Showing 258 results

Archival description
Only top-level descriptions fonds
Print preview View:

Papurau Ieuan Wyn Jones

 • GB 0210 IEUWYN
 • fonds
 • 1964-2015

Ieuan Wyn Jones political papers, 1964-2015, mostly from the period when he was Member of Parliament and Member of the National Assembly for Wales for Ynys Mon, including correspondence on various topics, constituency papers, papers relating to Plaid Cymru, the leadership of Plaid Cymru and the One Wales coalition government.

Jones, Ieuan Wyn

Papurau D. G. Lloyd Hughes,

 • GB 0210 LLOHES
 • fonds
 • 1780-2001 (crynhowyd [c. 1955]-2001) /

Papurau D.G. Lloyd Hughes yn ymwneud â hanes Pwllheli, Llanelli, Pen-bre a Phorth Tywyn, yn cynnwys adysgrifau, torion, erthyglau a chopïau o rannau o'i lyfrau, 1808-[1985]; papurau yn ymwneud â Llanfihangel-ar Arth, New Inn a Gwyddrug, sir Gaerfyrddin, [1985]-2001; erthyglau a gyhoeddwyd ganddo,1968-2001; cofnodion, nodiadau ac erthyglau amrywiol, 1893-2001; gweithredoedd eiddo, 1803-1813; nodiadau achyddol, [20fed ganrif]; catalogau gwerthiant, 1890-1937; mapiau a chynlluniau, 1900-1917; enwau planhigion a blodau, [1950au]; nodiadau, adysgrifau a llungopïau o ddogfennau (13eg i'r 20fed ganrif) yn yr Archifdy Cenedlaethol yn ymwneud â Thir y Goron yng Ngogledd Cymru, yn bennaf yng nghymydau Eifionydd, Afloegion, Cwmwd-y-maen a Dinllaen, sir Gaernarfon, [20fed ganrif]; golygfeydd gwreiddiol o Bwllheli,1780-1982, ac o sir Gaerfyrddin, 1870-1994. = Papers of D. G. Lloyd Hughes relating to the history of Pwllhelli, Llanelli, Pembrey and Burry Port, including newspaper transcripts, cuttings, articles and partial copies of his books, 1808-[1985]; papers relating to Llanfihangel-ar-Arth, New Inn and Gwyddrug, Carmarthenshire, [1985]-2001; published articles by him, 1968-2001; miscellaneous records, notes and articles, 1893-2001; title deeds, 1803-1813; genealogical notes, [20th century]; sale catalogues, 1890-1937; maps and plans, 1900-1917; plant and flower names, [1950s]; notes, transcripts and photocopies of documents (13th to 20th century) in The National Archives relating to Crown Lands in North Wales, mainly the commotes of Eifionydd, Afloegion, Cwmwd-y-maen and Dinllaen, in Caernarfonshire, [20th century]; original views of Pwllheli, 1780-1983, and of Carmarthenshire, 1870-1994.

Hughes, D. G. Lloyd.

Papurau Alwyn D. Rees,

 • GB 0210 ADREES
 • fonds
 • [c. 1930]-1974 /

Papurau'r cymdeithasegydd Alwyn D. Rees, 1911-1974, yn cynnwys papurau'n ymwneud â Phrifysgol Cymru, yn bennaf â Choleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, 1920au-1974, gan gynnwys papurau'n ymwneud â'r comisiwn a sefydlwyd i archwilio strwythur ffederal Prifysgol Cymru yn y 1960au; papurau ynglŷn â lle'r Gymraeg yn y Brifysgol a'r ymgyrch i sefydlu neuadd Gymraeg i fyfyrwyr yn Aberystwyth,1967-1974; papurau'n ymwneud â llyfrau, erthyglau a darlithoedd Alwyn D. Rees, 1933-1973, a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg, [c.1964]-1974; papurau'n ymwneud â Barn, 1966-1967; papurau'n ymwneud â darlledu yng Nghymru, 1938-1974; papurau'n ymwneud â'r diwydiant llechi yng Nghymru,1946; papurau'n ymwneud â gwleidyddiaeth yng Nghymru, 1911-1974; gohebiaeth gyffredinol, 1935-1974; a phapurau a gohebiaeth bersonol , 1930-1974 = Papers of the sociologist Alwyn D. Rees, 1911-1974, including papers relating to the University of Wales, mainly the University College of Wales, Aberystwyth, 1930s-1974, including papers relating to the commission established to examine the federal structure of the University of Wales in the 1960s; papers concerning the place of the Welsh language in the University and the campaign to establish a Welsh student hostel at Aberystwyth, 1967-1974; papers relating to the University of Malta, 1940-1951; Alwyn D. Rees's research papers, 1933-1973; papers relating to Alwyn D. Rees's books, articles and lectures, and further related research papers assembled by him, 1925-1974; papers relating to the Welsh language, 1952-1974, and 'Cymdeithas yr Iaith Gymraeg', [c. 1964]-1974; papers relating to 'Barn', 1966-1975; papers relating to broadcasting in Wales, 1938-1974; papers relating to the Welsh slate industry, 1946; papers relating to politics in Wales, 1911-1974; general correspondence, 1935-1974; and personal papers and correspondence, 1930-1974.

Rees, Alwyn D.

Papurau Gwenith Gwyn,

 • GB 0210 GWENITH
 • fonds
 • 1750-1947 (crynhowyd [diwedd y 19eg ganrif]-1947) /

Papurau o eiddo, ac yn ymwneud â William Rhys Jones ('Gwenith Gwyn'), 1750-1947, y cyfan bron yn ei law ei hun, yn cynnwys: nodiadau ar hanes lleol yng Nghymru, enwau lleoedd, llên gwerin, a hynafiaethau (yn cynnwys cryn deunydd, ar ffurf nodiadau, traethodau, anerchiadau, adysgrifiadau, a thorion o'r wasg, ar gymeriadau, traddodiadau, a chymdeithasau hanesyddol, llenyddol a diwydiannol Dyffryn Ceiriog, Morgannwg, Maldwyn, Ceredigion ac Arfon); deunydd crefyddol (pregethau a nodiadau pregethau, traethodau ac anerchiadau ar yr Eglwys Gristnogol ac ar wahanol agweddau ar ei gweinidogaeth; papurau'n delio ag enwad y Bedyddwyr yng Nghymru, yn enwedig ym Morgannwg; nodiadau ar destunau Beiblaidd; nodiadau, anerchiadau coffa, a deunydd bywgraffiadol ar amrywiol gymeriadau crefyddol, Cymry yn bennaf; a geiriadur o dermau Beiblaidd a ddefnyddiwyd yng nghapeli Anghydffurfiol Cymru); cyfansoddiadau llenyddol (yn cynnwys barddoniaeth, storiâu byrion, nofelau, a dramâu, mewn drafft ac yn orffenedig; a darlithoedd, nodiadau a thraethodau ar bynciau llenyddol, hanesyddol, gwleidyddol, a chymdeithasegol); nodiadau ar anthropoleg, ethnoleg, pensaernïaeth a daeareg, yn cynnwys geiriadur Cymraeg-Saesneg o dermau daearegol; y diwydiant llechi yng Nghymru; deunydd ar ramadeg a statws gwleidyddol yr iaith Gymraeg; nodiadau ar wahanol ieithoedd estron a thafodieithoedd, yn cynnwys iaith y Beibl; deunydd bywgraffyddol yn ymwneud â Gwenith Gwyn a'i wraig, 1885-1937; catalog o lyfrau yn ei lyfrgell; torion o'r wasg,1922-1928; a llyfrau lloffion, yn ogystal ag erthygl papur newydd amdano gan y Parch. W. J. Rhys, Abertawe,1947); ei gopïau o weithiau printiedig, 1750-[20fed ganrif]; a deunydd, printiedig neu fel arall, a ysgrifennwyd gan bobl heblaw Gwenith Gwyn = Papers of and relating to William Rhys Jones ('Gwenith Gwyn'), 1750-1947, nearly all of which are in his own hand, comprising: notes on Welsh local history, place-names, folk culture, and antiquities (including considerable material, in the form of notes, essays, addresses, transcripts, and press cuttings, on the personalities, traditions, and historical, literary and industrial associations of Dyffryn Ceiriog, Glamorgan, Maldwyn, Ceredigion and Arfon); religious material (sermons and sermon notes, essays and addresses on the Christian Church and on various aspects of its ministry; papers dealing with the Baptist denomination in Wales, particularly in Glamorgan; notes on Biblical texts; notes, in memoriam addresses, and biographical material on various religious personalities, mainly Welsh; and a dictionary of Biblical terms used in Nonconformist chapels in Wales); literary compositions (comprising poetry, short stories, novels, and plays, in both draft and final form; and lectures, notes, and essays on literary, historical, political, and sociological topics); notes on anthropology, ethnology, architecture and geology, including an English-Welsh dictionary of geological terms; the Welsh quarrying industry; material on the grammar and political status of the Welsh language; notes on various foreign languages and dialects, including Biblical tongues; biographical material relating to both Gwenith Gwyn and his wife (including bills and receipts; diaries for 1923, 1936, and 1937; letters received, 1885-1937; a catalogue of books in his library; press cuttings, 1922-1928; and scrap-books, as well as a newspaper article about him by Rev. W. J. Rhys, Swansea, 1947); his copies of printed works, 1750-[20th cent.]; and material, printed or otherwise, written by persons other than Gwenith Gwyn.

Casgliad bychan o bapurau ychwanegol gan gynnwys llyfrau nodiadau. Nid yw'r rhain wedi eu catalogio eto.

Jones, William Rhys, 1868-1937

Papurau D. J. Williams (Bethesda),

 • GB 0210 DJWIAMS
 • fonds
 • 1834-1951 (crynhowyd [1890]-1951) /

Papurau David James Williams (Bethesda), 1834-1951, yn cynnwys deunydd yn ymwneud â hanes Coleg Bala-Bangor a gohebiaeth, 1891-1940; nodiadau'n ymwneud â chapeli'r Annibynwyr ym Methesda, 1933, a deunydd yn ymwneud ag Ysgol Sir Bethesda, 1893-1912 = Papers of David James Williams (Bethesda), 1834-1951, including material relating to the history of Bala-Bangor College and correspondence, 1891-1940; notes relating to Congregationalist chapels in Bethesda, 1933; and material relating to Bethesda County School, 1893-1912.

Williams, D. J. (David James), 1870-1951.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Ffeiliau'r Swyddfa Ganolog,

 • GB 0210 EISTEDDFOD
 • fonds
 • 1959-1997 (crynhowyd 1978-1997) /

Cofnodion Swyddfa Ganolog Eisteddfod Genedlaethol Cymru, yn cynnwys cofnodion Cyngor yr Eisteddfod, 1959-1973, ffeiliau yn ymwneud ag eisteddfodau cenedlaethol, 1959 (Caernarfon)-1996 (Bro Dinefwr), a llyfrau lloffion yn ymwneud ag eisteddfodau cenedlaethol, 1963 (Llandudno)-1977 (Wrecsam). = Records of the National Eisteddfod of Wales Central Office, comprising minutes of the Eisteddfod Council, 1959-1973, files relating to eisteddfodau genedlaethol, 1959 (Caernarfon)-1996 (Bro Dinefwr), and scrap books (llyfrau lloffion) relating to eisteddfodau genedlaethol, 1963 (Llandudno)-1977 (Wrecsam).

National Eisteddfod of Wales. Swyddfa Ganolog.

CMA: Cofysgrifau Eglwys Nasareth, Morfa Bychan, Porthmadog

 • GB 0210 MORBYCH
 • fonds
 • 1880-1997

Mae'r casgliad yn cynnwys cofysgrifau yn ymwneud ag Eglwys Nasareth, Morfa Bychan, gan gynnwys llyfrau'r Trysorydd, 1942-1997; llyfrau'r Eisteddleoedd, 1880-1972; hanes y Capel; llyfr casgliad chwarterol y Gronfa Ganolog, 1931-1957; a llyfr casgliad y Weinidogaeth, 1906. Ceir hefyd cofysgrifau'r Ysgol Sul yn cynnwys llyfrau cyfrifon unffurf, 1902-1977; llyfrau cyfrifon, 1908-1970; llyfr cofnodion, 1932-1960; a llythyrau aelodaeth, 1900-1906.

Eglwys Nasareth (Morfa Bychan, Wales)

Papurau Gwyl Fawr Aberteifi,

 • GB 0210 GWYIFI
 • fonds
 • 1905, 1912, 1952-1990 (crynhowyd 1952-1990) /

Llyfrau cofnodion y Pwyllgor Gwaith a'r Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol, 1952-1984; amrywiol lyfrau nodiadau a chofrestri yn ymwneud â phwyllgorau a chystadleuwyr yr eisteddfod, 1955-1990; llythyrau a dderbyniwyd gan O.M.Owen, yn bennaf oddi wrth Syr David James ynglŷn ag Ymddiriedolaeth Pantyfedwen, 1958-1990; copïau carbon o lythyrau a anfonwyd ganddo,1955-1990; torion o'r wasg, 1954-1988; deunydd printiedig yn cynnwys rhestri cystadlaethau, rhaglenni'r eisteddfod a Pigion Eisteddfod Aberteifi, 1953-1990; lluniau,1905-1976; a phosteri, 1953-1990 = Minute books of the Executive Committee and Annual General Meetings, 1952-1984; various notebooks and registers relating to committees and to eisteddfod competitors, 1955-1990; letters received by O. M. Owen, mainly from Sir David James concerning the Pantyfedwen Trust, 1958-1990; carbon copies of letters sent by him, 1955-1990; press cuttings, 1954-1988; printed material including competition lists, eisteddfod programmes and Pigion Eisteddfod Aberteifi, 1953-1990; photographs, 1905-1976; and posters, 1953-1990.

Eisteddfod Gadeiriol Is-Genedlaethol Aberteifi; Gwyl Fawr Aberteifi..

Papurau John Ellis Williams

 • GB 0210 JELWIL
 • fonds
 • 1912, 1918-1975 (accumulated [1922]-1975)

Mae'r fonds yn cynnwys yn bennaf llyfrau lloffion o doriadau papur newydd o golofnau ac ysgrifau John Ellis Williams, 1918-1975. Mae'r llyfrau lloffion hefyd yn cynnwys toriadau papur newydd eraill ynglŷn â'i gyfansoddiadau, gohebiaeth, rhaglenni cystadlaethau a gwyliau dramâu, ffotograffau a lluniau, a rhaglenni cyfarfodydd Seiri Rhyddion lleol, 1912-1974. Ceir hefyd ddrafftiau o ddwy gyfrol anghyhoeddedig, 1936 a [1973], a llun o Ellis Humphrey Evans ('Hedd Wyn'), a chopi o Cofarwydd, R. Silyn Roberts, 1930.

Williams, John Ellis, 1901-1975

CMA: Cofnodion Eglwys Seilo, Llandudno,

 • GB 0210 SEILLAN
 • fonds
 • 1854-2000 /

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion y Capel, 1854-2000, a chofnodion yr Ysgol Sul, 1899-1957, gan gynnwys cofrestri, cyfrifon, cyfraniadau aelodau, cofnodion pwyllgorau a phapurau yn ymwneud â chymdeithasau'r Eglwys. = The fonds comprises the records of the Chapel, 1854-2000, together with the Sunday School records, 1899-1957, including registers, accounts, members' contributions, committee minutes and papers relating to the Church's societies.

Seilo (Church : Llandudno, Wales)

Evan Williams (Llanfrothen) Papers,

 • GB 0210 IEUIAMS
 • fonds
 • 1865-1909 /

Papurau Evan Williams Llanfrothen, sir Feirionnydd, neu rai a ddaeth i'w feddiant, 1865-1909, gan gynnwys ystadegau Ysgol Sul y Rhyd,1896-1902; cofnodion cyhoeddi Suliau yn Rhyd, 1892-1907; nodiadau pregethau David Mathias Williams,1905-1908; cyfriflyfrau groser, 1884-1909; a llythyrau at Evan Williams, 1890-1905 = Papers of, or acquired by, Evan Williams of Llanfrothen, Merionethshire, 1865-1909, including statistics of Rhyd Sunday School, 1896-1902; records of Sunday publications at Rhyd, 1892-1907; sermon notes by David Mathias Williams, 1905-1908; grocers' account books, 1884-1909; and letters to Evan Williams, 1890-1905.

Williams, Evan, (Llanfrothen)

CMA: Cofysgrifau Capel Hermon, Trichrug,

 • GB 0210 TRICHRUG
 • fonds
 • 1890-1999 /

Cofysgrifau Capel Hermon, Trichrug, ym mhlwyf Trefilan, 1890-1999, yn cynnwys llyfrau casglu at y weinidogaeth, 1894-1999, llyfr cyfrifon, 1931-1996, llyfr cyfrifon yr Ysgol Sul, 1909-1927, llyfr ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1941-[1943], ynghyd â llyfr aelodaeth, 1890-1958, a hefyd cofrestr bedyddiadau, 1890-1987 a priodasau, 1953-1979, a cofrestr y Gymdeithas Ddirwestol, 1903 a 1908.

Capel Hermon, Trichrug (Ceredigion, Wales).

Papurau'r Parch. Giraldus Jones,

 • GB 0210 GIRJONES
 • fonds
 • 1915-1978 /

Papurau'r Parch. Giraldus Jones,1915-1978, yn cynnwys anerchiadau ar Ben Davies, Pant-teg, a T. Eirug Davies; papurau'n ymwneud ag achos yr Annibynwyr yn Esgairdawe a Ffaldybrenin; a deunydd amrywiol arall = Papers of the Rev. Giraldus Jones, 1915-1978, comprising addresses on Ben Davies, Pant-teg, and T. Eirug Davies; papers relating to the Congregationalist cause at Esgairdawe and Ffaldybrenin; and other miscellaneous material.

Jones, Giraldus, 1895-1978

Papurau'r Parch. W. J. Griffiths,

 • GB 0210 GRIFFWJ
 • fonds
 • 1880-1991/

Papurau amrywiol,1880-1991, a gasglwyd gan y Parch. W. J. Griffiths, yn ymwneud gan mwyaf ag enwad yr Annibynwyr yng Nghymru. Maent yn cynnwys hanes printiedig capel Seion, y Golch, Chwitffordd, sir y Fflint; gohebiaeth a phapurau'n ymwneud â chysylltiad y rhoddwr â'r mudiad dirwestol yng ngogledd Cymru; gohebiaeth a phapurau'n ymwneud â Chyngor Eglwysi Rhyddion Llanelli,1986-1990; amryw ysgrifau diwinyddol ar fedydd, safonau moesol, proffwydoliaeth etc.; llyfrau nodiadau a phregethau'r Parch. Cornelius Griffiths (1829-1905); a phapurau'n ymwneud â'r Parch. David Rees (1804-85) = Miscellaneous papers, 1880-1991, collected by Rev. W. J. Griffiths, relating mainly to the Independent denomination in Wales. They include a printed history of Seion chapel, y Golch, Whitford, Flintshire; correspondence and papers relating to the donor's involvement with the temperance movement in north Wales; correspondence and papers concerning the Council of Free Churches at Llanelli, 1986-1990; various theological essays on baptism, moral standards, prophecy etc.; notebooks and sermons of Rev. Cornelius Griffiths (1829-1905); and papers relating to Rev. David Rees (1804-85).

Y Parch. W. J. Griffiths

CMA: Cofysgrifau Capel Moriah, Mynydd Cynffig

 • GB 0210 MORCYN
 • fonds
 • 1850-2001

Mae'r casgliad yn cynnwys pum cyfrol o lyfrau cyfrifon Capel Moriah, Mynydd Cynffig, 1850-2001, yn nodi derbyniadau a thaliadau cyffredinol yn ymwneud â'r Capel.

Capel Moriah (Kenfig Hill, Wales)

Papurau Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Canmlwyddiant: Pwyllgor Dathlu,

 • GB 0210 PONAID
 • fonds
 • 1978-1979 /

Cofnodion Pwyllgor Dathlu Camlwyddiant, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, yn cynnwys cofnodion, 1978-1979; llythyrau, 1978-1979; a llyfrau casglu,1978 = Records of Pwyllgor Dathlu Canmlwyddiant, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, comprising minutes, 1978-1979; letters, 1978-1979; and collection books, 1978.

Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid (Pontrhydfendigaid, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Siloh, Rhydymain,

 • GB 0210 SILRHY
 • fonds
 • 1972-2004 /

Cofysgrifau yn perthyn i Eglwys Siloh, Bryncoedifor, Rhydymain, Meirionnydd, gan gynnwys llyfr cyfrifon, 1972-1984; a llyfr cofnodion cyfarfodydd, 1972-2004, sydd hefyd yn cynnwys manylion am fedyddiadau a llyfryn hanes yr achos, 1874-1974.

Eglwys Siloh (Rhydymain, Wales)

Cofnodion Cymdeithas Cymru-Ariannin,

 • GB 0210 CYMARIAN
 • fonds
 • 1931-1997/

Papurau cyffredinol a gohebiaeth,1957-1976, yn cynnwys rheiny yn ymwneud ag ymweliad Kyffin Williams â Phatagonia ym 1968 ac ymweliadau gan eraill wedi hynny, gohebiaeth, 1968-1976, ynghylch trefniadau i fyfyrwyr o Batagonia fynychu Coleg Harlech, gohebiaeth weinyddol cyffredinol, 1958-1975, a thorion o'r wasg,1959-1976. Ceir hefyd llyfrau cofnodion a chofnodion rhydd, 1965-1997; llythyrau,1965-1980, yn ymwneud â chynnal eisteddfodau a gweithgaredd llenyddol Y Wladfa; deunydd ynghylch dathlu deucanmlwyddiant sefydlu'r Wladfa ym 1865; a phapurau amrywiol, 1931-1996, yn cynnwys cylchlythyrau ac adroddiadau blynyddol y gymdeithas = General papers and correspondence, 1957-1976, including some relating to Kyffin Williams's visit to Patagonia in 1968, and subsequent visits by others, correspondence, 1968-1976, relating to arrangements for students from Patagonia to attend Coleg Harlech, general administrative correspondence, 1958-1975, and press cuttings, 1959-1976. There are also minute books and loose minutes, 1965-1997; letters, 1965-1980, relating to applications for grants; papers, 1946-1980, relating to the holding of eisteddfodau and the literary activity of Y Wladfa; material concerning the celebration of the bi-centenary of the establishment of Y Wladfa in 1965; and miscellaneous papers, 1931-1996, including stray circulars and pamphlets and annual reports of the society.

Papurau ychwanegol Cymdeithas Cymru - Ariannin, gynt Cymdeithas Cymry Ariannin, yn cynnwys gohebiaeth, cofnodion a phapurau eraill. Hefyd, caniatawyd y Llyfrgell i drosi'n rhodd y papurau a dderbyniwyd ar adnau yn y Llyfrgell yn 1976 a 1978 (gweler Adroddiad Blynyddol 1976-77, t. 66, a 1977-78, t.71) = Additional records of the Welsh Argentine Society ("Cymdeithas Cymru - Ariannin", formely "Cymdeithas Cymry Ariannin"), including correspondence, minutes and other papers. The Library has also been allowed to convert into a donation the papers placed on a deposit at the Library in 1976 and 1978 (see Annual Report 1976-77, p. 66, and 1977-78, p.71)

Papurau ychwanegol Cymdeithas Cymru - Ariannin, yn cynnwys cynnyrch a beirniadaeth cystadlaethol rhif 176 yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llanelli a'r Cylch, 2000, i rai sydd wedi byw yn y Wladfa ar hyd eu hoes, a hefyd deunydd a grewyd ar gyfer "Cystadleuaeth y Wladfa" yn Eisteddfod Tŷ Ddewi, 2002.

Cymdeithas Cymry Ariannin.

CMA: Cofysgrifau Eglwys Tarsis/Penrhydlyniog, Pwllheli,

 • GB 0210 TARSIS
 • fonds
 • 1862-1869 /

Cofysgrifau yn perthyn i Eglwys Tarsis/Penrhydlyniog, Pwllheli, gan gynnwys llyfr casgliadau misol y Brodyr, 1862-1868; a llyfr casgliadau misol y Chwiorydd, 1862-1868, sy'n cynnwys casgliad y Tlodion a manylion eraill yn ymwneud â'r aelodau.

Eglwys Tarsis (Pwllheli, Wales)

Results 1 to 20 of 258