Dangos 47 canlyniad

Disgrifiad archifol
Disgrifiadau lefel uchaf yn unig ffeil
Rhagolwg argraffu Gweld:

Drafft o lyfr emynau'r Bedyddwyr Cymraeg,

 • NLW MS 16881D.
 • ffeil
 • 19 gan.

Drafft pedwaredd ganrif ar bymtheg o lyfr emynau'r Bedyddwyr Cymraeg, sy'n cynnwys emynau llawysgrif a theipysgrif gan Joseph Harris ('Gomer'), William Rees ('Gwilym Hiraethog'), Morgan Rhys, William Williams, Pantycelyn, Christmas Evans, Titus Lewis, James Spinther James, Ann Griffiths, Benjamin Francis ac eraill, yr oll o'r emynau wedi'u pastio'i mewn i'r gyfrol. Ceir hefyd gyfieithiadau i'r Gymraeg, rhai ohonynt gan Gethin Davies, o emynau gan Isaac Watts, Charles Wesley, Bernard o Clairvaux, James Montgomery, Sarah Flower Adams ac eraill. Yn rhydd yn y gyfrol ceir copi o bryddest yn dwyn y teitl 'Gerddi y Beibl' gan ac yn llaw Robert Jones ('Meigant'), a ddyfarnwyd yn ail orau yn Eisteddfod Aberhosan, Nadolig 1880, ynghyd â beirniadaeth gan ac yn llaw Richard Davies ('Cyfeiliog') = A nineteenth century draft of a Welsh Baptist hymn book, containing manuscript and typescript hymns by Joseph Harris ('Gomer'), William Rees ('Gwilym Hiraethog'), Morgan Rhys, William Williams, Pantycelyn, Christmas Evans, Titus Lewis, James Spinther James, Ann Griffiths, Benjamin Francis and others, all of which are pasted into the volume. There are also translations into Welsh, some by Gethin Davies, of hymns by Isaac Watts, Charles Wesley, Bernard of Clairvaux, James Montgomery, Sarah Flower Adams and others. Loose in the volume is a copy of an autograph pryddest entitled 'Gerddi y Beibl' by Robert Jones ('Meigant'), judged second best at Aberhosan Eisteddfod, Christmas 1880, together with an autograph adjudication by Richard Davies ('Cyfeiliog').

Baledi ac emyn-donau,

 • NLW MS 16796D.
 • ffeil
 • [1900x1951]

Baledi printiedig, sef torion o'r County Echo (Abergwaun) wedi'u pastio ar bapur, yn dwyn y ffugenwau 'Y Giach', 'Christy', 'Gwynodl' a 'Glynfab'; ac emyn-donau mewn llawysgrif gan [?ac yn llaw] Christopher B. Williams ('Alaw Ingli') = Printed ballads in the form of cuttings from the Fishguard County Echo pasted onto paper and bearing the pseudonyms 'Y Giach', 'Christy', 'Gwynodl' and 'Glynfab'; and manuscript hymn-tunes by [?and in the hand of] Christopher B. Williams ('Alaw Ingli').

[?Christopher B. Williams ('Alaw Ingli')].

Tystysgrif ordeiniad ac atgofion Capel y Dysteb a Chapel Coffa,

 • NLW MS 16712D.
 • ffeil
 • [1903x1956] /

Tystysgrif ordeiniad, yn Saesneg, y Parchedig John Luther Thomas, dyddiedig 19 Awst 1903, ac atgofion teipysgrif gan John Luther Thomas, yng Nghymraeg, o Gapel Annibynwyr Seion (Capel y Dysteb), Conwy a'r Capel Coffa (Annibynwyr), Cyffordd Llandudno, 1903-1921, ynghyd â nodiadau bywgraffyddol yn ymwneud â'r Parchedigion R. Conwy Pritchard a Henry Richard Lloyd, Conwy. = The ordination certificate, in English, of the Reverend John Luther Thomas, dated 19 August 1903, and typescript memoirs by John Luther Thomas, in Welsh, of Seion Independent Chapel (Capel y Dysteb), Conway and of Capel Coffa (Independent) Chapel, Llandudno Junction, 1903-1921, together with biographical notes relating to the Reverends R. Conwy Pritchard and Henry Richard Lloyd, Conway.
Ceir cyfeiriadau at yr Athro R. Tudur Jones, Coleg Bala-Bangor (ff. 2, 11); y Parchedig John Roberts ('J.R.') (ff. 2, 5); y Parchedig W. E. Penllyn Jones, Hen Golwyn (ff. 7, 10); Richard Owen ('Myfyrian') (f. 10), ac eraill. = There are references to Dr R. Tudur Jones, Bala-Bangor College (ff. 2, 11); the Reverend John Roberts ('J.R.') (ff. 2, 5); the Reverend W. E. Penllyn Jones, Old Colwyn (ff. 7, 10); Richard Owen ('Myfyrian'), and others.

Thomas, J. Luther (John Luther), 1881-1970.

Meddyginiaeth a iechyd : Nodiadau,

 • NLW MS 16648A.
 • ffeil
 • [19 gan., canol].

Llyfr nodiadau, [18 gan., canol], yn cynnwys meddyginiaethau a ryseitiau meddyginiaethol, ynghyd â detholiadau a nodiadau yn bennaf yn ymwneud â phynciau meddygol, iechyd a gwyddoniaeth. Ymddengys fel pe bai'r awdur wedi nodi darganfyddiadau meddygol a wnaed ganddo ef ei hun ar ff. 66 verso-7. = A notebook, [mid-19 cent.], containing remedies and medical recipes, together with notes and extracts mainly on medical topics, general health and science. It appears that the author has noted his own medical discoveries on ff. 66 verso-7.

Dylanwad y Meddwl ar Weithrediadau y Corph,

 • NLW MS 16345D.
 • ffeil
 • 1883 /

Llawysgrif yn dwyn y teitl 'Traethawd ar Ddylanwad y Meddwl ar Weithrediadau y Corph' a gyflwynwyd dan y ffugenw 'Myfyr' yn Eisteddfod Annibynwyr Ffestiniog Nadolig 1883. = A manuscript essay entitled 'Traethawd ar Ddylanwad y Meddwl ar Weithrediadau y Corph' submitted under the pseudonym 'Myfyr' for competition at the Congregational Eisteddfod at Ffestiniog, Christmas 1883.
Rhennir y traethawd yn un bennod ar ddeg (ff. 2-65) a cheir ynddi gyfeiriadau at ffigurau nodedig, gan gynnwys athronwyr o'r oes Glasurol hyd y bedwaredd ganrif ar bymtheg; mae yna restr cynnwys ar f. 1. Gwyddys i dri ymgeisydd roi cynnig ar y gystadleuaeth ac i John Jones, Meirion House, Tanygrisiau, ennill y wobr (gw. Y Dydd, 4 Ionawr 1884, t. 7), ond methwyd darganfod ai ef oedd 'Myfyr'. = The essay consists of eleven chapters (ff. 2-65) and contains references to notable figures including philosophers from the Classical period to the nineteenth century; a list of contents is on f. 1. It is known that three entrants attempted the essay and that the prize was won by John Jones, Meirion House, Tanygrisiau (see Y Dydd, 4 January 1884, p. 7), but it has not been possible to ascertain if he was 'Myfyr'.

'Myfyr'.

Effemera gwleidyddol Hywel ap Robert,

 • NLW ex 2408.
 • ffeil
 • [1970].

Anerchiad etholiadol a thaflenni Hywel ap Robert fel ymgeisydd Plaid Cymru yn etholaeth Ceredigion [Etholiad Cyffredinol 1970], ynghyd â phapurau'n trafod y sefyllfa dai a swyddi yng Nghymru, [1970]. = Election address and leaflets of Hywel ap Robert as the candidate for Plaid Cymru in Ceredigion [General Election 1970], together with papers relating to housing and employment in Wales, [1970].

Hywel ap Robert, b. 1923.

Llyfr y Datguddiad : : Cyfieithiad/Llawysgrif,

 • NLW MS 17419E.
 • ffeil
 • [1931x1933] /

Proflenni gali, [1931x1933], o gyfieithiad o Lyfr y Datguddiad gan ac yn llaw yr Athro Gwilym Arthur Edwards, rhoddwr y llawysgrif = Autograph galley proofs, [1931x1933], of a translation of the Book of Revelation by Dr Gwilym Arthur Edwards, donor of the manuscript.
Ceir nodiadau ar themäu diwinyddol a beiblaidd, yn Saesneg ac mewn sawl llaw wahanol, ar verso pob dalen (ff. 27verso-29 verso, testun â'i wyneb i waered); ymddengys fel pe bai'r deunydd hyn yn amherthnasol i'r prif gynnwys oherwydd fod daleniad y testun verso allan o ddilyniant ac ar chwâl = There are notes on theological and biblical themes, in English and in several different hands, on the verso of each folio (ff. 27verso-29 verso inverted text); this material is apparently unrelated to the main contents as the foliation of the verso text is out of sequence and haphazard.

Edwards, G. A. (Gwilym Arthur), 1881-1963

Yr Argyfwng : : Rhagair a Diweddglo/Llawysgrif,

 • NLW MS 16954E.
 • ffeil
 • [1953]-1954 /

Llawysgrif ddrafft, 1954, o Ragair a Diweddglo 'Yr Argyfwng' gan W. Ambrose Bebb yn ei law ei hun; un llythyr, 1954, a phedwar cerdyn post, 1954, oddi wrth Bebb at Alan Talfan Davies, rhoddwr y llawysgrif, yn ymwneud â chwblhau a chyhoeddi 'Yr Argyfwng'; torion o'r Herald Cymraeg, 1953, sef pigion o Golofn y Llenor a ysgrifennwyd gan Bebb, gan gynnwys rhai o'r wyth o ysgrifau a gyhoeddwyd yn yr Herald dan y teitl 'Yr Argyfwng' yn ystod gwanwyn 1953; sylwadau, 1954, ar 'Yr Argyfwng', fel y'i cyhoeddwyd yn wreiddiol ar ffurf erthyglau yn yr Herald Cymraeg, gan y Parchedig J. P. Davies, Porthmadog, yr Athro Oliver Stephens, John Charles Jones, Esgob Bangor, y Parchedig E. Tegla Davies, a'r Parchedig Lewis Valentine. Cyhoeddwyd 'Yr Argyfwng' ar ffurf llyfr flwyddyn wedi marw Bebb, ym 1956 = Autograph draft manuscript, 1954, of the Foreword and Conclusion to 'Yr Argyfwng' by W. Ambrose Bebb; one letter, 1954, and four postcards, 1954, from Bebb to Alan Talfan Davies, the donor of the manuscript, relating to the completion and publication of 'Yr Argyfwng'; press cuttings from the Herald Cymraeg, 1953, which consist of some of Bebb's weekly columns and including some of the series of eight pieces of writing which were published in the Herald under the title 'Yr Argyfwng' during the spring of 1953; comments and observations, 1954, on 'Yr Argyfwng', in its original form of printed articles in the Herald Cymraeg, by the Reverend J. P. Davies, Porthmadog, Professor Oliver Stephens, John Charles Jones, Bishop of Bangor, the Reverend E. Tegla Davies, and the Reverend Lewis Valentine. 'Yr Argyfwng' was published in book form posthumously in 1956.

Bebb, W. Ambrose (William Ambrose), 1894-1955.

Gweithiau gan Dafydd Guto Ifan,

 • NLW ex 2350.
 • ffeil
 • 2004-2013.

Llyfryddiaethau Caradog Prichard, D. Tecwyn Evans, Dr Lewis William Lloyd (1939-1997), Elizabeth Watkin-Jones ac Albert Evans-Jones (Cynan) wedi'u paratoi gan Dafydd Guto Ifan, rhwng 2004 a 2013, ynghyd ag erthygl ganddo yn dwyn y teitl 'Ffynonellau: Y Ffilm: The Inn of [the] Six[th] Happiness (1958)', Tachwedd 1958.

Ifan, Dafydd Guto.

Is-Bwyllgor Llenyddiaeth Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd 1988,

 • NLW ex 2141
 • ffeil
 • 1986-1989.

Papurau, 1986-1989, a grynhowyd gan Arwyn Thomas fel Is-Gadeirydd Is-Bwyllgor Llenyddiaeth Eisteddfod Genedlaethol Cymru Casnewydd 1988, gan gynnwys gohebiaeth; cofnodion cyfarfodydd yr Is-Bwyllgor; dadansoddiad o gystadleuaeth 'y nofel', 1951-1984, a'r cefndir i benderfyniad y Pwyllgor Llên ynglŷn â'r Nofel a Gwobr Goffa Daniel Owen, a llythyr oddi wrth Islwyn Ffowc Elis yn ymateb i hwn; rhaglen y Babell Lên; ynghyd â thorion o'r wasg.

CMA: Cofnodion Eglwys Peel Road, Lerpwl

 • NLW Minor Deposit 1612/vi
 • ffeil
 • 1941-1949

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyron, 1941-1949, yn ymwneud ag Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd, Peel Road, Bootle, Lerpwl.

CMA: Cofysgrifau Capel y Cricor

 • NLW Minor Deposit 1612/x
 • ffeil
 • 1944-1971

Cofysgrifau Eglwys y Cricor, Llanfair Dyffryn Clwyd, gan gynnwys cofrestr bedyddiadau, 1944-1971, a tystysgrifau i gynnal priodasau yn y capel, 1959 a 1961.

Capel y Cricor (Llanfair Dyffryn Clwyd, Wales)

Papurau Rhiannon Francis Roberts

 • Ychwanegwyd at Papurau Rhiannon Francis Roberts
 • ffeil
 • 1944-1988

Papurau ychwanegol Rhiannon Francis Roberts (1923-1989) yn cynnwys llythyrau, 1944-1988, oddi wrth R. T. Jenkins, Thomas Parry, Griffith John Williams, Ifor Williams ac eraill.

Additional papers of Rhiannon Francis Roberts (1923-1989) including letters, 1944-1988, from R. T. Jenkins, Thomas Parry, Griffith John Williams, Ifor Williams and others.

Roberts, Rhiannon Francis, 1923-1989

Canmlwyddiant y Wladfa,

 • NLW ex 2480.
 • ffeil
 • 1961-1981.

Deunydd a grynhowyd gan John Roberts, trefnydd ac ysgrifennydd cyffredinol yr Eisteddfod Genedlaethol, yn ymwneud yn bennaf â dathlu canmlwyddiant y Wladfa yn 1965, gan gynnwys llythyrau at y rhoddwr am y 'bererindod i Batagonia' a drefnwyd gan Undeb Cymry Ariannin ac ag ymweliad chwech ymwelydd o Batagonia i Gymru y flwyddyn honno. Ceir llyfr lloffion yn cynnwys ffotograffau yn ymwneud â’r daith i'r Wladfa a llungopi o erthygl Lewis H. Thomas, 'From the pampas to the prairies. The Welsh migration of 1902', a gyhoeddwyd yng nghylchgrawn Saskatchewan History.

Agoriad swyddogol Cynulliad Cenedlaethol Cymru,

 • NLW ex 2426.
 • ffeil
 • 1999.

Deunydd yn ymwneud ag agoriad swyddogol y Cynulliad, 26 Mai 1999, gan gynnwys rhaglen swyddogol y seremoni agoriadol, rhaglen y gwasanaeth dathlu yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, amserlenni o weithgareddau’r diwrnod, gwahoddiadau a bwydlenni. = Material relating to the official opening of the National Assembly, 26 May 1999, including the official programme of the opening ceremony, programme of the service of celebration held in Llandaff Cathedral, timetables of events, invitations and menus.

Papurau Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth

 • Papurau Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth
 • ffeil

Papurau ychwanegol, 1960-80, Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth, gan gynnwys gohebiaeth, cofnodion y Pwyllgor Cyffredinol a rhaglenni'r Aelwyd

Denbighshire documents,

 • NLW ex 2792.
 • ffeil
 • 1876-1938.

Draft documents etc. concerning the establishment of a Trust for building St Asaph Grammar School, co. Denb., together with two coloured hand drawn plans of Penllan Farm where the school was built, 1876/7. Documents connected with restoration work etc on the parish church at Rhosmedre, co. Denb., including a very fine plan by the architect W. H. Spaull of Oswestry, 1888/9. Documents concerning an extension to the churchyard at Ruabon, co. Denb., including two fine plans on linen showing most of the village, one of these is signed as approved by a Secretary of State at Whitehall, 1905/7. Documents concerning the erection of a monument in the churchyard at Llanfechain, co. Denb., including a large drawing by the architect Hy Jones of Southport, dated 1909. Documents concerning an extension to the churchyard at Chirk, co. Denb., including a hand drawn plan, dated 1938. Documents concerning the Redemption of Tithes in Prestatyn and Meliden, co. Denb., with a considerable correspondence with the Land Office etc and a coloured map on linen, dated 1887. And also a considerable number of documents concerning the Redemption of Tithes in Rhuddlan, co. Flint, 1892-1895.

Llythyrau at J. Owain Evans,

 • NLW MS 16797D.
 • ffeil
 • [1886x1918] /

Tri llythyr, 1886, yn Saesneg, at Vincent Evans oddi wrth T. E. Ellis, O. M. Edwards a John Ceiriog Hughes ('Ceiriog'); tair llythyr ar ddeg (un yn Saesneg) ac un cerdyn post, 1903-1918, at J. Owain Evans oddi wrth Eliseus Williams ('Eifion Wyn'), ynghyd â thoriad o'r Darian a gohebiaeth, yn Saesneg a Chymraeg, [1917], oddi wrth y Comisiwn Yswiriant Iechyd Cenedlaethol parthed Thomas Evans, tad Robert Evans ('Cybi'); deuddeg llythyr, yng Nghymraeg a Saesneg, 1912-1914, at J. Owain Evans oddi wrth Robert Roberts ('Isallt'), ynghyd â thoriad o'r Rhedegydd, 15 Chwefror 1913, sy'n dwyn llythyr oddi wrth 'Isallt', toriad parthed 'Isallt' o'r News Chronicle, d.d., a barddoniaeth Cymraeg a Saesneg, 1911-1913, yn llaw 'Isallt' = Three letters, 1886, in English, to Vincent Evans from T. E. Ellis, O. M. Edwards and John Ceiriog Hughes ('Ceiriog'); thirteen letters (one in English), and one postcard, 1903-1918, to J. Owain Evans from Eliseus Williams ('Eifion Wyn'), together with a cutting from Y Darian and correspondence, in English and Welsh, [1917], from the National Health Insurance Commission in relation to Thomas Evans, father of Robert Evans ('Cybi'); twelve letters, in Welsh and English, 1912-1914, to J. Owain Evans from Robert Roberts ('Isallt'), together with a cutting from Y Rhedegydd, 15 February 1913, which contains a letter from 'Isallt', a cutting relating to 'Isallt' from the News Chronicle, n.d., and poetry in Welsh and English, 1911-1913, in 'Isallt's hand.

'Eifion Wyn' ac 'Isallt'.

Canlyniadau 1 i 20 o 47