Showing 47 results

Archival description
Only top-level descriptions file
Print preview View:

Ysgrifau a cherddi amrywiol

 • NLW Facs 983
 • file
 • 1928-1966

Llungopi o ddau draethawd mewn llawysgrif ar bynciau cerddorol o bosibl ar gyfer Cerddoriaeth Cymru, y naill yn dwyn y teitl 'Yr ymdaith gerddorol' gan Ben Bowen Thomas a'r llall yn dwyn y teitl 'Ceisio dysgu' gan Kate Roberts.Yn ogystal, mae copi o gerdd mewn llawysgrif gan Nansi Richards, a gyflwynwyd i'r Faner o bosibl, ynghyd â mân bethau yn ymwneud yn bennaf â Chymry Llundain megis bwydlen cinio Cymdeithas Ceredigion Llundain 1928.

Thomas, Ben Bowen, 1899-1977

Hanes Eglwys y Boro, Llundain

 • NLW Facs 988
 • file
 • 2004

Casgliad o lungopïau o ysgrifau ar Eglwys Annibynnol y Boro, Llundain a rhai o'i phobl, wedi eu dwyn ynghyd gan Mrs Morfudd Jenkins, South Harrow, Mai 2004.

Pregethau'r Parch. William Harris, Heolyfelin,

 • NLW MS 16266B.
 • file
 • [?19 gan., hwyr] /

Llyfr nodiadau (ff. i, 1-97) a dalennau heb eu rhwymo (ff. 98-140) yn cynnwys pum pregeth, [?19 gan., hwyr], ar y Testament Newydd yn llaw'r Parch. William Harris, gweinidog capel y Bedyddwyr Heolyfelin, Aberdâr, Morgannwg. = A notebook (ff. i, 1-97) and unbound leaves (ff. 98-140) containing five autograph sermons on the New Testament, [?late 19 cent.], by the Rev. William Harris, minister of Heolyfelin Baptist Church, Aberdare, Glamorgan.

Harris, W. (William), 1830-1911.

Dylanwad y Meddwl ar Weithrediadau y Corph,

 • NLW MS 16345D.
 • file
 • 1883 /

Llawysgrif yn dwyn y teitl 'Traethawd ar Ddylanwad y Meddwl ar Weithrediadau y Corph' a gyflwynwyd dan y ffugenw 'Myfyr' yn Eisteddfod Annibynwyr Ffestiniog Nadolig 1883. = A manuscript essay entitled 'Traethawd ar Ddylanwad y Meddwl ar Weithrediadau y Corph' submitted under the pseudonym 'Myfyr' for competition at the Congregational Eisteddfod at Ffestiniog, Christmas 1883.
Rhennir y traethawd yn un bennod ar ddeg (ff. 2-65) a cheir ynddi gyfeiriadau at ffigurau nodedig, gan gynnwys athronwyr o'r oes Glasurol hyd y bedwaredd ganrif ar bymtheg; mae yna restr cynnwys ar f. 1. Gwyddys i dri ymgeisydd roi cynnig ar y gystadleuaeth ac i John Jones, Meirion House, Tanygrisiau, ennill y wobr (gw. Y Dydd, 4 Ionawr 1884, t. 7), ond methwyd darganfod ai ef oedd 'Myfyr'. = The essay consists of eleven chapters (ff. 2-65) and contains references to notable figures including philosophers from the Classical period to the nineteenth century; a list of contents is on f. 1. It is known that three entrants attempted the essay and that the prize was won by John Jones, Meirion House, Tanygrisiau (see Y Dydd, 4 January 1884, p. 7), but it has not been possible to ascertain if he was 'Myfyr'.

'Myfyr'.

Hanes Eglwys Seion, Ynysgalch, Porthmadog,

 • NLW MS 16367B.
 • file
 • 1938.

Copi o adroddiad blynyddol Eglwys Seion y Bedyddwyr (Eglwys Ynysgalch), Porthmadog, am y flwyddyn 1938 (ff. i, 1-12), yn cynnwys hanes yr achos gan T. Bassett ac E. Gwaenog Rees (ff. 2 verso-8), gyda nodiadau, [?1938], yn llaw L. R. Jones, ysgrifennydd y capel o 1883 i 1901 (ff. 4 verso-5 verso). Ceir hefyd ddalennau ychwanegol o nodiadau ar hanes yr achos gan Jones, [?1938] (ff. 13-16). = A copy of the annual report of Seion Baptist Church (Ynysgalch Church), Porthmadog, for the year 1938 (ff. i, 1-12), containing a history of the chapel by T. Bassett and E. Gwaenog Rees (ff. 2 verso-8), with manuscript notes, [?1938], by L. R. Jones, chapel secretary from 1883 to 1901 (ff. 4 verso-5 verso). Also included is a further set of notes by Jones on the chapel's history, [?1938] (ff. 13-16).

Cofnodion seiadau Capel Bethel, Bala,

 • NLW MS 16371B.
 • file
 • 1835-1850.

Llyfr cofnodion seiadau Capel Bethel (M.C.), Bala, sir Feirionnydd (Capel Tegid yn ddiweddarach), Ionawr 1839-Medi 1841 (ff. 22-102), Chwefror 1844 (ff. 102 verso-105) a Hydref-Rhagfyr 1850 (ff. 105-108). = Minute book of seiat (society) meetings at Bethel Calvinistic Methodist Chapel, Bala, Merioneth (later Capel Tegid), January 1839-September 1841 (ff. 22-102), February 1844 (ff. 102 verso-105) and October-December 1850 (ff. 105-108).
Ceir hefyd restri o ymrwymiadau pregethu ar gyfer amryw deithiau pregethu yn Nwyrain sir Feirionnydd yn bennaf, 1835-1838 (ff. ii verso, 1-21); rhestr, Medi 1841, o aelodau'r Cymdeithas Diweirdeb (ff. 131 verso-137, testun â'i wyneb i waered); ac ychydig gofnodion eraill (ff. 137 verso-140). = Also included are lists of preaching engagements for various preaching tours, mostly in Eastern Merioneth, 1835-1838 (ff. ii verso, 1-21); a list, September 1841, of members of the Chastity Society (ff. 131 verso-137, inverted text); and a few other memoranda (ff. 137 verso-140).

Ysgrifau Robert Ellis, Ysgoldy,

 • NLW MS 16379D.
 • file
 • [1850au]-1897.

Cyfrol yn llaw'r Parch. Robert Ellis, Ysgoldy, Llanddeiniolen, sir Gaernarfon [1850au]-1881, sy'n cynnwys cofnodion hunangofiannol ac ysgrifau eraill. = A volume in the hand of the Rev. Robert Ellis of Ysgoldy, Llanddeiniolen, Caernarvonshire [1870s]-1881, containing autobiographical memoranda and other writings.
Ceir yn y gyfrol gofnodion hunangofiannol a theuluol (ff. i verso, 1 recto-verso, 2 verso, 5 recto-verso, 9-11, 27 verso-28 verso, 32 verso-33, 47-48 verso, 50 verso-51 a 172-177 verso (testun â'i wyneb i waered)), detholion o'i ddyddiaduron am 1853-1864 (ff. 151 verso-171 verso, testun â'i wyneb i waered), darnau ar hanes plwyf Llanddeiniolen (ff. 51 verso-66), ac ysgrifau yn ymwneud yn fras a diwinyddiaeth, gweinyddiaeth a diwylliant y Methodistiaid Calfinaidd, rhai ohonynt wedi eu cyhoeddi yn Y Drysorfa (ff. 1 verso-2, 3-4 verso, 6-8 verso, 11 verso-27, 29-32, 33 verso-42, 42-43 (testun â'i wyneb i waered), 43 verso-46 verso, 49-50 a 178-182 (testun â'i wyneb i waered)). Rhoddwyd eitemau rhydd o fewn y gyfrol, gan gynnwys torion o'r wasg, 1895-1897, mewn amlen archifol (4 ff.). Cyhoeddwyd rhannau o gynnwys y llawysgrif yn Cofiant a Gweithiau y Parch. Robert Ellis, Ysgoldy, gol. gan y Parch John Owen Jones (Caernarfon, 1883). = The volume includes autobiographical and family memoranda (ff. i verso, 1 recto-verso, 2 verso, 5 recto-verso, 9-11, 27 verso-28 verso, 32 verso-33, 47-48 verso, 50 verso-51 and 172-177 verso (inverted text)), extracts from his diaries for 1853-1864 (ff. 151 verso-171 verso, inverted text), pieces relating to the history of Llanddeiniolen (ff. 51 verso-66), and articles broadly concerning Calvinistic Methodist theology, administration and culture, some published in Y Drysorfa (ff. 1 verso-2, 3-4 verso, 6-8 verso, 11 verso-27, 29-32, 33 verso-42, 42-43 (inverted text), 43 verso-46 verso, 49-50 and 178-182 (inverted text)). Items found loose within the volume, including press cuttings, 1895-1897, have been placed in an archival envelope (4 ff.). Some of the manuscript's contents were published in Cofiant a Gweithiau y Parch. Robert Ellis, Ysgoldy, ed. by the Rev. John Owen Jones (Caernarfon, 1883).

Ellis, Robert, 1808-1881

Clustnodau defaid sir Gaernarfon,

 • NLW MS 16479A.
 • file
 • [19 gan., ail ½].

Llyfr nodiadau, [19 gan., ail ½], mewn llaw anhysbys, yn cofnodi tua saith cant o glustnodau defaid o blwyfi Llanllechid, Llanbeblig, Bettws, Beddgelert, Llanddeiniolen, Capel Curig, Dolwyddelen, Bryncir a Dolbenmaen, sir Gaernarfon. = Notebook, [19 cent., second ½], in an unidentified hand, recording some seven hundred sheep ear-marks from the parishes of Llanllechid, Llanbeblig, Bettws, Beddgelert, Llanddeiniolen, Capel Curig, Dolwyddelen, Bryncir and Dolbenmaen, Caernarvonshire.

Dyddiadur,

 • NLW MS 16633A.
 • file
 • 1840 /

Copi o Almanac am 1840…, gol. gan John William Thomas (Llanrwst, [1839]), gyda chofnodion dyddiadur, Ionawr-Rhagfyr 1840 (gyda bylchau), gan Thomas Richard, [Ty'ncoed, Lledrod, Ceredigion], yn cofnodi yn bennaf cyfarfodydd crefyddol (ff. 10-39 passim). = A copy of Almanac am 1840…, ed. by John William Thomas (Llanrwst, [1839]), with brief diary entries, January-December 1840 (with gaps), by Thomas Richard, [Ty'ncoed, Lledrod, Cardiganshire], mainly recording religious meetings (ff. 10-39 passim).
Ceir cyfeiriadau hefyd at weithio ar y cynhaeaf yn ardal Weobley, swydd Henffordd (ff. 27 verso-28, 29 verso), a chyfrifon parthed ei waith fel saer celfi (f. 20). = Thre are also references to his work on the harvest in the Weobley area, Herefordshire (ff. 27 verso-28, 29 verso), and accounts relating to work as a cabinet maker (f. 20).

Richard, Thomas, active 1840.

Cofrestr aelodau Capel Seion, Treforris,

 • NLW MS 16640B.
 • file
 • 1888-1900 /

Llyfr cofrestr aelodau Eglwys y Bedyddwyr yn Seion, Treforris, 1888-1900, yn llaw'r Parch. R[obert] Roberts (Meinydd) (ff. 1 verso-45). = A register of members of Seion Baptist Church, Morriston, 1888-1900, in the hand of the Rev. Robert Roberts (Meinydd) (ff. 1 verso-45).
Ceir yn y gyfrol hefyd ambell i nodyn personol neu swyddogol gan Meinydd (ff. 1, 90 verso, 93 verso-95 verso, a thu mewn i'r cloriau). = The volume also includes a few personal and official memoranda by Meinydd (ff. 1, 90 verso, 93 verso-95 verso, and inside the covers).

Roberts, R. (Robert), Meinydd, 1842-1900.

Meddyginiaeth a iechyd : Nodiadau,

 • NLW MS 16648A.
 • file
 • [19 gan., canol].

Llyfr nodiadau, [18 gan., canol], yn cynnwys meddyginiaethau a ryseitiau meddyginiaethol, ynghyd â detholiadau a nodiadau yn bennaf yn ymwneud â phynciau meddygol, iechyd a gwyddoniaeth. Ymddengys fel pe bai'r awdur wedi nodi darganfyddiadau meddygol a wnaed ganddo ef ei hun ar ff. 66 verso-7. = A notebook, [mid-19 cent.], containing remedies and medical recipes, together with notes and extracts mainly on medical topics, general health and science. It appears that the author has noted his own medical discoveries on ff. 66 verso-7.

Hanes plwyf Llandderfel

 • NLW MS 16666E.
 • file
 • [1830au, hwyr]-1916

Cyfrol, [1830au, hwyr]-1916 (dyfrnod 1827), sy'n cynnwys adysgrif o'r rhestr degwm ar gyfer Llandderfel, sir Feirionnydd (ond yn hepgor manylion tirfeddianwyr a thenantiaid), [1830au, hwyr] (ff. 2-13), yn ogystal â nodiadau, [20 gan., cynnar], yn llaw Charles Jones, Llandderfel, ar hanes y plwyf (ff. 13 verso-28, 78 verso-79), a cherddi, 1913-1916 (ff. 1, 78, 79-80, 81 recto-verso a thu mewn i'r clawr ôl). = A volume, [late 1830s]-1916 (watermark 1827), containing a transcript of the tithe apportionment for Llandderfel, Merioneth (but omitting details of landowners and tenants), [late 1830s] (ff. 2-13), along with notes, [early 20 cent.], in the hand of Charles Jones, Llandderfel, on the history of the parish (ff. 13 verso-28, 78 verso-79), and poetry, 1913-1916 (ff. 1, 13 verso, 77 verso-78, 79-80, 81 recto-verso and inside back cover).
Cynhwysa'r nodiadau restr o ffermydd a bythynnod Llandderfel a Llanfor (ff. 13 verso, 14 verso-20), ac ysgrifau ar deulu'r Llwydiaid, Pale (ff. 21 verso-22), teulu John Davies, Vronhaulog [Fronheulog] (ff. 22 verso-23 verso, 27-28 verso), Dafydd Edwards, Tyisa (ff. 24-26), a theulu Charles Jones (f. 26 verso). Rhoddwyd ychydig o eitemau rhydd mewn amlen archifol (ff. i, 82-86). = The notes include list of farms and cottages in the parishes of Llandderfel and Llanfor (ff. 13 verso, 14 verso-20), memoirs on the Llwyd family of Palé (ff. 21 verso-22), the family of John Davies, Vronhaulog [Fronheulog] (ff. 22 verso-23 verso, 27-28 verso), Dafydd Edwards, Tyisa (ff. 24-26), and Charles Jones's family (f. 26 verso). A few loose items have been placed in an archival envelope (ff. i, 82-86).

Jones, Charles, 1831-1917.

'Yr Aipht' : : Pryddest,

 • NLW MS 16674D.
 • file
 • [1884x1898] /

Pryddest yn dwyn y teitl 'Yr Aipht' gan ac yn llaw Edward Ffoulkes, sef yr ymgais fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl, 1884, ynghyd â drafftiau o'r un gwaith a thystysgrif enillydd; llythyr, dyddiedig 12 Ebrill 1885, oddi wrth Edward Ffoulkes at Alfred, Arglwydd Tennyson, ynghyd ag ateb Tennyson, dyddiedig 15 Ebrill 1885, a llythyr, dyddiedig 17 Hydref 1885, oddi wrth y Parch. Henry Griffith, Ventnor, Ynys Wyth at Edward Ffoulkes, ynghyd ag ateb Ffoulkes, dyddiedig 24 Hydref 1885; anerchiadau yn llaw Edward Ffoulkes ar '[William] Wordsworth' (i'w draddodi yng Nghymdeithas Lenyddol Moriah, Caernarfon, d.d.), ar 'Eben Fardd' [Ebenezer Thomas] (i'w draddodi yng Nghymdeithas Genedlaethol Gymreig Lerpwl, 10 Chwefror 1891, ynghyd â thoriad o'r Cymro, dyddiedig 5 Chwefror 1891, yn cyfeirio at y digwyddiad), ac ar 'Dadblygiad' (i'w draddodi yng Nghymdeithas Lenyddol Capel Coch, Llanberis, 26 Ionawr 1898) = An autograph pryddest entitled 'Yr Aipht' by Edward Ffoulkes, the winning entry in the National Eisteddfod held at Liverpool, 1884, together with rought drafts of the same work and a winner's certificate; a letter, dated 12 April 1885, from Edward Ffoulkes to Alfred, Lord Tennyson, together with Tennyson's reply, dated 15 April 1885, and a letter, dated 17 October 1885, from the Rev. Henry Griffith, Ventnor, Isle of Wight, to Edward Ffoulkes, together with Ffoulkes's reply, dated 24 October 1885; addresses in the hand of Edward Ffoulkes on '[William] Wordsworth' (to be delivered at Moriah Literary Society, Caernarfon, n.d.), on 'Eben Fardd' [Ebenezer Thomas] (to be delivered at the Liverpool Welsh National Society, 10 February 1891, together with a cutting from Y Cymro dated 5 February 1891, relating to the event), and on 'Dadblygiad' ['Development'] (to be delivered at Capel Coch Literary Society, Llanberis, 26 January 1898).
Ceir cyfeiriadau at Edward Dowden (ff. 59-60), William Angus Knight ((f. 61 recto-verso) ac eraill = There are references to Edward Dowden (ff. 59-60), William Angus Knight (f. 61 recto-verso) and others.

Foulkes, Edward, 1850-1917

Tystysgrif ordeiniad ac atgofion Capel y Dysteb a Chapel Coffa,

 • NLW MS 16712D.
 • file
 • [1903x1956] /

Tystysgrif ordeiniad, yn Saesneg, y Parchedig John Luther Thomas, dyddiedig 19 Awst 1903, ac atgofion teipysgrif gan John Luther Thomas, yng Nghymraeg, o Gapel Annibynwyr Seion (Capel y Dysteb), Conwy a'r Capel Coffa (Annibynwyr), Cyffordd Llandudno, 1903-1921, ynghyd â nodiadau bywgraffyddol yn ymwneud â'r Parchedigion R. Conwy Pritchard a Henry Richard Lloyd, Conwy. = The ordination certificate, in English, of the Reverend John Luther Thomas, dated 19 August 1903, and typescript memoirs by John Luther Thomas, in Welsh, of Seion Independent Chapel (Capel y Dysteb), Conway and of Capel Coffa (Independent) Chapel, Llandudno Junction, 1903-1921, together with biographical notes relating to the Reverends R. Conwy Pritchard and Henry Richard Lloyd, Conway.
Ceir cyfeiriadau at yr Athro R. Tudur Jones, Coleg Bala-Bangor (ff. 2, 11); y Parchedig John Roberts ('J.R.') (ff. 2, 5); y Parchedig W. E. Penllyn Jones, Hen Golwyn (ff. 7, 10); Richard Owen ('Myfyrian') (f. 10), ac eraill. = There are references to Dr R. Tudur Jones, Bala-Bangor College (ff. 2, 11); the Reverend John Roberts ('J.R.') (ff. 2, 5); the Reverend W. E. Penllyn Jones, Old Colwyn (ff. 7, 10); Richard Owen ('Myfyrian'), and others.

Thomas, J. Luther (John Luther), 1881-1970.

Hunangofiant y Parch. W. E. Penllyn Jones,

 • NLW MS 16713A.
 • file
 • [1871x1883].

Llyfr nodiadau yn dwyn hunangofiant (anorffenedig) gan ac yn llaw y Parchedig W. E. Penllyn Jones, Hen Golwyn yn dwyn y teitl 'Braslun o hanes fy mywyd'. Mae'r gyfrol hefyd yn cynwys tudalennau rhydd sy'n dwyn nodiadau ynghylch cyfarfodydd crefyddol, nodyn parthed dechrau gweinidogaethu yn Hen Golwyn ym Mehefin 1880, nodiadau pregethau, hanes ei urddo, aayb; hefyd, tudalennau rhydd o ddyddiaduron 1871 a 1883 yn dwyn nodiadau parthed dechreu pregethu yn Llanuwchllyn ym 1875, cyfarfodydd crefyddol, testunau pregethau, aayb, a nodiadau ynghylch taith bregethu yn UDA yn ystod 1883 = A notebook containing an incomplete autograph autobiography by the Reverend W. E. Penllyn Jones, Old Colwyn entitled 'Braslun o hanes fy mywyd'. The volume also includes loose pages containing notes relating to religious meetings, a note relating to beginning his ministry at Old Colwyn in June 1880, texts of sermons, an account of his ordination, etc.; also, loose pages from diaries of 1871 and 1883 containing notes relating to beginning his preaching career in Llanuwchllyn in 1875, memoranda relating to religious meetings, texts of sermons, etc., and notes relating to a preaching tour of the USA undertaken during 1883.

Jones, W. E. (William Evans), 1854-1938.

Llyfr cofnodion Capel Pendref, Caernarfon,

 • NLW MS 16791E.
 • file
 • 1899-1917 /

Llyfr cofnodion Capel Annibynnol Pendref, Caernarfon, 1899-1917, yn bennaf yn llaw Beriah Gwynfe Evans. Ymhlith y cofnodion ceir gohebiaeth, torion papur newydd a deunydd printiedig eraill, gan gynnwys torion o'r Tyst, 1912, yn hysbysu marwolaeth a chladdedigaeth y Parchedig Lloyd Bryniog Roberts, gweinidog Pendref (tt. 107-110); hysbysiad, 1915, yn datgan sefydlu y Parchedig J. Camwy Evans ym Mhendref , ynghyd â thoriad o'r Tyst, 1915, yn ymwneud â'r un achlysur (tt. 133-135); a llythyrau, 1917, i'r Wasg oddi wrth Beriah Gwynfe Evans a'r Parchedig J. Camwy Evans (t. 170) = A minute book of Pendref Independent Chapel, Caernarfon, 1899-1917, principally in the hand of Beriah Gwynfe Evans. Amongst the minutes are correspondence, newspaper cuttings and other printed material, including cuttings from Y Tyst, 1912, announcing the death and funeral of the Reverend Lloyd Bryniog Roberts, minister of Pendref (pp. 107-110); a notice, 1915, announcing the establishment of the Reverend J. Camwy Evans at Pendref, together with a cutting from Y Tyst, 1915, relating to the event (pp. 133-135); and letters, 1917, to the Press from Beriah Gwynfe Evans and the Reverend J. Camwy Evans (p. 170).
Ceir hefyd yn y gyfrol ddetholion o weithredoedd, 1788, stâd Madryn, sir Gaernarfon (tt. 7-8) a detholion o weithredoedd Capel Pendref, 1790-1901 (tt. 9-10, 345) = Also included in the volume are extracts from deeds, 1788, of the Madryn estate, Caernarfonshire (pp. 7-8) and extracts from Pendref Chapel deeds, 1790-1901 (pp. 9-10, 345).

Evans, Beriah Gwynfe, 1848-1927

Baledi ac emyn-donau,

 • NLW MS 16796D.
 • file
 • [1900x1951]

Baledi printiedig, sef torion o'r County Echo (Abergwaun) wedi'u pastio ar bapur, yn dwyn y ffugenwau 'Y Giach', 'Christy', 'Gwynodl' a 'Glynfab'; ac emyn-donau mewn llawysgrif gan [?ac yn llaw] Christopher B. Williams ('Alaw Ingli') = Printed ballads in the form of cuttings from the Fishguard County Echo pasted onto paper and bearing the pseudonyms 'Y Giach', 'Christy', 'Gwynodl' and 'Glynfab'; and manuscript hymn-tunes by [?and in the hand of] Christopher B. Williams ('Alaw Ingli').

[?Christopher B. Williams ('Alaw Ingli')].

Results 1 to 20 of 47