fonds GB 0210 CYMEDLLW - Cofnodion Cymdeithas Edward Llwyd

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 CYMEDLLW

Teitl

Cofnodion Cymdeithas Edward Llwyd

Dyddiad(au)

  • 1981-2002 (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.143 metr ciwbig (5 bocs mawr).

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes gweinyddol

Cymdeithas astudiaethau natur Cymraeg yw Cymdeithas Edward Llwyd, sy'n gweithredu er mwyn hybu ymwybyddiaeth am fyd natur trwy gyfrwng y Gymraeg, i ddiogelu amgylchedd naturiol Cymru, ac i gefnogi ymchwil yn y meysydd hynny. Fe'i sefydlwyd gan Dafydd Davies, Rhandirmwyn, ym 1978, gan fabwysiadu enw'r naturiaethwr, daearyddwr ac ieithydd Edward Llwyd / Lhuyd (1660-1709). Mae'r Gymdeithas yn gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig, a mae hi'n cyhoeddi cylchgrawn achlysurol o'r enw 'Y Naturiaethwr'. Cynhelir darlithiau, gweithgareddau gwarchodaethol a theithiau cerdded yn rheolaidd ledled Cymru, gan ymddiddori ym mhob agwedd o natur ac amgylchedd y wlad. Mae'r Gymdeithas hefyd yn codi arian ar gyfer prosiectau ymchwil, sy'n cael eu cyllido fel arfer trwy gyntundebau cymhorthdal gyda sefydliadau fel Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

Hanes archifol

Crynhowyd yr archif gan swyddogion y Gymdeithas cyn ei hadneuo yn LlGC.

Ffynhonnell

Cymdeithas Edward Llwyd, trwy law Tom Jones ; Garndolbenmaen ; Adnau ; Medi 2009 a Rhagfyr 2014; 004697337

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Cofnodion Cymdeithas Edward Llwyd, yn cynnwys: cyfansoddiad y Gymdeithas; cofnodion cyfarfodydd blynyddol; cofnodion y Pwyllgor Gwaith, yr Is-bwyllgor Monograffig, yr Is-bwyllgor Marchnata, yr Is-bwyllgor Enwau a Thermau, ac Is-bwyllgor yr Amgylchedd; gohebiaeth; ceisiadau am grantiau; papurau ariannol; a phapurau aelodaeth. = Records of Cymdeithas Edward Llwyd (the Edward Llwyd Society), including: the Society's constitution; minutes of annual meetings; records of the Working Committee, the Monographic Sub-Committee, the Marketing Sub-Committee, the Names and Terms Sub-Committee, and the Environment Sub-Committee; correspondence; applications for grants; financial papers; and membership papers.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, heblaw am fwndel o lyfrau adneuon banc. Cytunwyd mewn sgwrs rhwng Rhiannon Michaelson-Yeates (ar ran LlGC) a Tom Jones (ar ran y Gymdeithas), 11 Medi 2009, i waredu ar lyfrau banc, ond cadwyd y llyfrau sieciau gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth sylweddol am weithrediad ariannol y Gymdeithas nas ceir yn unman arall..

Croniadau

Mae ychwanegiadau yn bosibl.

System o drefniant

Trefnwyd yn LlGC yn bedair gyfres: Cofnodion pwyllgorau a chyfarfodydd; Gohebiaeth; Cofnodion ariannol; ac Aelodaeth. Dilynwyd y drefn a roddwyd ar yr archif gan y Gymdeithas. Arfer swyddogion y Gymdeithas yn aml oedd i gyfuno gwahanol mathau o gofnodion mewn ffeiliau, weithiau yn ôl gwaith pwyllgorau arbennig, neu yn ôl pwnc, neu yn ôl math o gofnodion, neu yn ôl dyddiad, neu yn achlysurol fel arall. Mae hyn yn golygu bod rhai o'r ffeiliau yn weddol gymysg, a bod rhai wybodaeth wedi'i gwasgaru ar hyd yr archif. Noder hefyd nad yw'r dyddiadau a ysgrifennwyd ar rai ffeiliau gan y Gymdeithas bob amser yn adlewyrchu'r cynnwys yn gwbl gywir.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg a Saesneg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Nodiadau

Mae nifer o gylchgronau a thua 500 o ffotograffau heb gael eu catalogio eto [vtls 4697338].

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004697337

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; reolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mehefin 2015.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd y disgrifiad hwn gan David Moore. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth baratoi'r disgrifiad: gwefan Cymdeithas Edward Llwyd (gwelwyd 5 Mai 2015); papurau o fewn yr archif;

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Cofnodion Cymdeithas Edward Llwyd.