Showing 246 results

Archival description
Only top-level descriptions file
Print preview View:

2 results with digital objects Show results with digital objects

Sgriptiau Gwenlyn Parry,

 • NLW ex 2822.
 • file
 • [1963] a [1968].

Dwy sgript o waith Gwenlyn Parry, sef 'Poen yn bol', [1963], a 'Ty ar y tywod', [1968], a gyflwynwyd gan yr awdur i dad y rhoddwr. Sgript ymarfer ar gyfer darllediad ar y teledu yw un 'Ty ar y tywod' wedi'i llofnodi gan y dramodydd. = Two scripts by Gwenlyn Parry, namely 'Poen yn bol' [1963], and 'Ty ar y tywod' [1968], presented by the author to the donor's father. The 'Ty ar y tywod' script is a practice script for a television broadcast and bears the signature of the dramatist.

Parry, Gwenlyn

Papurau Gwilym Tudur (Siop y Pethe) = : Gwilym Tudur (Siop y Pethe) Papers,

 • NLW ex 2907 (i a ii)
 • file
 • 1880-2014.

Gohebiaeth Gwilym Tudur, 1980-1994, yn ymwneud â’i yrfa fel llyfrwerthwr yn Siop y Pethe, Aberystwyth. Sefydlwyd y siop ddiwedd 1968. Ceir llythyrau’n ymwneud ag archebion gan gwsmeriaid tramor a cheisiadau gan eraill am lyfrau newydd ac ail law. Ymhlith yr effemera a gasglwyd ganddo mae papurau, 1968-70, yn ymwneud â record o anerchiad yr Athro J. R. Jones, Abertawe, i Undeb Cymru Fydd yn Aberystwyth; papurau’n ymwneud â sefydlu Cymdeithas Bob Owen, 1976-2014; a deunydd printiedig yn ymwneud â Steic y Glowyr, 1984-5.

Correspondence of Gwilym Tudur, 1980-1994, relating to his work as a bookseller in Siop y Pethe, Aberystwyth. The shop was established at the end of 1968. The letters relate to orders from customers overseas and requests by others for new and second hand books. Ephemera collected by him include papers 1968-70, relating to a record of an address by Professor J. R. Jones Swansea to Undeb Cymru Fydd in Aberystwyth; papers relating to establishing Cymdeithas Bob Owen, 1976-2014; and printed material relating to the Miners' Strike, 1984-5.

Tudur, Gwilym.

Papurau Dr David Llewelyn Williams Papers,

 • NLW ex 2862 (i-iii)
 • file
 • 1870-1949.

Papurau Dr David Llewelyn Williams, prif swyddog meddygol Bwrdd Iechyd Cymru o 1920–1935, yn ymwneud â’i gyfnod yn fyfyriwr meddygol yng Nghaeredin; fel meddyg llong yn 1903; ei ymweliad â’r India yn 1935 gan gynnwys dyddiadur; llyfrau lloffion yn ymwneud â’i waith fel swyddog meddygol yn Sir Ddinbych ac yn Wrecsam gan gynnwys papurau’n ymwneud ag achos difrifol o wenwyn bwyd yn Wrecsam yn 1910; erthyglau a chyhoeddiadau ganddo yn ymwneud â phynciau fel glendid, dirwest a’r ddarfodedigaeth; a llythyrau cydymdeimlad a dderbyniwyd ar ôl ei farwolaeth yn 1949. = Papers of Dr David Llewelyn Williams, chief medical officer of the Welsh Board of Health, 1920-1935, relating to his time as a medical student in Edinburgh; as a ship surgeon in 1903; his visit to India in 1935 including a diary; scrapbooks relating to his work as a medical officer in Denbighshire and Wrexham including papers relating to a severe case of food poisoning in Wrexham; articles and publications by him on subjects such as sanitation, temperance and tuberculosis; together with letters of condolences received following his death in 1949.

Llewelyn-Williams, David.

Papurau Dafydd Morris Jones,

 • NLW ex 2657.
 • file
 • 1889-1952.

Papurau Dafydd Morris Jones, 1889-1952, yn deiliio o'i gyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth gan gynnwys dau lythyr a dderbyniodd wrth yr actor Hugh Griffith fel llywydd Cymdeithas y Geltaidd. Bu Dafydd Morris Jones yn ysgrifennydd Cyngor Gwlad Ceredigion o'r 1950au hyd y 1980au, a chyn hynny bu'n ysgrifennydd yr Eisteddfod Genedlaethol ar ei hymweliad ag Aberystwyth yn 1952 a hynny wedi iddo raddio o'r Coleg.

Jones, Dafydd Morris-

Papurau Gweithgor Deddf Newydd yr Iaith Gymraeg,

 • NLW ex 2639.
 • file
 • 1973, 1980-1990.

Papurau, 1973-1990, yn ymwneud â sefydlu gweithgor o dan gadeiryddiaeth yr Athro Dafydd Jenkins, Aberystwyth, i lunio a phwyso am Ddeddf Iaith Gymraeg newydd yn ystod y 1980au. Yr oedd y rhoddwr J. Cyril Hughes a Dr Meredydd Evans yn gweithio fel ysgrifenyddion ar y cyd. Mae'r papurau'n cynnwys cofnodion cyfarfodydd, gohebiaeth a phapurau eraill yn ymwneud â'r gweithgor. = Papers, 1973-1990, relating to establishing a working party chaired by Professor Dafydd Jenkins, Aberystwyth, to press for a new Welsh Language Act in the 1980s. The donor J. Cyril Hughes and Dr Meredydd Evans were joint secretaries. The papers include minutes of meetings, correspondence and other papers relating to the working party.

Hughes, J. Cyril.

Llyfr Tonau William Jenkins,

 • NLW MS 23995A.
 • file
 • [1818]-1852.

Llyfr tonau William Jenkins, Blaenbarthen, plwyf Llangoedmor, sir Aberteifi, a enwir fel saer maen 50 oed yng Nghyfrifiad 1851. Cynhwysa'r gyfrol donau, a rhai anthemau, a nodwyd gan Thomas John, 1820-1825 (ff. 39-106), a William Jenkins, 1824-1852 (ff. 57-255), rai ohonynt yn dwyn geiriau. Rhwymwyd yn y gyfrol hefyd hyfforddwr cerddorol Saesneg printiedig o 32 tt., [1818x1820], yn dwyn y teitl 'The Vocal Preceptor' (ff. 17-33). = The tune-book of William Jenkins, Blaenbarthen, parish of Llangoedmor, Cardiganshire, who is named as a 50 year old mason in the Census of 1851. The volume contains hymn-tunes, and some anthems, noted by Thomas John, 1820-1825 (ff. 39-106) and William Jenkins, 1824-1852 (ff. 57-255), some accompanied by texts. Bound in the volume is a 32 pp. English printed musical instruction manual, [1818x1820], entitled 'The Vocal Preceptor' (ff. 17-33).
Nodir dyddiad wrth gofnodi mwyafrif y tonau, ac ychwanegwyd manylion ffynhonnell yn achlysurol, gan gynnwys y Parch. Daniel Davies, 1830-1832 (ff. 135, 148, 159-60, 163), ynghyd â rhai priodoliadau (ff. 56, 72, 162). Ceir mynegai i'r tonau ar ff. 1-12. = Accompanying dates are noted with the majority of tunes, and sources are occasionally noted, including the Revd. Daniel Davies, 1830-1832 (ff. 135, 148, 159-60, 163), together with some attributions (ff. 56, 72, 162). There is an index to the tunes on ff. 1-12.

Achos Brewer-Spinks,

 • NLW ex 2566.
 • file
 • 1965.

Cyfrol yn cynnwys llythyrau o gefnofaeth yn ymwneud â safiad dau weithiwr ffatri ym Mlaenau Ffestiniog, wedi iddynt golli'u swyddi am siarad Cymraeg yn y gweithle yn 1965, a thorion o'r wasg yn ymwneud â'r achos. Enwyd yr achos ar ôl perchennog y ffatri sef Brewer-Spinks. = A scrapbook containing letters of support following the sacking of two factory workers in 1965 in Blaenau Ffestiniog for speaking Welsh in the workplace, and press cuttings relating to the case. It was named after the owner of the factory, Brewer-Spinks.

Llyfrau nodiadau'r Parchedig Dan Jones a phapurau David Caronian Jones = : Reverend Dan Jones notebooks and David Caronian Jones papers,

 • NLW ex 1015.
 • file
 • 1868, 1929-1951.

Dau lyfr nodiadau'r Parch. Dan Jones (1888-1943), gweinidog Capel Bwlchgwynt, Tregaron, a ddefnyddiwyd ganddo i gofnodi manylion am gyfarfodydd eglwysig, angladdau a phriodasau, ynghyd â phapurau David Caronian Jones, Medical Hall, Tregaron, cynghorydd ac ymgyrchydd. = Two notebooks of the Reverend Dan Jones (1888-1943), minister of Bwlchgwynt Chapel, Tregaron, used for recording details of church meetings, funeral and weddings, together with the papers of David Caronian Jones, Medical Hall, Tregaron, councillor and campaigner.

Jones, Dan. 1888-

Papurau'r mudiad Cofiwn,

 • NLW ex 2493.
 • file
 • 1981-1986.

Papurau, 1981-1986, yn ymwneud â Cofiwn, gan gynnwys cylchlythyrau a thaflenni ar gyfer trefnu digwyddiadau i gofio Llywelyn ap Gruffydd. Yr oedd yn un o’r grwpiau amrywiol hynny a fu’n hyrwyddo hanes a threftadaeth Cymru a'i arwyddair oedd 'heb dreftadaeth heb enaid'. = Papers, 1981-1986, relating to Cofiwn, comprising newsletters, and leaflets relating to the movement, including papers about organising events to commemorate Llywelyn ap Gruffydd. It was one of the various solidarity groups involved with promoting the history and heritage of Wales and its motto was 'no heritage no soul'.

Papurau Cymdeithas Cymry Durham,

 • NLW ex 2483.
 • file
 • 1966-2006.

Papurau, 1966-2006, gan gynnwys cofnodion cyfarfodydd, gohebiaeth, papurau ariannol, rhaglenni a phapurau amrywiol eraill yn ymwneud â'r gymdeithas. Bu Dr Lewis Davies (m. 2006), diweddar ŵr y rhoddwr, yn ysgrifennydd a thrysorydd y gymdeithas am nifer o flynyddoedd. = Papers of the Durham Welsh Society, 1966-2006, including minutes of meetings, correspondence, financial papers, programmes and various other papers, relating to the society. Dr Lewis Davies (d. 2006), the donor’s late husband, was secretary and treasurer of the society for many years.

Durham Welsh Society.

Papurau Cerddorion Ifanc Dyfed / Young Music Makers of Dyfed Papers,

 • NLW ex 2753.
 • file
 • 1998-2011.

Deunydd hyrwyddo, rhaglenni a phapurau eraill, 1998-2011, yn ymwneud â chystadleuaeth Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed a drefnir gan Cerddorion Ifanc Dyfed / Young Music Makers of Dyfed. = Advertising material, programmes and other papers relating to the Young Composer of Dyfed competition organised by Cerddorion Ifanc Dyfed / Young Music Makers of Dyfed.

Deuddeg emyn dôn gan John Harris, Drefach, Llanelli,

 • NLW Misc. Records 561.
 • file
 • 1927-1932.

Deuddeg emyn dôn gan John Harris, glöwr o Drefach, Llanelli, a dreuliodd ei flynyddoedd olaf yn ei gadair gornel yn diodde o fogfa'r glöwr. Mae geiriau'r cyfan ond un gan y rhoddwr, a geiriau'r llall gan y Parch. R. M. Rhys, Drefach. Rhaglenni Cyngerdd y Plant, Gŵyl Ddewi, yng Nghapel Esgairlas, Ffaldybrenin, 1927-1932, trefnydd Daniel Williams, Pantmaen, Cellan, hen ewythr i'r rhoddwr, gyda llythyron ynglŷn â'r cyngherddau at Daniel Williams oddi wrth Ben Davies, 'Glantegwen', B. Morgan, D. Lloyd Morgan a D. T. Owen, 1929-1930, a phenillion gan D. O. Jenkins a 'Glantegwen'. = Twelve hymn tunes by John Harris, a miner from Drefach, Llanelli, who spent his last years confined to his chair by silicosis. The words of eleven of them are by the donor, and the words of the other by the Rev. R. M. Rhys, Drefach. Programmes of St David's Day children's concerts held at Esgairlas Chapel, Ffaldybrenin, 1927-1932, organised by Daniel Williams, Pantmaen, Cellan, an old uncle of the donor, with letters concerning the concerts to Daniel Williams from Ben Davies, 'Glantegwen', B. Morgan, D. Lloyd Morgan and D. T. Owen, 1929-1930, and verses by D. O. Jenkins and 'Glantegwen'.

Eitemau yn ymwneud â'r Eglwys Gymraeg, Trafford Street, Farnworth,

 • NLW Misc. Records 551.
 • file
 • 1903-1905 and [1981].

Adroddiad blynyddol (printiedig) Eglwys Gymraeg (M.C.), Trafford Street, Farnworth, 1903; rhestr o enwau aelodau a'u cyfraniadau, 1905; rhestr gyffelyb, d.d.; a chopi llawysgrif, [1981], o anerchiad ar hanes yr eglwys a draddodwyd gan y rhoddwr. = Annual report (printed) of the Welsh Church (C. M.), Trafford Street, Farnworth, 1903; a list of members and their contributions, 1905; a similar list, n.d.; and a manuscript copy, [1981], of an address delivered by the donor on the history of the church.

Llythyrau Anthropos,

 • NLW MS 23888D.
 • file
 • 1931-1979 /

Oddeutu tri llythyr ar hugain, 1931-1934, oddi wrth y Parch. Robert David Rowland (Anthropos) at Helena Roberts (m. 1934), Porthmadog, awdur Dramau i Blant (Wrecsam, 1934) a cyfrannwr rheolaidd i Drysorfa'r Plant, a olygwyd gan Anthropos ar y pryd (ff. 1-58). = Some twenty-three letters, 1931-1934, in Welsh, from the Rev. Robert David Rowland (Anthropos) to Helena Roberts (d. 1934), Porthmadog, author of Dramau i Blant (Wrexham, 1934) and a regular contributor to Trysorfa'r Plant, then edited by Anthropos (ff. 1-58).
Mae nifer o'r llythyrau (ff. 3, 6, 29, 37-38, 47) yn cynnwys cerddi gan Anthropos. Ceir hefyd lythyr, 20 Rhagfyr 1934, oddi wrth Anthropos at Evelyn Roberts, chwaer Helena (ff. 60-61), ynghyd â gohebiaeth, 1979, rhwng Evelyn a'r Parch. John Roberts, Llanfwrog, mewn perthynas â pherfformiad yng Nghaernarfon o 'Y Gwr o'r Pentre Gwyn', pasiant yn seiliedig ar fywyd Anthropos (ff. 68-70). = Several of the letters (ff. 3, 6, 29, 37-38, 47) contain poetry by Anthropos. Also included is a letter, 20 December 1934, from Anthropos to Evelyn Roberts, Helena's sister (ff. 60-61), together with correspondence, 1979, between Evelyn and the Rev. John Roberts, Llanfwrog, relating to a performance in Caernarfon of 'Y Gwr o'r Pentre Gwyn', a pageant based on the life of Anthropos (ff. 68-70).

Anthropos, 1853?-1944.

Englynion yn llaw 'Hydd Cyfeiliog',

 • NLW ex 2707.
 • file
 • 1933.

Englynion gan 'Hydd Cyfeiliog' (David John Rees, ?1882-1969) a ysgrifennwyd mae'n debyg ar gyfer cystadleuaeth i gyfansoddi casgliad o ddeuddeg englyn nas cyhoeddwyd o'r blaen yn Eisteddfod Aberhosan, 19 Ionawr 1933, ynghyd â nodyn bywgraffyddol amdano.

Rees, David John.

Marwnad i'r diweddar Mrs E. Llewelyn,

 • NLW Facs 1059.
 • file
 • 2010 /

Copi o farwnad gan Myfyr Wyn i Mrs E. Llewelyn, priod Mr Rowland Llewelyn, Clungwyn, Blaenrhondda, a fu farw 24 Mai 1887 yn 64 mlwydd oed. Fe'i hargraffwyd gan I. Jones, Treherbert.

Myfyr Wyn, 1849-1900.

Papurau'r Parch. Abednego Jenkin,

 • NLW MS 16166D.
 • file
 • [1849x1866], 1958 /

Papurau, [1849x1866], a grewyd ac a grynhowyd gan y Parch. Abednego Jenkin (Jenkyn), yn bennaf tra'n weinidog ar eglwysi Annibynol Cana a Gibeon, ger Meidrim, sir Gaerfyrddin. = Papers, [1849x1866], created and acquired by the Rev. Abednego Jenkin (Jenkyn), mainly during his ministry at Cana and Gibeon Congregational Churches, near Meidrim, Carmarthenshire.
Maent yn cynnwys copi o hanes cynnar eglwys Cana gan James Thomas a Jonah Thomas, dau o sylfaenwyr yr achos, yn 1849 (ff. 1-2), ynghyd â nodiadau ychwanegol, 1958, yn llaw y rhoddwr, Dr T. J. Jenkin (f. 3); pum llythyr, 1852-1866, yn cynnwys llythyr a chylchlythyr, 1852, oddi wrth y Parch. Thomas Rees, awdur Hanes Eglwysi Annibynol Cymru (Liverpool, 1871-1891) (ff. 10-11). Ceir nodiadau pregethau gan Abednego Jenkin ar gefn y llythyrau. = They comprise a copy of the early history of Cana, compiled in 1849 by James Thomas and Jonah Thomas, two founders of the cause (ff. 1-2), with accompanying notes, 1958, by the donor, Dr T. J. Jenkin (f. 3); five letters, 1852-1866, including a letter and circular letter, 1852, from the Rev. Thomas Rees, author of Hanes Eglwysi Annibynol Cymru (Liverpool, 1871-1891) (ff. 10-11). Sermon notes of Abednego Jenkin are on the dorse of the letters.

Jenkin, Abednego.

Pregethau,

 • NLW MS 16126B.
 • file
 • 1812-1819 /

Pregethau, 1812-1819, gan, ac yn llaw, y Parch. Joshua Watkins, gweinidog Penuel, Eglwys y Bedyddwyr, Caerfyrddin. Mae mynegai i'r pregethau ar ddechrau'r gyfrol. = Sermons, 1812-1819, by, and in the hand of, the Rev. Joshua Watkins, minister of Penuel Baptist Church, Carmarthen. An index to the sermons appears at the beginning of the volume.

Watkins, J. (Joshua) 1769 or 70-1841

Results 1 to 20 of 246