fonds GB 0210 RHYDWEN - Papurau Rhydwen Williams,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 RHYDWEN

Teitl

Papurau Rhydwen Williams,

Dyddiad(au)

  • 1907-1995 / (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.118 metrau ciwbig (13 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Ganwyd Rhydwen Williams (1916-1997), bardd a nofelydd, yn Y Pentre, Cwm Rhondda, ond symudodd y teulu i Gaer pan oedd yn bymtheg mlwydd oed. Aeth yn fyfyriwr i brifysgolion Abertawe a Bangor cyn cymryd safiad fel gwrthwynebydd cydwybodol yn ystod yr Ail Ryfel Byd pryd y gweithiodd fel rhan o uned ambiwlans. Dychwelodd i'r Rhondda yn ddiweddarach yn weinidog y Bedyddwyr yn Ynys-hir lle daeth yn gyfaill i J. Kitchener Davies ac yn aelod o Gylch Cadwgan. Yn nes ymlaen bu'n weinidog yn Resolfen a Phont-lliw ac wedi hynny aeth i fyd teledu annibynnol. Yn y pen draw llwyddodd i ennill bywoliaeth fel actor ac awdur. Cyhoeddodd wyth cyfrol o'i gerddi a nifer o nofelau cymeradwy iawn. Bu'n gwasanaethu hefyd fel golygydd y cylchgrawn Barn o 1981 hyd 1986.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Meic Stephens; Caerdydd; Pryniad; Chwefror 1999. (heblaw am rif 4 a dderbyniwyd yn rhodd yn 1989)

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Mae'r casgliad yn cynnwys: llythyrau, 1940-1995, anfonwyd at Rhydwen Williams, llawer ohonynt yn dyddio o'r cyfnod pan oedd yn olygydd Barn; llythyrau teuluol,1941-1976; papurau personol a theuluol,1932-1995, gan gynnwys rhai dyddiaduron, rhaglenni, taflenni angladdau, tystysgrifau etc.; cerddi Rhydwen Williams, heb eu dyddio gan mwyaf; pregethau Rhydwen Williams, 1930-1984; sgriptiau radio,1950-1976, a sgriptiau eraill,1966-1984, Rhydwen Williams; papurau'n ymwneud â Jubilee Young (1887-1962) ac â marwolaeth Richard Burton yn 1984; llyfrau nodiadau a gadwyd gan Rhydwen Williams; papurau amrywiol; papurau'n ymwneud ag unigolion eraill,1920au-1983, barddoniaeth, rhyddiaith a sgriptiau amrywiol gan awduron eraill yn bennaf; deunydd printiedig amrywiol, 1943-1994. Ychwanegwyd at y papurau hyn casgliad o ohebiaeth a phapurau amrywiol a dderbyniwyd yn rhodd gan Rhydwen Williams yn 1989. = The collection comprises: letters, 1940-1995, addressed to Rhydwen Williams, many dating from the period when he was the editor of Barn; family letters, 1941-1976; personal and family papers, 1932-1995, including a few diaries, programmes, funeral service sheets, certificates etc.; poems by Rhydwen Williams, mainly undated; sermons, 1930-1984, by Rhydwen Williams; radio scripts, 1950-1976, and other scripts, 1966-1984, by Rhydwen Williams; papers relating to Jubilee Young (1887-1962) and to the death of Richard Burton in 1984; notebooks kept by Rhydwen Williams; miscellaneous papers; papers concerning other individuals, 1920s-1983, mainly poetry, prose writings and various scripts written by other authors; miscellaneous printed matter, 1943-1994. A group of correspondence and miscellaneous papers donated by Rhydwen Williams in 1989 has been added to these papers.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a brynwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd fel a ganlyn: gohebiaeth; papurau personol a theuluol; barddoniaeth; pregethau; sgriptiau radio; sgriptiau eraill; y Parch.Jubilee Young (1887-1962); Richard Burton (1925-1984); llyfrau nodiadau; papurau amrywiol; papurau'n ymwneud ag unigolion eraill; deunydd printiedig.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1999, tt. 84-89. Ceir mynedad i'r catalog arlein hefyd.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Trosglwyddwyd ffotograffau i'r hen Adran Darluniau a Mapiau (0199901522).

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004032583

GEAC system control number

(WlAbNL)0000032583

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Awst 2006.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, rhestr o Bapurau Rhdwen Williams, yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1999, tt. 84-89; Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997);

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Papurau Rhydwen Williams.