Print preview Close

Showing 18 results

Archival description
Only top-level descriptions Wales fonds
Print preview View:

CMA: Cofnodion Eglwys Seilo, Llandudno,

 • GB 0210 SEILLAN
 • fonds
 • 1854-2000 /

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion y Capel, 1854-2000, a chofnodion yr Ysgol Sul, 1899-1957, gan gynnwys cofrestri, cyfrifon, cyfraniadau aelodau, cofnodion pwyllgorau a phapurau yn ymwneud â chymdeithasau'r Eglwys. = The fonds comprises the records of the Chapel, 1854-2000, together with the Sunday School records, 1899-1957, including registers, accounts, members' contributions, committee minutes and papers relating to the Church's societies.

Seilo (Church : Llandudno, Wales)

Papurau Alwyn D. Rees,

 • GB 0210 ADREES
 • fonds
 • [c. 1930]-1974 /

Papurau'r cymdeithasegydd Alwyn D. Rees, 1911-1974, yn cynnwys papurau'n ymwneud â Phrifysgol Cymru, yn bennaf â Choleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, 1920au-1974, gan gynnwys papurau'n ymwneud â'r comisiwn a sefydlwyd i archwilio strwythur ffederal Prifysgol Cymru yn y 1960au; papurau ynglŷn â lle'r Gymraeg yn y Brifysgol a'r ymgyrch i sefydlu neuadd Gymraeg i fyfyrwyr yn Aberystwyth,1967-1974; papurau'n ymwneud â llyfrau, erthyglau a darlithoedd Alwyn D. Rees, 1933-1973, a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg, [c.1964]-1974; papurau'n ymwneud â Barn, 1966-1967; papurau'n ymwneud â darlledu yng Nghymru, 1938-1974; papurau'n ymwneud â'r diwydiant llechi yng Nghymru,1946; papurau'n ymwneud â gwleidyddiaeth yng Nghymru, 1911-1974; gohebiaeth gyffredinol, 1935-1974; a phapurau a gohebiaeth bersonol , 1930-1974 = Papers of the sociologist Alwyn D. Rees, 1911-1974, including papers relating to the University of Wales, mainly the University College of Wales, Aberystwyth, 1930s-1974, including papers relating to the commission established to examine the federal structure of the University of Wales in the 1960s; papers concerning the place of the Welsh language in the University and the campaign to establish a Welsh student hostel at Aberystwyth, 1967-1974; papers relating to the University of Malta, 1940-1951; Alwyn D. Rees's research papers, 1933-1973; papers relating to Alwyn D. Rees's books, articles and lectures, and further related research papers assembled by him, 1925-1974; papers relating to the Welsh language, 1952-1974, and 'Cymdeithas yr Iaith Gymraeg', [c. 1964]-1974; papers relating to 'Barn', 1966-1975; papers relating to broadcasting in Wales, 1938-1974; papers relating to the Welsh slate industry, 1946; papers relating to politics in Wales, 1911-1974; general correspondence, 1935-1974; and personal papers and correspondence, 1930-1974.

Rees, Alwyn D.

Papurau Gwyl Fawr Aberteifi,

 • GB 0210 GWYIFI
 • fonds
 • 1905, 1912, 1952-1990 (crynhowyd 1952-1990) /

Llyfrau cofnodion y Pwyllgor Gwaith a'r Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol, 1952-1984; amrywiol lyfrau nodiadau a chofrestri yn ymwneud â phwyllgorau a chystadleuwyr yr eisteddfod, 1955-1990; llythyrau a dderbyniwyd gan O.M.Owen, yn bennaf oddi wrth Syr David James ynglŷn ag Ymddiriedolaeth Pantyfedwen, 1958-1990; copïau carbon o lythyrau a anfonwyd ganddo,1955-1990; torion o'r wasg, 1954-1988; deunydd printiedig yn cynnwys rhestri cystadlaethau, rhaglenni'r eisteddfod a Pigion Eisteddfod Aberteifi, 1953-1990; lluniau,1905-1976; a phosteri, 1953-1990 = Minute books of the Executive Committee and Annual General Meetings, 1952-1984; various notebooks and registers relating to committees and to eisteddfod competitors, 1955-1990; letters received by O. M. Owen, mainly from Sir David James concerning the Pantyfedwen Trust, 1958-1990; carbon copies of letters sent by him, 1955-1990; press cuttings, 1954-1988; printed material including competition lists, eisteddfod programmes and Pigion Eisteddfod Aberteifi, 1953-1990; photographs, 1905-1976; and posters, 1953-1990.

Eisteddfod Gadeiriol Is-Genedlaethol Aberteifi; Gwyl Fawr Aberteifi..

Papurau William Rowland,

 • GB 0210 WILAND
 • fonds
 • 1910-1980 /

Papurau William Rowland (1910-1980,yn cynnwys nodiadau ar lenyddiaeth Gymraeg a chaneuon gwerin ar gyfer amrywiol sgyrsiau a darlithoedd,[1960au]; sgriptiau radio a nodiadau cysylltiedig, 1937-1950; llythyrau,1919-1980; papurau personol, yn cynnwys cytundebau hawlfraint,1910-1955; rhaglenni a thaflenni,1930-1980; a chyfnodolion a thorion papur newydd, 1932-1980 = Papers of William Rowland, 1910-1980, including notes on Welsh literature and folk songs and notes for various talks and lectures, [1960s]; radio scripts and accompanying notes, 1937-1950; letters, 1919-1980; personal papers, including copyright agreements, 1910-1955; programmes and leaflets, 1930-1980; and periodicals and newspaper cuttings, 1932-1980.

Rowland, William, 1887-1979

CMA: Cofysgrifau Capel Pentyrch

 • GB 0210 PENTYR
 • fonds
 • 1948

Tystysgrif er mwyn cofrestru priodasau ar gyfer Capel Methodistiaid Calfinaidd Pentyrch, Llanfair Caereinion, 1 Rhagfyr 1948.

Capel Pentyrch (Llanfair Caereinion, Wales)

Papurau Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig,

 • GB 0210 CCYGP
 • fonds
 • 1973-1989 /

Papurau Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig yn cynnwys llyfrau cofnodion,1973-1994; gohebiaeth,1973-1989; cylchlythyrau,1973-1988; a holiadur yn ymweud â dyfodol y Gymdeithas, [1984] = Papers of Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig consisting of minute books, 1973-1994; correspondence, 1973-1989; circulars, 1973-1988; and a questionnaire concerning the future of the Association, [1984].

Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig.

Papurau'r Parch. J. Edryd Jones,

 • GB 0210 JEDRNES
 • fonds
 • 1901-1963 /

Dros 600 o bregethau,1901-1963, y Parch. John Edryd Jones, sir Ddinbych.

Jones, J. Edryd (John Edryd), 1876-1965

CMA: Cofysgrifau Eglwys Tarsis/Penrhydlyniog, Pwllheli,

 • GB 0210 TARSIS
 • fonds
 • 1862-1869 /

Cofysgrifau yn perthyn i Eglwys Tarsis/Penrhydlyniog, Pwllheli, gan gynnwys llyfr casgliadau misol y Brodyr, 1862-1868; a llyfr casgliadau misol y Chwiorydd, 1862-1868, sy'n cynnwys casgliad y Tlodion a manylion eraill yn ymwneud â'r aelodau.

Eglwys Tarsis (Pwllheli, Wales)

Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Severn Road, Canton, Caerdydd,

 • GB 0210 SEVURCH
 • fonds
 • 1868-1980 /

Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Severn Road, Caerdydd,1868-1980, yn cynnwys adroddiadau blynyddol, 1914-1979; llyfrau cofnodion, 1868-1979; cyfriflyfrau, 1877-1979; a chofrestri yr Ysgol Sul, 1888-1980 = Records of the Severn Road Congregational Chapel Cardiff, 1868-1980, including annual reports, 1914-1979; minute books, 1868-1979; account books, 1877-1979; and Sunday School registers, 1888-1980.

Eglwys Gynulleidfaol Severn Road (Cardiff, Wales).

Papurau Lilian Rees,

 • GB 0210 LILIANREES
 • fonds
 • [1920au]-1996 /

Papurau llenyddol Lilian Rees, llyfrau nodiadau yn bennaf yn cynnwys cyfansoddiadau gan gynnwys Llyfr Eiry a rhyddiaith a barddoniaeth a gyfrannwyd i gyfnodolion ac eisteddfodau, ynghyd ag atgofion personol,[1920au]-1996 = Literary papers of Lilian Rees, mainly notebooks containing compositions including Llyfr Eiry and prose and poetry written for periodicals and eisteddfodau, together with personal memoirs, [1920s]-1996.

Rees, Lilian.

Papurau Ymchwil Dylan Phillips,

 • GB 0210 DYLPHILLIPS
 • fonds
 • 1960-1995 (crynhowyd [c. 1993]-1995) /

Papurau, 1960-1995, yn ymwneud â Chymdeithas yr Iaith Gymraeg, a gasglwyd gan Dylan Phillips, gan gynnwys papurau Gareth Miles, 1960-1979, Dafydd Iwan, 1967-1987, Rheinallt Llwyd, 1968-1995, ac Ann Ffrancon,1967-1984, sydd yn ymwneud yn arbennig â'r 1960au a'r 1970au, ac yn cynnwys gohebiaeth yn bennaf, ynghyd â deunydd yn ymwneud ag ymgyrchoedd yn Gymdeithas ac ychydig bapurau gweinyddol = Papers, 1960-1995, collected by Dylan Phillips relating to Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, comprising papers of Gareth Miles, 1960-1979, Dafydd Iwan, 1967-1987, Rheinallt Llwyd, 1968-1995, and Ann Ffrancon, 1967-1984, relating especially to the 1960s and 1970s, and consisting mainly of correspondence, together with material relating to the Society's campaigns and some administrative papers.

Papurau ymchwil ychwanegol Dylan Phillips, yn cynnwys gohebiaeth, papurau swyddogol a thorion o'r wasg, 1983-1992, wedi eu crynhoi gan Mr John Phillips. Nid yw'r rhain wedi eu catalogio eto.

Phillips, Dylan.

Archifau Urdd Gobaith Cymru,

 • GB 0210 URDD
 • fonds
 • 1910-1996 /

Cofnodion Urdd Gobaith Cymru, yn cynnwys papurau gweinyddol, yn eu plith adroddiadau a gohebiaeth, 1931-1990; cofnodion Pwyllgor, is-bwyllgorau a phaneli yr Urdd, 1939-1995, cofnodion ariannol, 1931-1996l, papurau yn ymwneud â theithiau tramor a drefnwyd gan Urdd Gobaith Cymru a Negeseuon Heddwch ac Ewyllys Da, 1931-1984; cofnodion, dogfennaeth ariannol ac arall perthynol i Gronfa Goffa O.M. Edwards, 1928-1976; papurau yn ymwneud â changhennau (adrannau ac aelwydydd), 1938-1960; gohebiaeth a phapurau yn ymwneud â chyrsiau a drefnwyd gan yr Urdd,1948-1965, a phapurau eraill yn ymwneud â'r cylchgronau, 1948-1990; trefniadau ar gyfer gwahanol wyliau, 1936-1995; cofnodion gweinyddol ac ariannol yn ymwneud â'r gwersylloedd yn Llangrannog a Glanllyn,1940-1995; deunydd printiedig, 1932-1963; llythyrau at O.M. Edwards, 1910-1920; cofnodion yn ymwneud â'r Cyngor, 1972-1991, a Chwmni yr Urdd, 1972-1989; cofnodion yn ymwneud ag aelodau staff, 1975-1995; gohebiaeth a thaflenni yn ymwneud ag Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd,1930-1965; papurau yn ymwneud â Maes yr Eisteddfod, 1972-1985, seremonïau yr Eisteddfod, 1952-1982, sioeau'r theatr, 1981-1991, a chystadlaethau; a chofnodion yn ymwneud â threfnu pob un o'r Eisteddfodau Cenedlaethol, 1946-1996 = Records of Urdd Gobaith Cymru, comrpising general administrative papers, including reports and correspondence, 1931-1990; records of Urdd Committee, sub-committees and panels, 1939-1995; financial records, 1931-1996; papers relating to overseas trips organized by Urdd Gobaith Cymru and international meetings, 1931-1962; papers relating to the Messages of Peace and Goodwill, 1931-1984; minutes, financial and other records of the O. M. Edwards Memorial Fund, 1928-1976; papers relating to the Welsh School, Aberystwyth, 1939-1952; papers relating to branches (adrannau and aelwydydd), 1938-1960; correspondence and papers relating to courses organized by the Urdd, 1948-1965; papers relating to the annual conferences to discuss the Urdd's magazines, 1952-1973, and other pars relating to the magazines, 1948-1990; arrangements regarding various festivals, 1936-1995; administrative and financial records relating to the camps at Llangrannog and Glanllyn, 1940-1995; printed material, 1932-1963; letters addressed to O. M. Edwards, 1910-1920; records relating to the Council, 1972-1991, and Cwmni'r Urdd, 1972-1989; records relating to staff members, 1975-1995; correspondence and literature relating to the Urdd National Eisteddfod, 1930-1965; papers relating to the Eisteddfod Maes, 1972-1985, Eisteddfod ceremonies, 1952-1982, theatre shows, 1981-1991, and competitions; and records relating to the organisation of individual National Eisteddfodau, 1946-1996.

Urdd Gobaith Cymru.

Papurau Ap Nathan,

 • GB 0210 APNATHAN
 • fonds
 • 1868-1959 (crynhowyd [c. 1905]-1959) /

Papurau'r Parch James Ednyfed Rhys (Ap Nathan), a phapurau'r unigolion canlynol a ddaeth i'w feddiant: y Parch. Evan Rees (Dyfed), Jonathan Rees (Nathan Wyn), David Watkin Jones (Dafydd Morganwg) a Thomas Jones, Trealaw. Mae papurau Ap Nathan, 1901-1959, yn cynnwys cerddi a chaneuon, ysgrifau a chyfieithiadau; papurau Dyfed, 1869-1923, yn cynnwys llythyrau, nifer ohonynt o bwysigion llenyddiaeth Cymru, 1878-1923, dyddiaduron a llyfrau poced, 1873-1896, beirniadaethau eisteddfodau, 1887-1907, nodiadau darlithoedd a phregethau, a barddoniaeth, 1869-1899; papurau Nathan Wyn, 1874-1905, yn cynnwys llythyrau, 1874-1905, cerddi ac ysgrifau, 1883-1901, torion o'r wasg ar bynciau llenyddol, 1868-1900; papurau Thomas Thomas, 1900-[c. 1935], yn cynnwys llawysgrifau ar lên gwerin ac arferion, hanes Morgannwg, 1921-1933, y Wenhwyseg, enwau lleoedd Morgannwg, [c. 1893]-1931, a thorion o'r wasg, 1900-1911; a phapurau Dafydd Morganwg, yn cynnwys ei hunangofiant. = Papers of the Rev. James Ednyfed Rhys (Ap Nathan), and papers of the following acquired by him: the Rev. Evan Rees (Dyfed), Jonathan Rees (Nathan Wyn), David Watkin Jones (Dafydd Morganwg), a poet and historian from Merthyr Tydfil, Glamorgan, and Thomas Jones, antiquary and headmaster of Trealaw school in Rhondda, Glamorgan, whose interests included local history and folklore. The papers of Ap Nathan, 1901-1959, include poems and songs, essays and translations; the papers of Dyfed, 1869-1923, include letters, many from important Welsh literary figures, 1878-1923, diaries and pocket books, 1873-1896, eisteddfod adjudications, 1887-1907, lecture notes and sermons, and poetry, 1869-1899; the papers of Nathan Wyn, 1874-1905, include letters, 1874-1905, poetry and essays, 1883-1901, newspaper cuttings of literary material, 1868-1900; the papers of Thomas Jones, 1900-[c. 1935], include manuscripts on folklore and customs, Glamorgan history, 1921-1933, the Gwentian dialect, Glamorgan place names, [c. 1893]-1931, and newspaper cuttings, 1900-1911; and the papers of Dafydd Morganwg, historian and poet, including his autobiography.

Y Parch. James Ednyfed Rhys (Ap Nathan); y Parch. Evan Rees (Dyfed); Jonathan Rees (Nathan Wyn); David Watkin Jones (Dafydd Morganwg); Thomas Jones, Trealaw.

Archifau Urdd Gobaith Cymru (Ceredigion),

 • GB 0210 URDDION
 • fonds
 • 1965-1997 /

Cofnodion Urdd Gobaith Cymru, Rhanbarth Ceredigion,1965-1997, yn cynnwys cofnodion pwyllgorau, 1965-1995; gohebiaeth, 1979-1995; adroddiadau a deunydd printiedig, 1975-1993; a phapurau amrywiol, 1983-1995 = Records of Urdd Gobaith Cymru, Rhanbarth Ceredigion, 1965-1997, comprising committee minutes, 1965-1995; correspondence, 1979-1995; reports and printed material, 1975-1993; and miscellaneous papers, 1983-1995.

Urdd Gobaith Cymru. Rhanbarth Ceredigion.

Papurau Cymdeithas Telynau Cymru,

 • GB 0210 CYMTEL
 • fonds
 • 1961-1987 /

Papurau Cymdeithas Telynau Cymru, 1961-1987, yn cynnwys cofnodion y pwyllgor gwaith, 1963=1982; cofnodion pwyllgor Gweithdy'r Delyn, 1961-1983; rhestri aelodaeth, 1967-1981; adroddiadau blynyddol,1967-1980; papurau ariannol, 1966-1983; gohebiaeth gyffredinol,1968=1981, a gohebiaeth ynglŷn â diddymu'r Gymdeithas, 1981-1987, a lluniau o Rali Byd y Delyn, 1977 = Papers of Cymdeithas Telynau Cymru, 1961-1987, including executive committee minutes, 1963-1982; Harp Workshop committee minutes, 1961-1963; membership lists, 1967-1981; annual reports, 1967-1980; financial papers, 1966-1983; general correspondence, 1968-1981, and correspondence concerning the dissolution of the society, 1981-1987; and pictures from Rali Byd y Delyn, 1977.

Cymdeithas Telynau Cymru

Cofnodion Noddfa, Capel y Bedyddwyr, Corris,

 • GB 0210 NODDFA
 • fonds
 • 1896-1970 /

Mae'r casgliad yn cynnwys cyfriflyfrau, 1896-1970; adroddiadau y capel, 1964-1969; gohebiaeth, 1932-1950, yn ymwneud â phrynu rhydd-ddaliad y capel oddi wrth stad Plas Machynlleth, ynghyd â chatalog gwerthiant perthynol; ac amrywiol bethau, 1897-1968 = The collection comprises account books, 1896-1970; chapel reports, 1964-1969; correspondence, 1932-1950, relating to the purchase of the freehold of the chapel from the Plas Machynlleth estate, together with a related sale catalogue; and miscellanea, 1897-1968.

Noddfa, Capel y Bedyddwyr (Corris, Wales).

Papurau Ymgyrch Ysgol Gymraeg Penmaenmawr,

 • GB 0210 YSGOLPEN
 • fonds
 • 1964-1968 /

Papurau Pwyllgor Ymgyrch Ysgol Gynradd Gymraeg Penmaen-mawr,1964-1968, yn ymwneud â sefydlu ysgol feithrin Gymraeg a'r ymgyrch dros ysgol gynradd Gymraeg, yn cynnwys cofnodion,1964-1968, copi o'r cyfansoddiad, gohebiaeth gyffredinol,1964-1967, a gohebiaeth gyda'r awdurdod lleol, sefydliadau rhieni ac athrawon Cymru, ac Aelodau Seneddol, 1964-1967 = Papers of the Penmaenmawr Welsh Primary School Campaign Committee, 1964-1968, relating to the establishment of a Welsh nursery school and the campaign for a Welsh primary school, comprising minutes, 1964-1968, a copy of the constitution, general correspondence, 1964-1967, and correspondence with the local authority, Welsh parents' and teachers' organisations, and Members of Parliament, 1964-1967.

Ymgyrch Ysgol Gynradd Gymraeg Penmaenmawr.

Cofnodion Undeb Dirwestol Dyffryn Taf,

 • GB 0210 DIRWESTTAF
 • fonds
 • 1929-1949 /

Cofnodion Pwyllgor Gŵyl Undeb Dirwestol Dyffryn Taf, 1929-1020, yn cynnwys cyfrifon ariannol, rhaglenni yr ŵyl, a phapurau eraill yn ymwneud â'r Gymanfa Ddirwestol = Records of the Dyffryn Taf Temperance Union, Festival Committee, 1929-1949, comprising financial accounts, festival programmes, and other papers relating to the Gymanfa Ddirwestol.

Undeb Dirwestol Dyffryn Taf.