Fonds GB 0210 BBCSCRIPTS19601997 - Sgriptiau BBC Scripts (Adnau 1960-1997 Deposit)

Identity area

Reference code

GB 0210 BBCSCRIPTS19601997

Title

Sgriptiau BBC Scripts (Adnau 1960-1997 Deposit)

Date(s)

  • 1932-1993 / (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

9.459 metrau ciwbig/cubic metres (1011 bocs/boxes)

Context area

Name of creator

Administrative history

Archival history

Crynhowyd yng Nghanolfannau Archifau Ysgrifenedig y BBC yn Caversham, Berkshire, a Chaerdydd, neu yng ngofal nifer o unigolion preifat./Accumulated in the BBC's Written Archives Centres in Caversham, Berkshire, and Cardiff, or in the care of various private individuals.

Immediate source of acquisition or transfer

BBC; Adnau/Deposit; 1960-1997

Unigolion amrywiol/Various individuals (eitemau ym mocsys 506-507 - gweler LlGC Adroddiad Blynyddol 1960-1997, passim./items in boxes 506-507 - see NLW Annual Report 1960-1997, passim.); Rhodd/Donation; 1960-1997

Content and structure area

Scope and content

Sgriptiau a chopïau o sgriptiau, yn Gymraeg a Saesneg yn cynnwys sgyrsiau, 1937-1975; dramâu, 1937-1975; rhaglenni nodwedd, 1937-1975; sgyrsiau nodwedd, 1938-1975; Awr y Plant (sgyrsiau; storiâu, dramâu a rhaglenni nodwedd; ac amrywiol), 1932-1974; ysgolion,1935-1975; Good Morning Wales, 1970-1975; storiâu, 1970-1975; cerddoriaeth,1937-1975; crefydd,1943-1975; rhaglenni chwaraeon,1972-1975; cyfres wreiddiol o sgriptiau y BBC yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1935-1977; Wales Today, 1972-1993; a Heddiw, 1973-1982./Scripts and copies of scripts, in Welsh and English comprising talks, 1937-1975; plays, 1937-1975; features, 1937-1975; talks features, 1938-1975; Children's Hour (talks; stories; plays and features; and miscellaneous), 1932-1974; schools, 1935-1975; Good Morning Wales, 1970-1975; stories, 1970-1975; music, 1937-1975; religion, 1943-1975; sports programmes, 1972-1975; original series of BBC scripts at the National Library of Wales, 1935-1977; Wales Today, 1972-1993; and Heddiw, 1973-1982.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell/All records deposited at the Library have been retained.

Accruals

Mae ychwanegiadau yn bosibl./Accruals are possible.

System of arrangement

Trefnwyd yn ôl adnau ac mewn bocsys fesul math a dyddiad. = Arranged according to deposit and within boxes according to type and date.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'. = Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to sign the 'Modern papers - data protection' form.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol. = Usual copyright laws apply.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg/Welsh, English.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Mae copi caled o'r catalog dwyieithog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Lluniwyd disgrifiad manwl o'r pedwar grŵp cyntaf (bocs 1-194) gan staff Cofrestrfa'r BBC yng Nghaerdydd; mae disgrifiad o weddill yr archif (bocs 195-946) yn llawer llai manwl./A hard, bilingual copy of the catalogue is available in the National Library of Wales. Detailed descriptions of the first four groups (boxes 1-194) have been compiled by the staff of the BBC Registry in Cardiff; descriptions of the reminder of the archive (boxes 195-946) are not as detailed.

Allied materials area

Existence and location of originals

Mae drafftiau gwreiddiol nifer o'r sgriptiau i'w canfod ymysg papurau eu hawduron./Many original drafts of scripts can be found amongst the papers of their authors.

Existence and location of copies

Related units of description

Cedwir ffilmiau, fideos a recordiadau sain o'r darllediadau yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Yn ogystal mae sawl sgript radio a theledu ar wasgar ymhlith papurau unigolion preifat a sefydliadau eraill, yn bennaf yn LlGC. = Films, videos and audio recordings of the broadcasts are kept in the National Screen and Sound Archive in the National Library of Wales. In addition, many television and radio scripts can be found amongst the papers of private individuals and institutions, mainly in NLW.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. = Title based on contents of archive.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls003844044

Project identifier

ANW

Access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH/Description follows NLW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; and LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Ionawr/January 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: gwefan y BBC (www.bbc.co.uk), edrychwyd Ionawr 2003; Davies, John, Broadcasting and the BBC in Wales (University of Wales; Cardiff, 1994)/Compiled by David Moore for the ANW project. The following sources were used in the compilation of this description: the BBC website (www.bbc.co.uk), viewed January 2003; Davies, John, Broadcasting and the BBC in Wales (University of Wales; Cardiff, 1994);

Accession area