Rhagolwg argraffu Cau

Dangos 14930 canlyniad

Disgrifiad archifol
Disgrifiadau lefel uchaf yn unig
Rhagolwg argraffu Gweld:

Ystadegau Cronfa Ad-drefnu Undeb y Bedyddwyr,

 • NLW Misc. Records 556.
 • ffeil
 • 1945.

Ystadegau ynglŷn â gwahanol gylchoedd mewn cyswllt â Chronfa Ad-drefnu Undeb y Bedyddwyr. = Statistics relating to various areas in connection with the Baptist Union Reconstruction Fund.

Yr oes oleu hon,

 • NLW ex 2739.
 • ffeil
 • 1938.

Sgript drama a anfonwyd at Sarah E[len] Griffiths, mam y rhoddwyr, gan y BBC yn Abertawe i'w darlledu o Stiwdio Aberystwyth, 28ain Mawrth 1938, gyda Judith Jones, Sarah E[len] Griffiths, Thomas Evans a David Phillips yn actio ynddi. Roedd y pedwar actor yn byw yn ardal Tynygraig, [Ystrad Meurig, Ceredigion].

Y Trwynau Coch,

 • NLW ex 2617.
 • ffeil
 • [1978].

Papurau, [1978], yn ymwneud a'r grŵp pop Cymraeg, Y Trwynau Coch, gan gynnwys cytundeb, 1978, rhwng Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a'r grŵp i berfformio yng nghlwb nos Tito's yng Nghaerdydd a'r amodau, ac ychydig o dorion o'r Cymro yn ymwneud â'r grŵp.

Trwynau Coch (Musical group).

Y Cythreuliaid,

 • NLW ex 2472.
 • ffeil
 • 1965.

Copi llawysgrif yn llaw D. Tecwyn Lloyd (1914-1992) o 'Y Cythreuliaid' sef ei drosiad o ddrama The Devils [1961] gan John Whiting (1917-1963), a luniwyd ar gyfer Gŵyl Ddrama Llangefni, 1965, ynghyd â llythyr ganddo at y rhoddwr Anne Loveland, 11 Hydref 1965. = A manuscript copy in the hand of D. Tecwyn Lloyd (1914-1992) of 'Y Cythreuliaid', his adaptation of The Devils by John Whiting (1917-1963) [1961], for the Llangefni Drama Festival, 1965, together with a letter from him to the donor Anne Loveland, 11 October 1965.

Lloyd, D. Tecwyn (David Tecwyn).

Y Cylch Catholig,

 • NLW ex 2663.
 • ffeil
 • 1989-1999.

Cardiau yn rhestru aelodau'r Cylch Catholig yng Nghymru a thu allan i Gymru, 1989-1999.

Unawdau, deuawdau ac emyn-donau ,

 • NLW MS 17409D.
 • ffeil
 • 1909-1923 /

Cerddoriaeth sol-ffa a hen nodiant yn bennaf gan, neu a drefnwyd gan, ac yn llaw, y Parchedig W. E. Penllyn Jones, gan gynnwys unawdau, deuawdau, cytganau, emyn-donau ac emynau = Music, both sol-ffa and old notation, chiefly by, or arranged by, and in the hand of, the Reverend W. E. Penllyn Jones, and which includes solos, duets, choruses, hymn-tunes and hymns.
Ceir emyn-donau hefyd gan R[owland] H[uw] Pritchard (f. 43), James Leach (f. 82), Chester G. Allen (f. 104) ac eraill; emyn gan y Parchedig D[avid] Tecwyn Evans (f. 48); a chopi o gytgan, ynghyd â nodyn byr, yn llaw 'L. D. J.' sef Lewis Davies Jones ('Llew Tegid') (f. 60) = Also included are hymn tunes by R[owland] H[uw] Pritchard (f. 43), James Leach (f. 82), Chester G. Allen (f. 104) and others; a hymn by the Reverend D[avid] Tecwyn Evans (f. 48); and a copy of a chorus, together with a brief note, in the hand of 'L. D. J.' (Lewis Davies Jones ('Llew Tegid')) (f. 60).

Jones, W. E. (William Evans), 1854-1938.

Trosiadau Hywel Berwyn Evans (sol-ffa),

 • NLW ex 2534.
 • ffeil
 • [1935]-[2006] /

Chwe chyfrol yn cynnwys darnau clasurol wedi'u trosi i nodiant sol-ffa gan Hywel Berwyn Evans (1915-2006), llyfrgellydd ym Mhrifysgol Birmingham ac organydd yn Eglwys Bresbyteraidd Bethel yn y ddinas. Maent yn cynnwys gweithiau gan Handel, Sibelius, Mendelssohn a Bach.

Evans, Hywel Berwyn.

Traethodau gan D. T. Evans, Llandysul,

 • NLW Misc. Records 538-539.
 • ffeil
 • 1921-1923.

Two essays submitted by D. T. Evans, Cross Lane, Croes-lan Llandysul for local eisteddfodau, namely 'Tai Dadfeiliedig Plwyfi Bangor, Llanfair, a Llandysul hyd ochr orllewinol Afon Cerdin' (1921), and 'Diffygion Amaethyddiaeth Sir Aberteifi' (1923). = Dau draethawd a gyflwynwyd gan y diweddar Mr. D. T. Evans, Cross Lane, Croes-lan Llandysul, mewn eisteddfodau lleol, sef 'Tai Dadfeiliedig Plwyfi Bangor, Llanfair, a Llandysul hyd ochr orllewinol Afon Cerdin' (1921), a 'Diffygion Amaethyddiaeth Sir Aberteifi' (1923).

Traethawd diwinyddol,

 • NLW MS 16148A.
 • ffeil
 • [1800x1825] /

Traethawd diwinyddol yn dwyn y teitl 'Addysg i fyw erbyn tragwyddoldeb', wedi'i gopïo yn ystod chwarter cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg (dyfrnod 1799) gan Robert Richards, Trefriw. = A theological essay entitled 'Addysg i fyw erbyn tragwyddoldeb', copied during the first quarter of the nineteenth century (watermark 1799) by Robert Richards, Trefriw.

Richards, Robert, of Trefriw.

Traethawd 'Cerddoriaeth y Brythoniaid' gan J. Lloyd Williams,

 • NLW Misc. Records 504.
 • ffeil
 • [1920x1945].

Copïau teipysgrif (3) o draethawd (54 tt.) gan y diweddar Athro J. Lloyd Williams ar 'Cerddoriaeth y Brythoniaid' yn ymwneud â'r dystiolaeth o weithgareddau cerddorol ymysg y Brythoniaid a'r Cymry o gyfnod y Derwyddon hyd at ddiwedd y ddegfed ganrif. = 'Three copies (duplicated typescript) of an essay (54pp.) in Welsh by the late Professor J. Lloyd Williams on 'Cerddoriaeth y Brythoniaid' in which he examines the evidence relating to musical activities amongst the Britons and Welsh from Druidic times to the late tenth century.

Torion papur newydd Clwb yr Efail, Llanrwst,

 • NLW Misc. Records 514.
 • ffeil
 • 1951-1953.

Llyfr nodiadau yn cynnwys torion papur newydd wedi'u pastio mewn i'r gyfrol, rhaglenni, ayb, yn ymwneud â gweithgareddau Clwb yr Efail, Llanrwst, sir Ddinbych, 1951-1953. = A notebook containing pasted-in newspaper cuttings, printed programmes, etc., relating to the activities of Clwb yr Efail, Llanrwst, Denbighshire, 1951-1953.

Teulu Syr Ben Bowen Thomas,

 • NLW Misc. Records 288.
 • Ffeil
 • 1827-1838.

Tudalen o Feibl teulu yn cynnwys dyddiadau geni tad-cu a mam-gu Syr Ben Bowen Thomas. = Page from a family Bible giving dates of birth of Sir Ben Bowen Thomas's grandparents.

Heb deitl

Teulu 'Dewi Haran',

 • NLW ex 2418.
 • ffeil
 • 1839-[1954].

Coeden deulu gan David Evans ('Dewi Haran', 1812-1885) yn olrhain disgynyddion Thomas Phillip (g. 1536), ynghyd â medal arian a gyflwynwyd iddo yn 1849 gan Dafydd Hopkins am y gerdd orau i gŵn hela Llanharan. Ceir cerdd brintiedig In Memoriam. Beth am y bedd? gan Dewi Wyn o Essyllt (cyflwynedig i Dewi Haran ar farwolaeth ei briod yn 1878) a Posi ar fedd 'Dewi Haran' gan Glanffrwd, [1885].

Evans, David, Dewi Haran, 1812-1885.

Taflenni gwleidyddol amrywiol,

 • NLW ex 2672.
 • ffeil
 • 1964-2008.

Taflenni amrywiol yn ymwneud â Phlaid Cymru yn bennaf, 1964-2008, gan gynnwys gohebiaeth etholiadol y rhoddwr Llŷr Hughes Griffiths fel ymgeisydd mewn etholiadau cyffredinol a'r Cynulliad Cenedlaethol. = Miscellaneous printed material, 1964-2008, relating mainly to Plaid Cymru including election communications of the donor Llŷr Hughes Griffiths as a candidate in general elections and Assembly elections.

Hughes Griffiths, Llŷr.

Taflen gwasanaeth coffa,

 • NLW ex 2503.
 • ffeil
 • 1920.

Taflen gwasanaeth a gynhaliwyd i ddadorchuddio cofeb yng Nghapel Charing Cross Road, Llundain, 6 Rhagfyr 1920, i goffáu deunaw o filwyr a gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Y Prif Weinidog David Lloyd George a wahoddwyd i ddadorchuddio'r gofeb.

Canlyniadau 1 i 20 o 14930