Showing 252 results

Archival description
Only top-level descriptions file
Print preview View:

Sgriptiau Gwenlyn Parry,

 • NLW ex 2822.
 • file
 • [1963] a [1968].

Dwy sgript o waith Gwenlyn Parry, sef 'Poen yn bol', [1963], a 'Ty ar y tywod', [1968], a gyflwynwyd gan yr awdur i dad y rhoddwr. Sgript ymarfer ar gyfer darllediad ar y teledu yw un 'Ty ar y tywod' wedi'i llofnodi gan y dramodydd. = Two scripts by Gwenlyn Parry, namely 'Poen yn bol' [1963], and 'Ty ar y tywod' [1968], presented by the author to the donor's father. The 'Ty ar y tywod' script is a practice script for a television broadcast and bears the signature of the dramatist.

Parry, Gwenlyn

Papurau Gwilym Tudur (Siop y Pethe) = : Gwilym Tudur (Siop y Pethe) Papers,

 • NLW ex 2907 (i a ii)
 • file
 • 1880-2014.

Gohebiaeth Gwilym Tudur, 1980-1994, yn ymwneud â’i yrfa fel llyfrwerthwr yn Siop y Pethe, Aberystwyth . Sefydlwyd y siop ddiwedd 1968. Ceir llythyrau’n ymwneud ag archebion gan gwsmeriaid tramor a cheisiadau gan eraill am lyfrau newydd ac ail law. Ymhlith yr effemera a gasglwyd ganddo mae papurau, 1968-70, yn ymwneud â record o anerchiad yr Athro J. R. Jones, Abertawe, i Undeb Cymru Fydd yn Aberystwyth; papurau’n ymwneud â sefydlu Cymdeithas Bob Owen, 1976-2014; a deunydd printiedig yn ymwneud â Steic y Glowyr, 1984-5.

Correspondence of Gwilym Tudur, 1980-1994, relating to his work as a bookseller in Siop y Pethe, Aberystwyth. The shop was established at the end of 1968. The letters relate to orders from customers overseas and requests by others for new and second hand books. Ephemera collected by him include papers 1968-70, relating to a record of an address by Professor J. R. Jones Swansea to Undeb Cymru Fydd in Aberystwyth; papers relating to establishing Cymdeithas Bob Owen, 1976-2014; and printed material relating to the Miners' Strike, 1984-5.

Tudur, Gwilym.

Gohebiaeth Dewi Watkin Powell correspondence: Tryweryn,

 • NLW Facs 1015.
 • file
 • [2006].

Llungopïau o ohebiaeth, 1956-1957, y Barnwr Dewi Watkin Powell ac E. M. Watkin Jones, ysgrifenyddes Pwyllgor Amddiffyn Capel Celyn, yn ymweud â’r ymgyrch yn erbyn boddi Cwm Tryweryn, gan gynnwys rhestr o gynghorau cefnogol, cefnogwyr eraill ac eglwysi ac achosion crefyddol . = Photocopies of the correspondence, 1956-1957, of Judge Dewi Watkin Powell and E. M. Watkin Jones, secretary of the Capel Celyn Defence Committee, relating to the campaign against drowning the Tryweryn Valley, including a list of supportive councils, other supporters and churches and religious causes.

Papurau Dr David Llewelyn Williams Papers,

 • NLW ex 2862 (i-iii)
 • file
 • 1870-1949.

Papurau Dr David Llewelyn Williams, prif swyddog meddygol Bwrdd Iechyd Cymru o 1920–1935, yn ymwneud â’i gyfnod yn fyfyriwr meddygol yng Nghaeredin; fel meddyg llong yn 1903; ei ymweliad â’r India yn 1935 gan gynnwys dyddiadur; llyfrau lloffion yn ymwneud â’i waith fel swyddog meddygol yn Sir Ddinbych ac yn Wrecsam gan gynnwys papurau’n ymwneud ag achos difrifol o wenwyn bwyd yn Wrecsam yn 1910; erthyglau a chyhoeddiadau ganddo yn ymwneud â phynciau fel glendid, dirwest a’r ddarfodedigaeth; a llythyrau cydymdeimlad a dderbyniwyd ar ôl ei farwolaeth yn 1949. = Papers of Dr David Llewelyn Williams, chief medical officer of the Welsh Board of Health, 1920-1935, relating to his time as a medical student in Edinburgh; as a ship surgeon in 1903; his visit to India in 1935 including a diary; scrapbooks relating to his work as a medical officer in Denbighshire and Wrexham including papers relating to a severe case of food poisoning in Wrexham; articles and publications by him on subjects such as sanitation, temperance and tuberculosis; together with letters of condolences received following his death in 1949.

Llewelyn-Williams, David.

Papurau'r mudiad Cofiwn,

 • NLW ex 2493.
 • file
 • 1981-1986.

Papurau, 1981-1986, yn ymwneud â Cofiwn, gan gynnwys cylchlythyrau a thaflenni ar gyfer trefnu digwyddiadau i gofio Llywelyn ap Gruffydd. Yr oedd yn un o’r grwpiau amrywiol hynny a fu’n hyrwyddo hanes a threftadaeth Cymru a'i arwyddair oedd 'heb dreftadaeth heb enaid'. = Papers, 1981-1986, relating to Cofiwn, comprising newsletters, and leaflets relating to the movement, including papers about organising events to commemorate Llywelyn ap Gruffydd. It was one of the various solidarity groups involved with promoting the history and heritage of Wales and its motto was 'no heritage no soul'.

Papurau Cymdeithas Cymry Durham,

 • NLW ex 2483.
 • file
 • 1966-2006.

Papurau, 1966-2006, gan gynnwys cofnodion cyfarfodydd, gohebiaeth, papurau ariannol, rhaglenni a phapurau amrywiol eraill yn ymwneud â'r gymdeithas. Bu Dr Lewis Davies (m. 2006), diweddar ŵr y rhoddwr, yn ysgrifennydd a thrysorydd y gymdeithas am nifer o flynyddoedd. = Papers of the Durham Welsh Society, 1966-2006, including minutes of meetings, correspondence, financial papers, programmes and various other papers, relating to the society. Dr Lewis Davies (d. 2006), the donor’s late husband, was secretary and treasurer of the society for many years.

Durham Welsh Society.

Papurau Cerddorion Ifanc Dyfed / Young Music Makers of Dyfed Papers,

 • NLW ex 2753.
 • file
 • 1998-2011.

Deunydd hyrwyddo, rhaglenni a phapurau eraill, 1998-2011, yn ymwneud â chystadleuaeth Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed a drefnir gan Cerddorion Ifanc Dyfed / Young Music Makers of Dyfed. = Advertising material, programmes and other papers relating to the Young Composer of Dyfed competition organised by Cerddorion Ifanc Dyfed / Young Music Makers of Dyfed.

Deuddeg emyn dôn gan John Harris, Drefach, Llanelli,

 • NLW Misc. Records 561.
 • file
 • 1927-1932.

Deuddeg emyn dôn gan John Harris, glöwr o Drefach, Llanelli, a dreuliodd ei flynyddoedd olaf yn ei gadair gornel yn diodde o fogfa'r glöwr. Mae geiriau'r cyfan ond un gan y rhoddwr, a geiriau'r llall gan y Parch. R. M. Rhys, Drefach. Rhaglenni Cyngerdd y Plant, Gŵyl Ddewi, yng Nghapel Esgairlas, Ffaldybrenin, 1927-1932, trefnydd Daniel Williams, Pantmaen, Cellan, hen ewythr i'r rhoddwr, gyda llythyron ynglŷn â'r cyngherddau at Daniel Williams oddi wrth Ben Davies, 'Glantegwen', B. Morgan, D. Lloyd Morgan a D. T. Owen, 1929-1930, a phenillion gan D. O. Jenkins a 'Glantegwen'. = Twelve hymn tunes by John Harris, a miner from Drefach, Llanelli, who spent his last years confined to his chair by silicosis. The words of eleven of them are by the donor, and the words of the other by the Rev. R. M. Rhys, Drefach. Programmes of St David's Day children's concerts held at Esgairlas Chapel, Ffaldybrenin, 1927-1932, organised by Daniel Williams, Pantmaen, Cellan, an old uncle of the donor, with letters concerning the concerts to Daniel Williams from Ben Davies, 'Glantegwen', B. Morgan, D. Lloyd Morgan and D. T. Owen, 1929-1930, and verses by D. O. Jenkins and 'Glantegwen'.

Eitemau yn ymwneud â'r Eglwys Gymraeg, Trafford Street, Farnworth,

 • NLW Misc. Records 551.
 • file
 • 1903-1905 and [1981].

Adroddiad blynyddol (printiedig) Eglwys Gymraeg (M.C.), Trafford Street, Farnworth, 1903; rhestr o enwau aelodau a'u cyfraniadau, 1905; rhestr gyffelyb, d.d.; a chopi llawysgrif, [1981], o anerchiad ar hanes yr eglwys a draddodwyd gan y rhoddwr. = Annual report (printed) of the Welsh Church (C. M.), Trafford Street, Farnworth, 1903; a list of members and their contributions, 1905; a similar list, n.d.; and a manuscript copy, [1981], of an address delivered by the donor on the history of the church.

Llyfrau nodiadau'r Parchedig Dan Jones a phapurau David Caronian Jones = : Reverend Dan Jones notebooks and David Caronian Jones papers,

 • NLW ex 1015.
 • file
 • 1868, 1929-1951.

Dau lyfr nodiadau'r Parch. Dan Jones (1888-1943), gweinidog Capel Bwlchgwynt, Tregaron, a ddefnyddiwyd ganddo i gofnodi manylion am gyfarfodydd eglwysig, angladdau a phriodasau, ynghyd â phapurau David Caronian Jones, Medical Hall, Tregaron, cynghorydd ac ymgyrchydd. = Two notebooks of the Reverend Dan Jones (1888-1943), minister of Bwlchgwynt Chapel, Tregaron, used for recording details of church meetings, funeral and weddings, together with the papers of David Caronian Jones, Medical Hall, Tregaron, councillor and campaigner.

Jones, Dan. 1888-

Llythyrau Anthropos,

 • NLW MS 23888D.
 • file
 • 1931-1979 /

Oddeutu tri llythyr ar hugain, 1931-1934, oddi wrth y Parch. Robert David Rowland (Anthropos) at Helena Roberts (m. 1934), Porthmadog, awdur Dramau i Blant (Wrecsam, 1934) a cyfrannwr rheolaidd i Drysorfa'r Plant, a olygwyd gan Anthropos ar y pryd (ff. 1-58). = Some twenty-three letters, 1931-1934, in Welsh, from the Rev. Robert David Rowland (Anthropos) to Helena Roberts (d. 1934), Porthmadog, author of Dramau i Blant (Wrexham, 1934) and a regular contributor to Trysorfa'r Plant, then edited by Anthropos (ff. 1-58).
Mae nifer o'r llythyrau (ff. 3, 6, 29, 37-38, 47) yn cynnwys cerddi gan Anthropos. Ceir hefyd lythyr, 20 Rhagfyr 1934, oddi wrth Anthropos at Evelyn Roberts, chwaer Helena (ff. 60-61), ynghyd â gohebiaeth, 1979, rhwng Evelyn a'r Parch. John Roberts, Llanfwrog, mewn perthynas â pherfformiad yng Nghaernarfon o 'Y Gwr o'r Pentre Gwyn', pasiant yn seiliedig ar fywyd Anthropos (ff. 68-70). = Several of the letters (ff. 3, 6, 29, 37-38, 47) contain poetry by Anthropos. Also included is a letter, 20 December 1934, from Anthropos to Evelyn Roberts, Helena's sister (ff. 60-61), together with correspondence, 1979, between Evelyn and the Rev. John Roberts, Llanfwrog, relating to a performance in Caernarfon of 'Y Gwr o'r Pentre Gwyn', a pageant based on the life of Anthropos (ff. 68-70).

Anthropos, 1853?-1944.

Cofnodion Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn,

 • NLW Facs 1000.
 • file
 • 2005.

Copi, wedi ei deipio gan y rhoddwr, 2005, o lyfr cofnodion cyfarfodydd, 1960-1965, Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach.

Papurau'n ymwneud â Gwenallt,

 • NLW ex 2601.
 • file
 • [1948]-[1985].

Papurau, [1948]-[1985], yn ymwneud â'r llenor Gwenallt, gan gynnwys rhaglen deyrnged a gyflwynwyd yn Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Lliw, 1980, y sgript gan Dafydd Rowlands [diweddar ŵr Mrs Margaret Rowlands].

Rowlands, Dafydd.

Dolgellau dirion,

 • NLW ex 2589.
 • file
 • 1939.

Sgript rhaglen radio a ddarlledwyd o Neuadd y Farchnad, Dolgellau, 9 Mehefin 1939.

Barddoniaeth David Davies (Ffatri Emlyn, Adpar),

 • NLW ex 2577.
 • file
 • [1892]-[1937] /

Cyfrol o farddoniaeth David Davies, tad yr artist John Elwyn a pherchennog ffatri wlân Emlyn yn Adpar, gan gynnwys cerddi a anfonodd i eisteddfodau lleol, [1892]-[1937].

Davies, David, 1871-1947.

Llythyrau oddi wrth Islwyn Ffowc Elis,

 • NLW ex 2560.
 • file
 • 1972.

Llythyrau oddi wrth Islwyn Ffowc Elis at y rhoddwr Huw Ceiriog Jones, 1972, yn ymwneud â threfnu i'w gwmni Gwasg yr Arad Goch argraffu a rhwymo nofel argraffedig y llenor yn seiliedig ar y gyfres deledu Tre-sarn a ddarlledwyd gan y BBC.

Elis, Islwyn Ffowc

Ryan a fi,

 • NLW ex 2645.
 • file
 • [2000x2009] /

Atgofion John P. Davies am ei blentyndod yn Nyffryn Aman gyda'r digrifwr a'r perfformiwr Ryan Davies, a'u cyfnod yn gwneud gwasanaeth milwrol yn y Llu Awyr, [2000x2009], ynghyd ag atgofion yr awdur o'i brofiadau yn gwasanaethu ym Mesopotamia, 1955-57.

Davies, John P.

Brawdoliaeth gyffredinol,

 • NLW ex 2638.
 • file
 • [?1897] /

Llyfr nodiadau, [?1897], yn cynnwys cerddi amrywiol, gan gynnwys enghraifft wych o gerdd hir yn nhraddodiad yr arwrgerdd yn dwyn y teitl 'Brawdoliaeth gyffredinol', o bosib gan William Davies, Bronheulwen, Llanidloes ['Brawdoliaeth gyffredinol' oedd testun yr awdl yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd 1897].

Davies, William.

Results 1 to 20 of 252