Showing 177 results

Archival description
Wales.
Advanced search options
Print preview View:

Archif Plaid Cymru,

 • GB 0210 PLAMRU
 • fonds
 • 1915-2016

Cofnodion Plaid Cymru, 1915-1999, yn cynnwys cofnodion, agenda and gohebiaeth y pwyllgor gwaith a phwyllgorau eraill, 1925-1997; gohebiaeth gyffredinol, 1925-1998, gyda nifer o aelodau a swyddogion blaenllaw y blaid; cofnodion, gohebiaeth a phapurau eraill y gwahanol bwyllgorau rhanbarthol, 1925-1997, a changhennau,1930-1992; cofnodion a dogfennaeth y Cyngor Cenedlaethol, 1967-1997; cofnodion ariannol, yn cynnwys rhai papur newydd misol y blaid Y Ddraig Goch a Welsh Nation a Chronfa Gŵyl Ddewi, 1927-1996; rhaglenni a threfniadau ar gyfer cynadleddau ac Ysgolion Haf, 1933-1998; cofnodion aelodaeth, 1930-1996; papurau y Grŵp Ymchwil, [c.1960]-1995; papurau, yn cynnwys areithiau ac effemera, yn ymwneud ag etholiadau, 1929-1999; papurau yn ymwneud ag Adran y Menywod, 1924-1996, a'r Mudiad Ieuenctid, 1964-1998; papurau yn ymwneud â refferendwm datganoli 1979,1969-1983, a refferendwm 1997, a Chynulliad Cymru,1992-1998; papurau yn ymwneud â Y Ddraig Goch, Welsh Nation a chyhoeddiadau eraill, 1932-1996; deunydd printiedig gan Blaid Cymru ac eraill yn cynnwys llyfrau, cyfnodolion a phamffledi,1913-1996; torion o'r wasg, 1924-1996; cylchlythyron, 1938-1992; papurau yn ymwneud â'r Blaid Seneddol,1980-1996; papurau unigolion ac rhai ar wahanol bynciau amrywiol, 1926-1998 = Records of Plaid Cymru, 1915-1999, including minutes, agendas and correspondence of the executive and other committees, 1925-1997; general correspondence, 1925-1998, with many prominent party members and officials; minutes, correspondence and other papers of the various regional committees, 1925-1997, and branches, 1930-1992; minutes and records of the National Council, 1967-1997; financial records, including those of the party's monthly newspaper Y Ddraig Goch and Welsh Nation and Cronfa Gwyl Dewi, 1927-1996; arrangements for and programmes of conferences and Summer Schools, 1933-1998; membership records, 1930-1996; papers of the Grŵp Ymchwil (research group), [c.1960]-1995; papers, including speeches and ephemera, relating to elections, 1929-1999; papers relating to the Adran Menywod (Women's Section), 1934-1996, and the Mudiad Ieuenctid (Youth Movement), 1964-1998; papers relating to the 1979 devolution referendum, 1969-1983, and the 1997 referendum and Welsh Assembly, 1992-1998; papers relating to Y Ddraig Goch, Welsh Nation and other publications, 1932-1996; printed matter by Plaid Cymru and others including books, periodicals and pamphlets, 1913-1996; press cuttings, 1924-1996; circulars, 1938-1992; papers relating to the Parliamentary Party, 1980-1996; papers of individuals and to various miscellaneous topics, 1926-1998.

Plaid Cymru

Welsh Political Ephemera Collection,

 • GB 0210 EPHEMERA
 • Fonds
 • 1837-2022 (accumulated [1911]-2022)

The collection consists of election addresses, leaflets, circulars and other printed matter, 1837-1991, generally acquired before the establishment of the Welsh Political Archive; election addresses, leaflets etc., 1905-2019, collected by the WPA; and printed materials, 1887-2019, concerning the political parties in Wales, various pressure groups and organisations, subject files, and other miscellaneous papers.

Welsh Political Archive.

Miscellanea of Thomas Darlington

 • NLW MS 1058C
 • File
 • [19 cent.]

Miscellaneous papers of Thomas Darlington, one of his Majesty's Inspectors of Schools in Wales, including essays and articles, drafts of speeches and addresses, letters from Ellis Edwards, Tom Ellis, Beriah Gwynfe Evans, D. Silvan Evans, David Howell (Llawdden), J. Puleston Jones, Sir John Rhys, A. Neobard Palmer, and Hugh Williams, and press cuttings.

Darlington, Thomas, 1864-1908

Papurau Robin Huw Bowen Papers,

 • GB 0210 RHBOWEN
 • Fonds
 • 1989-1997 /

Papers of Robin Huw Bowen, 1989-1997, including press cuttings of reviews of his performances and publications, 1989-1997; papers relating to visits to America, Australia, Brittany and Thailand, 1995; and papers relating to the Sixth World Harp Congress, Seattle, USA, 1996. = Papurau Robin Huw Bowen, 1989-1997, yn cynnwys torion o'r wasg o adolygiadau o'i berfformiadau a'i gyhoeddiadau, 1989-1997; papurau yn ymwneud â'i ymweliadau â'r Amerig, Awstralia, Gwlad y Thai a Llydaw yn 1995; a phapurau'n gysylltiedig â Chweched Gyngres Telynau'r Byd yn Seattle, 1996.

Bowen, Robin Huw.

D. R. Davies Collection of Drama Scrap Books,

 • GB 0210 DRDIES
 • Fonds
 • 1900-1982 (accumulated [c.1920]-1982) /

Scrapbooks containing press cuttings etc., 1900-1982, relating largely to Welsh drama, theatrical activities and popular entertainment in Wales and amongst Welsh communities in English cities, including material on dramatists of Wales, 1932-1953; drama in Wales, 1922-1982; Welsh actors, 1932-1946; theatre cuttings, 1931-1953; fairs, folklore and folk-dancing in Wales, 1936-1938; children's theatre, 1959-1967; Welsh National Theatre, 1900-1978; and information on theatre in Ireland, Scotland, France, Spain, Germany, Italy, Greece, Russia, America, and other countries.

Davies, D. R., (of Aberdare), 1919-1978

J. E. Griffith Manuscripts

 • GB 0210 MSGRIFITH
 • Fonds
 • [c. 1715]-1929

Manuscripts of, or collected by, John Edwards Griffith, [c. 1715]-1929, including pedigrees, memoranda and genealogical notes relating mainly to Anglesey and Caernarvonshire; a volume of pedigrees by John Ellis, Tai Croesion, 1723; manuscripts of William Williams, Llandygái; and some 350 letters, [c. 1892]-1929, to J. E. Griffith relating to botany and genealogy and to his publications.

Griffith, John Edwards

Uncle Allan's bumper song book for delinquent railwaymen,

 • NLW ex 2584.
 • File
 • [1930]-[1960].

A typescript undated copy containing the words for eight songs including 'The wild wild railroad man or the ballad of Richard Hilton, 'Pen Cob races' and 'Blaenau town ride', [1930]-[1960].

Sgriptiau BBC Scripts (Adnau 1960-1997 Deposit)

 • GB 0210 BBCSCRIPTS19601997
 • Fonds
 • 1932-1993 /

Sgriptiau a chopïau o sgriptiau, yn Gymraeg a Saesneg yn cynnwys sgyrsiau, 1937-1975; dramâu, 1937-1975; rhaglenni nodwedd, 1937-1975; sgyrsiau nodwedd, 1938-1975; Awr y Plant (sgyrsiau; storiâu, dramâu a rhaglenni nodwedd; ac amrywiol), 1932-1974; ysgolion,1935-1975; Good Morning Wales, 1970-1975; storiâu, 1970-1975; cerddoriaeth,1937-1975; crefydd,1943-1975; rhaglenni chwaraeon,1972-1975; cyfres wreiddiol o sgriptiau y BBC yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1935-1977; Wales Today, 1972-1993; a Heddiw, 1973-1982./Scripts and copies of scripts, in Welsh and English comprising talks, 1937-1975; plays, 1937-1975; features, 1937-1975; talks features, 1938-1975; Children's Hour (talks; stories; plays and features; and miscellaneous), 1932-1974; schools, 1935-1975; Good Morning Wales, 1970-1975; stories, 1970-1975; music, 1937-1975; religion, 1943-1975; sports programmes, 1972-1975; original series of BBC scripts at the National Library of Wales, 1935-1977; Wales Today, 1972-1993; and Heddiw, 1973-1982.

BBC Wales.

Emlyn Williams : letters and theatre programmes,

 • NLW ex 2395.
 • File
 • 1923-1987.

Letters and postcards, 1923-1987, sent by Emlyn Williams to Miss Hilda Morris and Miss Dorothy Swinnerton in Abergavenny, two of his teachers at Holywell County School, together with a copy of a script by him: 'Emlyn Williams as Saki', 1977, programme of the ceremony of his conferement of the freedom of the Borough of Delyn, 1982, and signed theatre programmes and newspaper cuttings of theatre reviews and his autobiography George : an early autobiography (London, 1961).

Williams, Emlyn, 1905-1987

Margaret Davies (Gregynog) Charities Records

 • GB 0210 GREGCHAR
 • Fonds
 • 1927-1963

Records, 1927-1963, of the White House charity, Folkestone, Ty Gwyn Charity Convalescent Home, Llwyngwril, and Boverton Girls' Camp and Hafod Rest Home, Llantwit Major, including account books, financial statements, deeds, visitors books, admission and attendance registers, minute books, a medical log book, superintendents' reports, letters, and other associated papers.

Margaret Davies (Gregynog) Charities.

Cyfarthfa Papers,

 • GB 0210 CYFHFA
 • Fonds
 • [1706]-1878 /

Records relating mainly to the industrial concerns of the Crawshay family of Cyfarthfa, Merthyr Tydfil, Glamorgan, [1706]-1878, including leters and letter books of William Crawshay I and II and Robert Crawshay, 1806-1877; cash books, ledgers and bankers drafts, 1834-1888; deeds, [1706]-1885; wills, deeds and miscellaneous material, 1801-1838; balance sheets for ironworks, 1810-1867; will, valuation and probate for William Crawshay II, 1865-1869; shares and bills of exchange, 1870-1878; and Hilston Park estate papers, 1838-1862 and Caversham Park estate papers, 1826-1864. The archive represents the working papers of a major ironworking dynasty.

Crawshay family.

Meddyginiaeth a iechyd : Nodiadau,

 • NLW MS 16648A.
 • file
 • [19 gan., canol].

Llyfr nodiadau, [18 gan., canol], yn cynnwys meddyginiaethau a ryseitiau meddyginiaethol, ynghyd â detholiadau a nodiadau yn bennaf yn ymwneud â phynciau meddygol, iechyd a gwyddoniaeth. Ymddengys fel pe bai'r awdur wedi nodi darganfyddiadau meddygol a wnaed ganddo ef ei hun ar ff. 66 verso-7. = A notebook, [mid-19 cent.], containing remedies and medical recipes, together with notes and extracts mainly on medical topics, general health and science. It appears that the author has noted his own medical discoveries on ff. 66 verso-7.

Llawysgrifau cerddorol Llanofer,

 • NLW MS 15168D.
 • File
 • [1830x1871].

Llawysgrifau cerddorol yn tarddu o blas Llanofer, [1830x1871], yn cynnwys yn bennaf alawon gwerin, rhai gyda geiriau. Cofnodwyd rhai yn llaw Augusta Hall, Arglwyddes Llanofer (ff. 8-13), ac yn eu plith ceir alawon a gyhoeddwyd yng nghyfrol Maria Jane Williams, Ancient and National Airs of Gwent and Morganwg (Llandovery, 1844). = Music manuscripts originating from Llanover, [1830x1871], containing mainly folk tunes, some with words. Some are in the hand of Augusta Hall, Lady Llanover (ff. 8-13), and include tunes which were published in Maria Jane Williams, Ancient and National Airs of Gwent and Morganwg (Llandovery, 1844).
Nodir geiriau'r gân 'Agoriad y wawr' (f. 12 verso) yn llaw Thomas Price ('Carnhuanawc'). = The words of 'Agoriad y wawr' (f. 12 verso) are in the hand of Thomas Price ('Carnhuanawc').

Hymn-tunes

 • NLW MS 13924A.
 • File
 • [19 cent., second ½]

A volume of hymn-tunes, [19 cent., second ½], including works by John Ambrose Lloyd (Emrys Llwyd, 1815-1874), Mold, Richard Mills (Rhydderch Hael, 1809-1844), Llanidloes, and John Roberts (Ieuan Gwyllt, 1822-1877), Aberystwyth, in the hand of J. Jones, with notes in Welsh and English and an alphabetical index of tunes.

Jones, J., fl. second half 19 cent.

Committee of Inquiry on Bilingual Road Signs

The file comprises correspondence and papers, 1972, relating to the proceedings and report of the Committee of Inquiry on Bilingual Road Signs chaired by Dr Roderic Bowen. It includes letters from Dr Gwynfor Evans, Peter Thomas MP (later the Lord Thomas of Gwydir) and Dafydd Williams, general secretary of Plaid Cymru.

Evans, Gwynfor

Monastic houses

 • NLW MS 13706C
 • File
 • 1940s

A typescript work, The Monastic Houses of Wales and the Border by Robert Richards (1884-1954), MP for Wrexham, with autograph additions and corrections. For background material to this work see typescript schedule of Robert Richards Papers in NLW.

Richards, R. (Robert), 1884-

Monastic houses

 • NLW MS 13707C
 • File
 • 1940s

A typescript work, The Monastic Houses of Wales and the Border by Robert Richards (1884-1954), MP for Wrexham, with autograph additions and corrections. For background material to this work see typescript schedule of Robert Richards Papers in NLW.

Richards, R. (Robert), 1884-

The Living Countryside

The file comprises articles by Condry entitled: -- 'Our Noble Native Pine Trees', 'Cuckoo: The Nest Squatter', 'Four-tier Woodland Layers', 'Sycamore: Town and Country Tree', 'A Winter's Day in the Oakwoods', 'Ivy: Tenacious Green Mantle', 'Ancient Forests of Scotland', 'The Yew: Our Oldest Tree?', 'The Snowdonia National Park', 'The Rare Wild Service Tree', 'Our Wild Woodland Apple Tree', 'The Pine Marten: Elusive Hunter', 'Mountain and Moorland Mammals', 'A Peat Bog Nature Trail', 'Red-stemmed Dogwood', 'Wistman's Wood', -- 'The Thornless Buckthorn', 'Beauty of the Beacons', 'Life on Perilous Scree Slopes', 'Cwm Idwal Nature Trail', 'County Matters: Nature Notes from Powys', 'Nature Notes from Powys', 'The Pembrokeshire National Park', 'The Sand Dunes of Newborough Warren', 'Ecology of Our Native Oakwoods', 'Wildlife Among the Beeches'

Joseph Herbert Canning Manuscripts,

 • GB 0210 JOSING
 • Fonds
 • [1921]-[1929] /

Notes and transcripts made by Joseph Herbert Canning relating to local history, in particular to Catholic history in Monmouthshire, [1921]-[1929].

Canning, Joseph Herbert, d. 1940.

Results 1 to 20 of 177