Gruffydd on the work of Dafydd ap Gwilym; copies of numerous Welsh poems and their English translations; notes on the 'cynghanedd'; and a draft of a short chapter on William Williams, Pantycelyn, and Ann Griffiths.

Achos 1941

Gohebiaeth, 1939-1942, yn ymwneud ag achos Iorwerth Peate yn wrthwynebydd cydwybodol, yn cynnwys llythyrau gan Idris Bell (8); E. N. Bennett (2); Henry Bird; E. G. Bowen; Aneirin Talfan Davies (7); Clement Davies (llythyr at Robert Evans, Llanbrynmair); George M. Ll. Davies (9); Ithel Davies; Leonard Twiston Davies (17); Pennar Davies; Walter Dowding (3); Ifan ab Owen Edwards; T. I. Ellis (7); D. Owen Evans (9); Gwynfor Evans (2); Robert Evans, Llanbrynmair (5, ynghyd â dau lythyr ato gan Clement Davies); H. J. Fleure (10); R. L. Gapper; David Lloyd George; William George (3); Charles Green (3); Ll. Wyn Griffith (7); J. Gwyn Griffiths; Jim Griffiths (6); W. J. Gruffydd; W. F. Grimes (3); I. D. Hooson; D. R. Hughes (3); J. G. Moelwyn Hughes (4); Ronw Moelwyn Hughes (8, yn eu plith mae dau lythyr at 'Mr Jones'); Harold A. Hyde (3); Norah Isaac; R. T. Jenkins (3); William John (3); E. K. Jones (5, ynghyd â thorion o'r wasg yn trafod yr achos); E. P. Jones (19, yn eu plith mae llythyrau gan Jim Griffiths a John Harries (Irlwyn)); Frank Price Jones (4); Gwilym R. Jones; T. Gwynn Jones (3); David Lewis (8); Elena Puw Morgan; Herbert Morgan (2); John Morgan (2); Frank Murphy (2); J. Middleton Murry (2); T. E. Nicholas (10); R. G. Owen (4); R. Williams Parry; Tom Parry (8); T. K. Penniman (28); D. O. Roberts (4); Evan Roberts (10); Hywel D. Roberts; R. U. Sayce (2); Alf Sommerfelt (2); Ben Bowen Thomas (5); Herbert M. Vaughan (2); D. J. Williams (4); Ifor Williams (3); J. L. C. Cecil-Williams (9); a Morris T. Williams. -- Yn ogystal, mae'r ffeil yn cynnwys papurau amrywiol yn ymwneud â'r achos yn cynnwys llythyrau gan Cyril Fox (20); cefnogaeth i achos Iorwerth Peate gan amryw unigolion a sefydliadau, yn eu plith tystlythyrau gan Leonard Twiston-Davies, W. J. Gruffydd a George M. Ll. Davies; datganiadau gan Iorwerth Peate; a deunydd printiedig.

Bell, H. Idris (Harold Idris), Sir, b. 1879

Achos Brewer-Spinks,

  • NLW ex 2566.
  • ffeil
  • 1965.

Cyfrol yn cynnwys llythyrau o gefnofaeth yn ymwneud â safiad dau weithiwr ffatri ym Mlaenau Ffestiniog, wedi iddynt golli'u swyddi am siarad Cymraeg yn y gweithle yn 1965, a thorion o'r wasg yn ymwneud â'r achos. Enwyd yr achos ar ôl perchennog y ffatri sef Brewer-Spinks. = A scrapbook containing letters of support following the sacking of two factory workers in 1965 in Blaenau Ffestiniog for speaking Welsh in the workplace, and press cuttings relating to the case. It was named after the owner of the factory, Brewer-Spinks.

Achos Chris Rees,

Llythyrau'n ymwneud ag achos Chris Rees, a garcharwyd yn 1955 am wrthod gwneud gwasanaeth milwrol, gan gynnwys neges oddi wrtho a ysgrifennwyd o Garchar Abertawe fel ymgeisydd Plaid Cymru (etholaeth Gŵyr) yn Etholiad Cyffredinol 1955, llythyr o gefnogaeth oddi wrth Kate Roberts a thorion o'r wasg.

Roberts, Kate, 1891-1985.

Achos John Jenkins,

Papurau, 1972-1985, yn ymwneud ag achos John Jenkins a'i gais yn 1980 i ddilyn cwrs diploma mewn gwaith cymdeithasol a wrthodwyd gan Brifysgol Abertawe. Ceir llythyrau oddi wrth Tedi [E. G. Millward], Meredydd Evans ac eraill, llythyrau at y wasg a thorion, copi teipysgrif o'r ddeiseb a arwyddwyd gan aelodau o Brifysgol Cymru, 1981, a phapurau hefyd yn ymwneud â'i garchariad yn 1983.

Millward, E. G. (Edward Glynne), 1930-

'Achos mae'

Mae'r ffeil yn cynnwys teipysgrif darn o waith anorffenedig yn dwyn y teitl 'Achos mae' a ysgrifennwyd yn ystod wythnosau cyntaf 1990, ynghyd â rhai nodiadau a chopi o lythyr a anfonwyd gan Angharad Tomos at Islwyn Ffowc Elis ym mis Ionawr 1990 yn diolch iddo am ei gyngor ac yn trafod ei gwaith ysgrifennu.

Achos Ysgol Casmael/Puncheston School,

  • NLW ex 2388.
  • ffeil
  • 1990-1995.

Gohebiaeth, 1990-1995, yn ymwneud ag achos i ddadgategoreiddio Ysgol Casmael, Sir Benfro, o fod yng nghategori A yn ieithyddol, sef rhoi blaenoriaeth i'r Gymraeg, i fod yn gategori B, sef i roi blaenoriaeth i'r Saesneg. = Correspondence, 1990-1995, relating to the case of decategorising Puncheston School, Pembrokeshire, from being a category A school, where linguistically Welsh was given prominence, to a category B school, which would give prominence to English.

Achosion i'w clywed yn Gymraeg gan yr ynadon ym Mhwllheli,

  • NLW Misc. Records 305.
  • ffeil
  • 1975.

Copi (teipiedig gydag ychwanegiadau yn llaw J. E. Roberts) o'r 'Rhestr o'r achosion i'w clywed gan yr ynadon ym Mhwllheli Medi 24, 1975', gyda'r dyfarniadau; a chopi ffotograffig o'r sylwadau a wnaed gan y rhoddwr, cadeirydd y llys, ar ddechrau'r cyfarfod. Dyma'r tro cyntaf i holl weithgareddau llys ynadol a'r trafodaethau yn y llys i gael eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg. = Typescript copy, with additions in the hand of J. E. Roberts, of the list of cases brought before the magistrates at Pwllheli, 24 September 1975, with the verdicts; together with a photocopy of the comments made at the beginning of the session by J. E. Roberts, chairman of the court. This was the first time that the proceedings in a magistrates court had been conducted through the Welsh language.

Addysg Gymraeg a Chymru ddwyieithog

Papurau'n ymwneud ag addysg Gymraeg a dwyieithrwydd, gan gynnwys darlithoedd yn dwyn y teitlau, 'UCAC ac Argyfwng yr Iaith', 'Cymru Ddwyieithog', 'Y Gymraeg mewn Addysg a Bywyd', 'Hanes Addysg Elfennol yng Nghymru' ac 'Argyfwng Cymru Heddiw'.

Adolygiad ac erthygl

Mae'r ffeil hon yn cynnwys drafft o adolygiad llyfr yn ymwneud â Robert Roberts, Clynnog-fawr; teipysgrif o ddau gywydd gan Guto'r Glyn; drafft o'r erthygl 'Trends in Welsh Literature, 1945-1970'; a llythyr gan y Parch H. Ballard yn ymwneud â chyhoeddi'r erthygl honno mewn cyfrol o erthyglau.

Adolygiadau a chyfweliadau,

Torion o'r wasg a chyfrolau printiedig, 1969-2001, yn cynnwys cyfweliadau â Marion Eames ac adolygiadau o'i gweithiau. = Press cuttings and journals, 1969-2001, containing interviews with Marion Eames and reviews of her works.

Adolygiadau o lyfrau,

Torion o'i adolygiadau, [1943]-[1987], a gyhoeddwyd mewn papurau fel y South Wales Evening Post, Y Faner, Y Ddraig Goch, Seren Cymru, ynghyd â llawer mewn teipysgrif.

Adolygiadau o'i weithiau eraill

Torion o'r wasg yn cynnwys adolygiadau o'i gyfrolau A. E. a Chymru (Aberystwyth, 1929); Hen Wynebau (Aberystwyth, 1934); Storïau'r Tir Glas (Aberystwyth, 1936); Storïau'r Tir Coch (Aberystwyth, 1941); Storïau'r Tir (Aberystwyth, 1966); gwerthfawrogiad Dafydd Jenkins o'r Gyfrol Deyrnged i D. J. Williams a gyhoeddwyd yn 1965 o'r rhaglen radio 'Byd Llyfrau'; ynghyd ag adolygiadau o Straeon ac Ysgrifau Buddugol yn Eisteddfod Castell Nedd a gyhoeddwyd yn 1934 sy'n cynnwys ei dair stori fer a beirniadaeth Kate Roberts ar gystadleuaeth y stori fer yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon 1935. -- Nodwyd ffynhonnell a dyddiad yr adolygiadau gan D. J. Williams ar yr amlenni.

Canlyniadau 1 i 20 o 3791