Showing 27 results

Archival description
Cofnodion Cymdeithas Edward Llwyd
Print preview View:

Pwyllgor Gwaith,

Papurau’n ymwneud â gweithgareddau'r Pwyllgor Gwaith, yn cynnwys: ceisiadau am grantiau ymchwil y Gymdeithas, ac adroddiadau a phapurau eraill am brosiectau ymchwil i mewn i blanhigion, adar ac anifeiliaid; gohebiaeth gyda masnachwyr, ac yn arbennig gyda Gwasg Carreg Gwalch am gynhyrchu cyfrolau teithiau; fersiwn drafft o'r holiadur aelodau; rheolau sefydlog Is-Bwyllgorau; llythrau gan swyddogion y Gymdeithas at y Pwyllgor Gwaith ac at aelodau; costau teithio swyddogion y Gymdeithas; taflenni; a thorion o'r wasg am faterion amgylcheddol. Ceir hefyd nifer sylweddol o bapurau'n ymwneud â’r cysylltiad rhwng y Gymdeithas a Chyngor Cefn Gwlad Cymru, yn cynnwys ceisiadau gan y Gymdeithas am grantiau’r Cyngor, copiau drafft o gynllun datblygu’r Gymdeithas, manylion ariannol am gyhoeddiadau’r Gymdeithas, ac anfonebau a gohebiaeth gysylltiedig, ynghyd â dogfennaeth y Cyngor ynghylch ei pholisi dwyieithrwydd, siarter ar gyfer dehongli amgylchedd a diwylliant Cymru, seminarau a drefnwyd gan neu gyda chymorth y Cyngor, a rhaglen waith ynghylch llwybrau cyhoeddus; yn ogystâl â hyn, y mae papurau’n ymdrin â sefydlu fforwm Cwlwm gan y Cyngor, yn cynnwys cyfansoddiad, agendau a chofnodion cyfarfodydd, nod ac amcanion, llythyrau, a ffurflen gais ymaelodi.

Is-Bwyllgor Cyhoeddiadau,

Cofnodion cyfarfodydd yr Is-Bwyllgor Cyhoeddiadau (a nabyddid hefyd fel yr Is-Bwyllgor Cyhoeddiadau Cyfnodol, yr Is-Bwyllgor Cyfnodolion, a'r Is-Bwyllgor Cyhoeddiadau Monograffig), ynghyd â gohebiaeth, nodiadau a deunydd cyhoeddusrwydd perthynol, yn ymwneud yn arbennig â'r 'Naturiaethwr', y cylchlythyr a chyhoeddiadau eraill y Gymdeithas, aelodaeth, marchnata, grantiau Cyngor Cefn Gwlad Cymru, ac eisteddfodau.

Is-Bwyllgor yr Amgylchedd,

Cofnodion cyfarfodydd Is-Bwyllgor yr Amgylchedd, ynghyd â gohebiaeth rhwng y Gymdeithas a chyrff cyhoeddus (Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn bennaf), mudiadau cyhoeddus, gwleidyddion a gweision sifil. Ymgyrchoedd i ddiogelu amgylchedd cefn gwlad Cymru yw prif bwnc yr ohebiaeth, gyda phwyslais ar effeithiau niweidiol chwareli, y diwydiant olew, ffermydd gwynt a phrosiectau ynni dŵr, yn arbennig mewn Parciau Cenedlaethol. Ceir hefyd gohebiaeth am brosiectau ymchwil a grantiau ymchwil, a phabell amgylcheddol yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ynghyd â deunydd perthynol yn cynnwys papurau trafod, dogfennau ymgynghorol, taflenni, cylchlythyr y Gymdeithas, a thoriadau o'r wasg.

Is-Bwyllgor Marchnata,

Cofnodion cyfarfodydd yr Is-Bwyllgor Marchnata, ynghyd â chyfrifon, gohebiaeth, adroddiad, taflenni a thorion o'r wasg yn ymwneud â deunydd hysbysrwydd, nwyddau i'w gwerthu, a gwaith y Pwyllgor yn gyffredinol.

Aelodaeth,

Papurau yn ymwneud â holiadur swyddogol y Gymdeithas a lenwyd gan aelodau i fynegi eu diddordebau, eu cefndir, a'u barn am weithgareddau'r Gymdeithas.

Is-Bwyllgor Enwau a Thermau - 'Llên y Llysiau',

Cofnodion yr Is-Bwyllgor Enwau a Thermau yn ymwneud â phrosiect 'Llên y Llysiau', a drafododd lle planhigion ym mywyd a syniadau'r Cymry ar hyd yr oesoedd, gan gynnwys agendau a chofnodion cyfarfodydd, gohebiaeth, papur trafod, canllawiau, tudalennau o'r cylchlythyr, taflenni, a deunydd am brosiect tebyg yn yr Alban ('Flora Celtica').

Gohebiaeth,

Gohebiaeth y Gymdeithas gydag aelodau, masnachwyr a chyrff a mudiadau eraill, ynglŷn â phob agwedd o weithgareddau'r Gymdeithas.

Gohebiaeth ynglŷn â materion ariannol,

Gohebiaeth ymysg swyddogion y Gymdeithas, a rhwng y Gymdeithas ac argraffwyr, cwmniau dillad, banciau, cyrff cyhoeddus ac eraill, ynglŷn ag agweddau ariannol cynhyrchu cyhoeddiadau'r Gymdeithas ('Anifeiliaid asgwrn cefn' ac 'Enwau creaduriaid a phlanhigion' yn arbennig), offer swyddfa, nwyddau marchnata, cyfrifon banc y Gymdeithas, llogi ystafelloedd, aelodaeth a materion ariannol eraill, gyda phapurau perthynol yn cynnwys anfonebau a ffurflen gais am daliad grant.

Ynni gwynt,

Gohebiaeth ymysg swyddogion y Gymdeithas, a rhwng y Gymdeithas, masnachwyr, gweision sifil, cyrff cyhoeddus, gwleidyddion, papurau newydd, a grwpiau ac unigolion yr oeddynt yn erbyn melinau gwynt, ynghylch prosiectau arfaethedig ynni gwynt yng Nghymru, gyda phapurau perthynol yn cynnwys datganiadau, ceisiadau am ganiatâd i adeiladu fferm gwynt, cylchlythyrau, ymgynghoriad cyhoeddus, cofnodion cyfarfodydd Clymblaid Hiraethog, holiadur, taflenni, posteri, torion o'r wasg, a chofnodion cyfarfodydd Pwyllgor Gwaith y Gymdeithas ac Is-Bwyllgor yr Amgylchedd.

Cofnodion ariannol,

Cofnodion ariannol y Gymdeithas, yn cynnwys anfonebau, derbynebion, treuliau swyddogion y Gymdeithas, manylion am gyfrifon banc, yswiriant a nwyddau marchnata.

Anfonebau, derbynebion a threuliau,

Anfonebau, derbynebion a biliau masnachwyr am eitemau a gwasanaethau a brynwyd gan y Gymdeithas (yn cynnwys argraffu, llyfrau, llety, lluniaeth, dillad, bathodynnau, postio, galwadau ffôn, yswiriant, cyfarpar a gwasanaethau gweinyddol swyddfa ac eisteddfod, ac ati), ac hefyd rhoddion gan y Gymdeithas, ynghyd â ffurflenni treuliau swyddogion y Gymdeithas, ffurflenni cais am grantiau ymchwil neu astudiaeth, a gohebiaeth gysylltiedig.

Cyfansoddiad y Gymdeithas,

Copi teipysgrif o Gyfansoddiad y Gymdeithas a gytunwyd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas ym 1985, a chopi teipysgrif o'r Cyfansoddiad diwygiedig a gytunwyd mewn Cyfarfod Cyffredinol Arbennig ym 1993.

Cofnodion cyfarfodydd amrywiol,

Llyfr cofnodion cyntaf y Gymdeithas, yn cynnwys cofnodion ac agendau cyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith, cyfarfodydd yr Is-Bwyllgor Cyhoeddiadau, cyfarfodydd Pwyllgorau Arbennig, Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol, Cyfarfodydd Arbennig a Chyfarfodydd Cyffredinol Arbennig, ynghyd ag adroddiadau ariannol.

Pwyllgor Gwaith,

Agendau a chofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith, cofnodion cyfarfodydd blynyddol a chyfarfodydd arbennig, a phapurau eraill ym ymwneud â phob agwedd o weithgareddau'r Pwyllgor Gwaith, yn cynnwys cyfrifon, cyfansoddiad y Gymdeithas, cofnodion yr Is-Bwyllgorau, rheolau sefydlog Is-Bwyllgorau, adroddiadau, canllawiau diogelwch, canllawiau teithiau cerdded, cynllun cydweithrediad trwy gymhorthdal rhwng y Gymdeithas a Chyngor Cefn Gwlad Cymru, a chofnodion cyfarfod rhwng Cyngor Cefn Gwlad Cymru a mudiadau gwirfoddol Cymraeg eu hiaith, gyda gohebiaeth gysylltiedig rhwng y Gymdeithas a chymdeithasau, masnachwyr, cyrff cyhoeddus a mudiadau eraill, gan gynnwys Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig yn bennaf, ac hefyd swyddogion ac aelodau'r Gymdeithas.

Is-Bwyllgor Enwau a Thermau,

Cofnodion cyfarfodydd yr Is-Bwyllgor Enwau a Thermau, ynghyd â gohebiaeth, nodiadau a chyhoeddiadau perthynol, yn ymwneud ag enwau anifeiliaid, planhigion a lleoedd Cymru, ac yn arbennig y gwaith o baratoi cyhoeddiadau am y rhain.

Cofnodion Cymdeithas Edward Llwyd

  • GB 0210 CYMEDLLW
  • fonds
  • 1981-2002

Cofnodion Cymdeithas Edward Llwyd, yn cynnwys: cyfansoddiad y Gymdeithas; cofnodion cyfarfodydd blynyddol; cofnodion y Pwyllgor Gwaith, yr Is-bwyllgor Monograffig, yr Is-bwyllgor Marchnata, yr Is-bwyllgor Enwau a Thermau, ac Is-bwyllgor yr Amgylchedd; gohebiaeth; ceisiadau am grantiau; papurau ariannol; a phapurau aelodaeth. = Records of Cymdeithas Edward Llwyd (the Edward Llwyd Society), including: the Society's constitution; minutes of annual meetings; records of the Working Committee, the Monographic Sub-Committee, the Marketing Sub-Committee, the Names and Terms Sub-Committee, and the Environment Sub-Committee; correspondence; applications for grants; financial papers; and membership papers.

Cymdeithas Edward Llwyd

Results 1 to 20 of 27