Showing 20 results

Archival description
Plaid Cymru
Advanced search options
Print preview View:

Papurau Cynog Dafis,

 • GB 0210 CYNFIS
 • fonds
 • 1934-2007

Papurau Cynog Dafis, yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol,1964-1973, ffeiliau yn ymwneud ag addysg, 1961-1982, ffeiliau yn ymwneud â chynghrair Plaid Cymru/Y Blaid Werdd yng Ngheredigion, 1991-1997, papurau, 1996-1997, yn ymwneud ag etholiad cyffredinol 1997, areithiau, ymgyrch llywyddiaeth Plaid Cymru ac etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2007 = Papers of Cynog Dafis, including general correspondence, 1964-1973, files relating to education, 1961-1982, files relating to the Plaid Cymru / Green Party alliance in Ceredigion, 1991-1997, papers relating to the 1997 general election, 1996-1997, speeches, campaign for the role of President of Plaid Cymru and the National Assembly for Wales election 2007.

Derbyniwyd papurau ychwanegol sydd dal heb eu catalogio = Addition papers received remain uncatalogued.

Dafis, Cynog, 1938-

Papurau Kate Roberts

 • GB 0210 KATERTS
 • Fonds
 • 1898-1985

Papurau Kate Roberts, 1866-1985, papurau llenyddol a gohebiaeth yn bennaf, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Saunders Lewis, 1923-1985 (a gyhoeddwyd yn Annwyl Kate, Annwyl Saunders, gol. gan Dafydd Ifans (Aberystwyth, 1992)), ac oddi wrth ei gŵr Morris T. Williams; gohebiaeth yn ymwneud â gwahanol aelodau o deulu Kate Roberts, 1911-1977; cardiau cyfarch, 1910-1985; darlithoedd,1914-[c. 1975]; papurau'r teulu, 1950-1985; dramâu, 1931-1969; dyddiaduron, 1939, 1944 a 1978-1983, drafftiau nofelau a storiâu byrion a phapurau'n ymwneud â chyfieithu rhai ohonynt i'r Saesneg; erthyglau a nodiadau cyffredinol, [c. 1937]-1974; erthyglau a nodiadau ar lenyddiaeth,1917-1973; cyfrifon Gwasg Gee, 1934-1953; papurau'n ymwneud ag Ysgol Gymraeg Dinbych, 1958-1964; nodiadau ysgol a choleg, 1904-1913; eitemau printiedig, 1898-1988; a phapurau Gwasg Aberystwyth, 1942-1944. Mae'r archif hefyd yn cynnwys grwpiau helaeth o bapurau Morris T. Williams a'u cyfaill E. Prosser Rhys. = Papers of Kate Roberts, 1866-1985, mainly literary papers and correspondence, including letters from Saunders Lewis, 1923-1985 (published in Annwyl Kate, Annwyl Saunders, ed. by Dafydd Ifans (Aberystwyth, 1992)), and from her husband Morris T. Williams; correspondence relating to various members of Kate Roberts's family, 1911-1977; greetings cards, 1910-1985; lectures, 1914-[c. 1975]; family papers, 1950-1985; plays, 1931-1969; diaries, 1939, 1944 and 1978-1983, drafts of novels and short stories and papers concerning the translation of some of them into English; articles and general notes, [c. 1937]-1974; articles and notes on literature, 1917-1973; Gwasg Gee accounts, 1934-1953; papers relating to the Welsh School at Denbigh, 1958-1964; school and college notes, 1904-1913; printed items, 1898-1988; and Aberystwyth Press papers, 1942-1944. The archive also includes extensive groups of the papers of Morris T. Williams and of their friend E. Prosser Rhys.

Roberts, Kate, 1891-1985

Dyddiadur,

Llyfr nodiadau, 1957-1976, yn eiddo i T. Llew Jones, a ddefnyddiwyd yn achlysurol fel dyddiadur rhwng Tachwedd 1957 a Mawrth 1963 (ff. 1-61), gyda chofnodion unigol ar gyfer 16 Mehefin 1971 a 16 Hydref 1976 (ff. 61 verso-66). Ceir adroddiad, Chwefror-Mawrth 1963, o restiad ac erlyniad Emyr Llewelyn, a gyhuddwyd o danio ffrwydryn yng Nghwm Tryweryn, Bala (ff. 50 verso-61, 63). = Notebook, 1957-1976, of T. Llew Jones, used sporadically as a diary between November 1957 and March 1963 (ff. 1-61), with single entries for 16 June 1971 and 16 October 1976 (ff. 61 verso-66). Included is an account, February-March 1963, of the arrest and prosecution of Emyr Llewelyn, accused of causing an explosion at Cwm Tryweryn, Bala (ff. 50 verso-61, 63).
Cynhwysa'r gyfrol gyfeiriadau at Waldo Williams (ff. 2-45 verso passim), a'i gystudd olaf a'i farwolaeth (ff. 61 verso-64), Gwenallt (ff. 6, 52 verso), Proinsias Mac Cana (f. 6 recto-verso), Saunders Lewis (ff. 7 recto-verso), Alun Cilie (ff. 15, 20 verso, 38 verso, 64 verso-65), Cassie Davies (f. 17), Dic Jones (ff. 20 verso, 22), John Alun Jones (ff. 22, 52 verso, 54), W. Rhys Nicholas (ff. 22, 60 verso), Euros Bowen (ff. 29 verso-30 verso), Bobi Jones (ff. 31, 52 verso), Dilwen M. Evans (f. 32 recto-verso), Dewi Emrys (f. 41 verso), W. R. P. George (ff. 51, 58), Gwilym Tudur (f. 56 verso-57), ac Elwyn Jones (ff. 59 verso-60 verso); ceir cyfeiriadau hefyd at gystadlaethau'r Gadair yn Eisteddfodau Cenedlaethol Glyn Ebwy, 1958 (ff. 3 verso-4, 9, 31 verso, 33 verso-36), a Chaernarfon, 1959 (ff. 39 verso-40 verso), sinema symudol yn Nhregroes (ff. 4 verso-5), Cymdeithas Lyfrau Ceredigion (f. 13 recto-verso), cyfarfod Plaid Cymru yn Aberaeron (f. 16 recto-verso), cyfarfod yr Urdd yn Llandysul (f. 17 verso), a barddoniaeth Gymraeg (ff. 29 verso-31).

T. Llew Jones.

Huw T. Edwards Papers

 • GB 0210 HUWRDS
 • Fonds
 • 1894-1974 (accumulated [c. 1923]-1974)

Letters addressed to Huw T. Edwards, 1929-1970, and carbon copies of letters sent by him, 1945-1969, concerning politics, literature, and the Council for Wales and Monmouthshire, including letters to and from political figures in the Labour Party and Plaid Cymru, and Welsh literary figures; pocket diaries, 1929-1968; minute books of the North Wales Labour Federation, 1923-1930; reports and memoranda concerning the activities of the Council for Wales and Monmouthshire, political life in North Wales, and the activities of TWW, 1935-1966; press cuttings relating to Edwards' political career and the activities of the Council for Wales and Monmouthshire, 1930-1968; illuminated addresses and distinctions presented to him, 1933-1969; miscellaneous printed items, 1912-1967; poems by him, 1950-1958; and other personal papers, 1926-1967; and acquired papers, notably letters from Sir Owen M. Edwards to Hughes and Son, Wrexham, printers, 1894-1895.

Edwards, Huw T. (Huw Thomas), 1892-1970

Prof. Dafydd Jenkins Papers,

 • GB 0210 DAFINS
 • Fonds
 • 1935-1997 /

Research and personal papers of Dafydd Jenkins, comprising correspondence, drafts and other papers relating to his articles and books, [1937]-1997; correspondence, 1935-1989, on subjects including legal and academic matters, 1972-1991, evening classes given by DJ on agricultural subjects, 1944-1957, the New Welsh Language Act Campaign, 1983-1987, broadcasting, 1950-1963, and publishing, 1942-1989; papers concerning the Welsh language, 1972-1992; papers, 1938-1939, relating to the Welsh Language Petition, including circulars and newsletters; papers relating to British Legal History Conferences, 1971-1995, and International Congresses of Celtic Studies, 1967-1975; correspondence, minutes and other papers relating to organisations including Plaid Cymru, the National Eisteddfod, Undeb Cymru Fydd, the Sociological Group of the Church in Wales and the Milk and Dairies Tribunal for Wales, 1947-1979; ecumenical papers relating to Siloh Calvinist Methodist Chapel, Aberystwyth, 1958-1970; miscellaneous papers relating to various associations, societies, and organizations, 1969-1996; printed material relating to Plaid Cymru and Denmark, 1938-1970.

Jenkins, Dafydd

Etholiadau,

Llyfr cyfrifon Cangen Plaid Cymru, Abertawe, 1960-1964, a llyfrau nodiadau yn ymwneud â threfniadau etholiadau lleol yn ardal Abertawe, 1967-1972.

Papurau Ieuan Wyn Jones,

 • GB 0210 IEUWYN
 • fonds
 • 1984-2000

Papurau gwleidyddol, 1984-2001, Ieuan Wyn Jones, y mwyafrif helaeth ohonynt o'r cyfnod pan gynrychiolai Ynys Môn fel Aelod Seneddol, gan gynnwys gohebiaeth am bynciau penodol ac hefyd gydag etholwyr, gyda nodiadau.

Jones, Ieuan Wyn

Papurau Tegwen Clee,

 • GB 0210 TEGLEE
 • fonds
 • 1928-1967 /

Papurau Tegwen Clee,1928-1967, yn cynnwys cyfrifon Plaid Cymru,1928-1943; llyfrau nodiadau,1928-1958; torion papur newydd yn ymwneud â Phlaid Cymru,1929-1949, a deunydd printiedig yn ymwneud â Phlaid Cymru a Llosgi'r Ysgol Fomio yn Llŷn,1934-1958 = Papers of Tegwen Clee, 1928-1967, including Plaid Cymru accounts, 1928-1943; note books, 1928-1958; newspaper cuttings relating to Plaid Cymru, 1929-1949; and printed material relating to Plaid Cymru and the Bombing School Fire at Lleyn, 1934-1958.

Clee, Tegwen, 1901-1965

Papurau Rachel Mary Davies,

 • GB 0210 RACIES
 • fonds
 • 1923-1992 /

Papurau Rachel Mary Davies, 1923-1992, yn cynnwys papurau'n ymwneud â Phlaid Cymru,1938-1985; deunydd printiedig a llyfrau, 1923-1992, gan gynnwys cyhoeddiadau Plaid Cymru, 1950-1966; a gohebiaeth â Waldo Williams,1958-1967, yn cynnwys englynion anghyhoeddedig. = Papers of Rachel Mary Davies, 1923-1992, including papers relating to Plaid Cymru, 1938-1985; printed matter and books, 1923-1992, including Plaid Cymru publications, 1950-1966; and correspondence with Waldo Williams, 1958-1967, including unpublished englynion.

Davies, Rachel Mary, (of Swansea), 1911-1996

Letters,

Letters received by Harri Webb, May 1956-Oct. 1963, together with two copies of letters sent by him. Included are letters from several prominent members of Plaid Cymru, particularly Gwynfor Evans (6), 1 Oct. 1962-2 April [1963]; Emrys Roberts (4), 10 Oct. [1962]-[1963]; and Elwyn Roberts (11), 13 Sept. 1962-21 March 1963. Also included are letters from Wendy Wood, Leader of 'The Scottish Patriots', 16 Aug. 1962; Alun Pugh, 3 Sept. 1962; and Ceinwen H. Thomas, 1 Nov. 1962; as well as copies of letters from six applicants for the Dr Noelle Davies Scholarship, May 1963.

Godfrey Lee Papers,

 • GB 0210 GODLEE
 • Fonds
 • 1968-1988 /

Political correspondence and papers accumulated by Godfrey Lee, 1968-1988, relating to Plaid Cymru activities in Newport, 1968-1978, Plaid Cymru's Montgomeryshire branch, 1977-1988, and Welshpool branch, 1978-1980; the work of Gwent Regional Council [of Plaid Cymru], 1969-1977; together with Plaid Cymru Conference Programmes, 1969-1988; and literature concerning the Merthyr Tydfil by-election, 1972.

Lee, Godfrey, 1951-

Papurau J. E. Daniel,

 • NLW MS 23870E.
 • file
 • 1905, 1939-1945.

Papurau, 1905-1945, yng Nghymraeg a Saesneg, fu'n eiddo i'r Athro John Edward Daniel, yn ymwneud â'i weithgareddau gwleidyddol gyda Plaid Cymru. = Papers, 1905-1945, in Welsh and English, of Professor John Edward Daniel, relating mostly to his political activities with Plaid Cymru.
Maent yn cynnwys llythyrau oddi wrth Compton Mackenzie, 8 Hydref 1939 (f. 1), Gwynfor Evans, 25 Tachwedd 1945 (f. 14), a William George, 20 Mehefin 1945 (f. 5), ynghyd â nodiadau gan George ar gyfer araith yn cefnogi Daniel fel ymgeisydd dros Blaid Cymru ym Mwrdeisdrefi Caernarfon yn etholiad 1945 (ff. 6-13). Hefyd yn y casgliad ceir papur enwebu Saunders Lewis yn is-etholiad Prifysgol Cymru, 1943 (f. 4); teipysgrif 'Memorandwm i Bwyllgor Heddwch y Blaid Genedlaethol' gan D. Gwenallt Jones, [c. 1939] (ff. 15-32, diwedd ar goll); a dau eitem o ohebiaeth deuluol, 1905 a [d.d.] (ff. 33-34). = They include letters from Compton Mackenzie, 8 October 1939 (f. 1), Gwynfor Evans, 25 November 1945 (f. 14), and William George, 20 June 1945 (f. 5), together with autograph notes for a speech by the latter in support of Daniel's candidacy for Plaid Cymru in Carnarvon Boroughs in the 1945 General Election (ff. 6-13). Also in the collection are nomination paper of Saunders Lewis in the University of Wales by-election, 1943 (f. 4); a typescript 'Memorandwm i Bwyllgor Heddwch y Blaid Genedlaethol' by D. Gwenallt Jones, [c. 1939] (ff. 15-32, end lacking); and two items of family correspondence, 1905 and [n.d.] (ff. 33-34).

Llythyrau,

 • NLW MS 23430D.
 • File
 • 1929-1936 /

Seven letters, 1929-36, from Saunders Lewis to Tegwen M. Clee, afterwards Morris, mainly relating to the Welsh Nationalist Party, together with a draft article, 'Merched Llydaw' by Tegwen Clee, and other related papers, 1929-1931.

Lewis, Saunders, 1893-1985.

Etholiadau,

Anerchiadau etholiadol J. Gwyn Griffiths pan fu’n ymgeisydd ar ran Plaid Cymru yn etholiadau cyffredinol 1959 a 1964 (Etholaeth Gŵyr), etholiad trefol Abertawe, 1969, ac etholiad dinesig Abertawe, 1970, ynghyd â thorion o'r wasg.

Selwyn Jones Papers,

 • GB 0210 SELNES
 • Fonds
 • 1774-1983 /

The papers include correspondence on musical topics, 1929-1981; biographical material on various Welsh musicians; facsimiles of letters, 1953-1978, from Cyril Jenkins to Selwyn Jones; papers reflecting Selwyn Jones's journalism activities, 1934-1980; the Welsh National Theatre, Llangollen, 1933-1940; Plaid Cymru, 1933-1960, Urdd Gobaith Cymru, 1959-1978, Undeb Cymru Fydd, 1942-1966, Urdd Siarad Cymraeg, 1966-1968; the Parliament for Wales Campaign, 1954-1955; the Workers' Educational Association, 1927-1968, Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru, 1946-1959; Maes-yr-Haf Educational Settlement, Trealaw, Rhondda, 1930-1948; the Welsh Books Council, 1965-1979; Cymdeithas Lyfrau Aberdare, 1957-1975; the National Eisteddfod, 1928-1980; Llangollen International Eisteddfod, 1946-1979; London Welsh Association, 1938-1959, Honourable Society of Cymmrodorion and Cymdeithas Cymmrodorion Aberdare, 1966-1972; Trerhondda Young People's Guild, 1919-1926; Cynon Valley Historical Society, 1972-1980 and translations of Chinese children's books into Welsh, with English versions; biographical materials of Welsh musicians; translated scripts, 1934-1936; University of Wales Council of Music, 1939-1946; Workers' Music Association, 1944-1973; Welsh Federation of Music and Arts Clubs, 1945-1951; Welsh National Opera, 1951-1960; Cymdeithas Cerddorion Cymraeg, 1976-1979; newspaper cuttings of 1940s-1960s; personal memorabilia, miscellaneous papers and general correspondence, 1889-1983, including those of his father; photocopies of letters at the Welsh Music Information Centre, 1934-1973, other corrrespondence, draft press articles, financial papers, 1935-1960, and miscellaneous papers, c. 1860s-1974.

Jones, Selwyn, 1906-1981.

Plaid Cymru pamphlets and leaflets,

Material concerning Plaid Cymru, 1955-1963, some of which may have been used by him in his work as editor of the Welsh Nation, including a booklet about the history of the Party entitled 1925-1955: Cychwyn Plaid Cymru, 1952; a booklet entitled 'The Durham Miners', [1962]; election leaflets, 1963; and a copy of a circular about Owain Glyndŵr, [1963].

Etholiad Cyffredinol 1945

Mae'r ffeil yn cynnwys copi llawysgrif o araith Saesneg gan Bebb, a oedd yn sefyll fel ymgeisydd Plaid Cymru yn sir Gaernarfon, ar hunanlywodraeth i Gymru a chopi o'i anerchiad etholiadol a yrrwyd at etholwyr sir Gaernarfon yn ystod yr ymgyrch.

Etholiadau,

Llythyrau at y wasg a ysgrifennwyd ganddo fel Swyddog y Wasg, Plaid Cymru, a thorion (Chwefror 1974) o'r South Wales Evening Post yn bennaf, 1973-1974, yn ymwneud ag etholaeth Gorllewin Abertawe yn y cyfnod yn arwain at Etholiad Cyffredinol 1974.

Cliff Bere Papers,

 • GB 0210 CLIERE
 • Fonds
 • 1933-1998 /

Welsh Republican Movement and Plaid Cymru papers collected by Cliff Bere, 1940-1973, including correspondence, [c. 1947]-1965; membership forms and subscriptions, [c. 1948]-1957; constitution, meetings and reports, 1949-1952; newspaper cuttings, 1949-1991; political and personal correspondence, 1933-1997; papers relating to Plaid Cymru, [c. 1949]-1996, including the Parliament for Wales Campaign, Cymdeithas yr Iaith (Welsh Language Society) campaign for bilingual road signs, 1971; 'Cofiwn', the National Commemoration Association, 1976-1987; the Welsh Socialist Republican Movement (Mudiad Gweriniaethol Sosialaidd Cymru) 1975-1985; Cymdeithas Cyfamod y Cymry Rhydd (the Society of the Covenant of the Free Welsh) 1986-1994; Cardiff City Planning Department, 1965-1982; Harri Webb papers, 1949-1996; Eurig ap Gwilym [d. 1988], 1976-1988; papers relating to holiday homes arson campaign and Bere's arrest, 1980-1982; Yr Undeb Celtaidd /The Celtic League, 1988-1993; the Free Wales Army, 1993-1998; unpublished drafts of articles, 1934-1996; various journals and pamphlets, [c. 1946]-1976; newspapers cuttings, 1946-1997; undated translations of pamphlets published by the National Museum of Wales; papers, 1984-1998, relating to his publications, and other printed ephemera, 1935-1956.

Bere, Cliff, 1915-1997

Papurau Dafydd Orwig,

 • GB 0210 DAFORWIG
 • fonds
 • [c.1890s]-1995 /

Papurau, [c.1890au]-1995, a gasglwyd gan Dafydd Orwig, yn ymwneud yn bennaf â Phlaid Cymru, yn cynnwys deunydd yn ymwneud â chenedligrwydd, diwylliant, gwleidyddiaeth ac economeg Cymru, yn eu plith amrywiaeth o adroddiadau, datganiadau a chyhoeddiadau Plaid Cymru, 1958-1995, a hefyd peth ddeunydd yn ymwneud â'r Alban ac Iwerddon. = Papers,[c.1890s]-1995, collected by Dafydd Orwig, relating mainly to Plaid Cymru, and comprising material relating to nationality, culture, politics and economics in Wales, including a variety of Plaid Cymru reports, manifestos and publications, 1958-1995, and also some material relating to Scotland and Ireland.

Orwig, Dafydd.